คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 6-7/2561 เรื่อง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 มาตรา 8 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 29 และมาตรา 279 วรรคสอง หรือไม่

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation


    Browse

    Mobile Apps