นายอุดร ตันติสุนทร เป็นกรรมาธิการแทน นายเจี่ย ก๊กผล ซึ่งขอลาออกจากกรรมาธิการ /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

This item appears in the following Collection(s)