การเมืองเปรียบเทียบ=Comparative Politics

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.creator ชาญชัย อาจินสมาจาร TH
dc.date.accessioned 2013-06-04T22:53:21Z
dc.date.available 2013-06-04T22:53:21Z
dc.date.issued 2553-00-00 TH
dc.identifier 2553_การเมืองเปรียบเทียบ_ชาญชัย_รภ.pdf TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/338061
dc.language th TH
dc.publisher ม.ป.พ. TH
dc.subject การเมืองและการปกครอง TH
dc.subject รัฐศาสตร์ TH
dc.subject ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง TH
dc.title การเมืองเปรียบเทียบ=Comparative Politics TH
dc.type สิ่งพิมพ์เผยแพร่เฉพาะวงงานรัฐสภา TH
dc.publisher.place กรุงเทพฯ TH
dc.identifier.bibno 64025 TH
dc.format.page 138 TH
dc.description.tableofcontent ปกหน้า|#page=1,4
dc.description.tableofcontent คำนำ|#page=4,5
dc.description.tableofcontent สารบัญ|#page=5,7
dc.description.tableofcontent 1. การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ|#page=7,7
dc.description.tableofcontent 1.1 ความหมาย ธรรมชาติ และทฤษฎีการเมืองเปรียบเทียบ|#page=7,10
dc.description.tableofcontent 1.2 การปกครองและการเมืองเปรียบเทียบ|#page=10,11
dc.description.tableofcontent 1.3 จุดเด่นและแนวโน้มเมื่อเร็ว ๆ นี้ในการเมืองเปรียบเทียบ|#page=11,14
dc.description.tableofcontent 1.4 แนวทางสู่การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบแบบเก่าและแบบใหม่|#page=14,19
dc.description.tableofcontent 1.5 การสร้างทฤษฎีในการเมืองเปรียบเทียบ|#page=19,21
dc.description.tableofcontent 2. แบบจำลองการวิเคราะห์ระบบการเมือง|#page=21,21
dc.description.tableofcontent 2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยป้อนเข้า-ผลผลิตของ David Easton|#page=21,28
dc.description.tableofcontent 2.2 ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ของ Gabriel Almond|#page=28,36
dc.description.tableofcontent 2.3 การวิเคราะห์การสื่อสารของ Karl Deutsch|#page=36,42
dc.description.tableofcontent 3. การจำแนกระบบการเมือง|#page=42,42
dc.description.tableofcontent 3.1 การจำแนกแบบคลาสสิก|#page=42,49
dc.description.tableofcontent 3.2 การจำแนกแบบเสรีนิยม - แบบจำลองของอังกฤษและอเมริกา|#page=49,58
dc.description.tableofcontent 3.3 ระบบการเมืองแบบอำนาจนิยมและรวมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ|#page=58,62
dc.description.tableofcontent 4. พรรคการเมืองและระบบการเมือง|#page=62,62
dc.description.tableofcontent 4.1 บ่อเกิดและความเจริญเติบโต|#page=62,63
dc.description.tableofcontent 4.2 ความสำคัญและคำจำกัดความ|#page=63,65
dc.description.tableofcontent 4.3 รากฐานทางสังคมของพรรคการเมือง|#page=65,67
dc.description.tableofcontent 4.4 คุณลักษณะที่สำคัญของพรรคการเมือง|#page=67,68
dc.description.tableofcontent 4.5 หน้าที่ของพรรคการเมือง|#page=68,73
dc.description.tableofcontent 4.6 การจำแนกระบบการเมือง|#page=73,73
dc.description.tableofcontent 4.7 โครงสร้างและการจัดองค์การพรรคการเมือง|#page=73,76
dc.description.tableofcontent 4.8 ระบบที่ปราศจากพรรค|#page=76,77
dc.description.tableofcontent 4.9 ระบบพรรคเดียว|#page=77,79
dc.description.tableofcontent 4.10 ระบบที่มีมากกว่าหนึ่งพรรค|#page=79,79
dc.description.tableofcontent 4.11 ระบบสองพรรค|#page=79,80
dc.description.tableofcontent 4.12 ระบบสองพรรคครึ่ง|#page=80,81
dc.description.tableofcontent 4.13 ระบบหลายพรรค|#page=81,83
dc.description.tableofcontent 5. วัฒนธรรมทางการเมือง|#page=83,83
dc.description.tableofcontent 5.1 มโนทัศน์ของวัฒนธรรมทางการเมือง|#page=83,85
dc.description.tableofcontent 5.2 วัฒนธรรมและวัฒนธรรมทางการเมือง|#page=85,87
dc.description.tableofcontent 5.3 วัฒนธรรมทางการเมืองและองค์ประกอบของมัน|#page=87,88
dc.description.tableofcontent 5.4 ประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง|#page=88,92
dc.description.tableofcontent 5.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง|#page=92,93
dc.description.tableofcontent 5.6 คุณประโยชน์ของมโนทัศน์และมิติของมันในวัฒนธรรมการเมือง|#page=93,94
dc.description.tableofcontent 6. การกล่อมเกลาทางการเมือง|#page=94,94
dc.description.tableofcontent 6.1 มโนทัศน์การกล่อมเกลาทางการเมือง|#page=94,95
dc.description.tableofcontent 6.2 ประเภทของการกล่อมเกลาทางการเมือง|#page=95,97
dc.description.tableofcontent 6.3 ตัวแทนของการกล่อมเกลาทางการเมือง|#page=97,100
dc.description.tableofcontent 6.4 สรุป|#page=100,101
dc.description.tableofcontent 7. การพัฒนาทางการเมือง|#page=101,102
dc.description.tableofcontent 7.1 มโนทัศน์ของการพัฒนาทางการเมือง|#page=102,113
dc.description.tableofcontent 7.2 ตัวชี้วัดการพัฒนาทางการเมือง|#page=113,114
dc.description.tableofcontent 7.3 ตัวชี้วัดในทางลบของการพัฒนาทางการเมือง|#page=114,115
dc.description.tableofcontent 7.4 สรุป|#page=115,116
dc.description.tableofcontent 8. อภิชนทางการเมือง|#page=116,116
dc.description.tableofcontent 8.1 มโนทัศน์ของอภิชนทางการเมือง|#page=116,117
dc.description.tableofcontent 8.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับอภิชนทางการเมือง|#page=117,128
dc.description.tableofcontent 8.3 อภิชนกับประชาธิปไตย|#page=128,130
dc.description.tableofcontent 9. การทำให้การเมืองทันสมัย|#page=130,130
dc.description.tableofcontent 9.1 มโนทัศน์การทำให้ทันสมัยและการทำให้การเมืองทันสมัย|#page=130,133
dc.description.tableofcontent 9.2 คุณลักษณะของการทำให้ทันสมัย|#page=133,134
dc.description.tableofcontent 9.3 ปัญหาของการทำให้สังคมทันสมัย เส้นทางที่ถูกนำมาใช้ และแม่บทของการทำให้การเมืองทันสมัย|#page=134,134
dc.description.tableofcontent 9.4 แนวทางสู่การทำให้ทันสมัย|#page=134,136
dc.description.tableofcontent 9.5 การทำให้การเมืองทันสมัยและการพัฒนาการเมือง|#page=136,138
dc.description.tableofcontent ปกหลัง|#page=138


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps