ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานองค์การของรัฐ (ฉบับที่...) พ.ศ.... (ครั้งที่ 10/2530)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

This item appears in the following Collection(s)