รวมความเห็นย่อ พ.ศ 2548 คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.date.accessioned 2012-06-08T08:21:55Z
dc.date.available 2012-06-08T08:21:55Z
dc.date.issued 0000-00-00 TH
dc.identifier 52492.pdf TH
dc.identifier.ISBN 9748013073 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/303049
dc.language th TH
dc.publisher สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา TH
dc.title รวมความเห็นย่อ พ.ศ 2548 คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง TH
dc.type สิ่งพิมพ์เผยแพร่เฉพาะวงงานรัฐสภา TH
dc.publisher.place กรุงเทพฯ TH
dc.format.page 291 TH
dc.description.tableofcontent ปกหน้า TH
dc.description.tableofcontent คำนำ TH
dc.description.tableofcontent คำแนะนำการค้นความเห็นย่อ TH
dc.description.tableofcontent สารบัญ TH
dc.description.tableofcontent สารบัญอ้างอิงตามหน่วยงานที่หารือ TH
dc.description.tableofcontent สารบัญอ้างอิงตามรายชื่อกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ดัชนี TH
dc.description.tableofcontent ๓/๒๕๔๘ การจัดเก็บภาษีป้ายโฆษณาประเภทไตรวิชั่น TH
dc.description.tableofcontent ๖/๒๕๔๘ การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่พนักงานของมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent ๙/๒๕๔๘ การขออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงสำหรับที่ดินที่ได้ถมขึ้นจากทะเลหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี TH
dc.description.tableofcontent ๑๐/๒๕๔๘ แนวทางปฏิบัติในการรื้อถอนอาคารกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ TH
dc.description.tableofcontent ๑๔/๒๕๔๘ คุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๑๕/๒๕๔๘ การเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใชเขตท่าเรือศรีราชา พ.ศ. ๒๕๔๕ TH
dc.description.tableofcontent ๑๖/๒๕๔๘ การจ่ายเงินชดเชบยอันเนื่องมาจากการเลิกจ้าง TH
dc.description.tableofcontent ๑๘/๒๕๔๘ การมีส่วนได้เสียของนายกเทศมนตรีตำบลหนองแสง TH
dc.description.tableofcontent ๒๐/๒๕๔๘ กรณีผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ที่กระทำละเมิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย TH
dc.description.tableofcontent ๒๑/๒๕๔๘ การมอบอำนาจของกรรมการผู้จัดการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ TH
dc.description.tableofcontent ๓๑/๒๕๔๘ การเสนอญัตติและวาระการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี ๒๕๔๗ TH
dc.description.tableofcontent ๓๒/๒๕๔๘ หารือข้อกฎหมายกรณีที่ศาลมีพิพากษาให้ผู้ถือประทานบัตรซึ่งเป็นนิติบุคคลล้มละลาย TH
dc.description.tableofcontent ๓๖/๒๕๔๘ การจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้แก่พนักงานของศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.) TH
dc.description.tableofcontent ๔๓/๒๕๔๘ การค้ำประกันของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ TH
dc.description.tableofcontent ๔๖/๒๕๔๘ การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ TH
dc.description.tableofcontent ๕๑/๒๕๔๘ ปัญหาข้อกฎหมายตามร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยเบี้ยปรับสำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ หรือพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ... TH
dc.description.tableofcontent ๑๐๑/๒๕๔๘ หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ TH
dc.description.tableofcontent ๑๑๐/๒๕๔๘ หารือกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ TH
dc.description.tableofcontent ๑๑๒/๑๕๔๘ การมีผลบังคับใช้ของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชาฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ TH
dc.description.tableofcontent ๑๑๖/๒๕๔๘ การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ TH
dc.description.tableofcontent ๑๒๘/๒๕๔๘ ปัญหาการจัดที่ดินของนิคมสหกรณ์ล้ำเข้าไปในแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม TH
dc.description.tableofcontent ๑๓๒/๒๕๔๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (การทบทวนความเห็นตามคำขอของคณะกรรมการเลือกตั้ง) TH
dc.description.tableofcontent ๑๓๕/๒๕๔๘ การบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (กรณีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อให้บริการขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบินบรรทุกสินค้า) TH
dc.description.tableofcontent ๑๓๘/๒๕๔๘ อำนาจของคณะกรรมการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในการออกข้อบังคับตามพระราชกำหนดจัดสรรทุนสำรองเงินตราเกินจำนวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ. ๒๔๙๘ TH
dc.description.tableofcontent ๑๔๒/๒๕๔๘ การกำหนดอัตราไปรษณียากรตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ TH
dc.description.tableofcontent ๑๔๕/๒๕๔๘ ฐานะทางกฎหมายของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา TH
dc.description.tableofcontent ๑๔๖/๒๕๔๘ หารือกรณีตัดโค่นไม้สักในที่ดินที่ขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า TH
dc.description.tableofcontent ๑๕๔/๒๕๔๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและอายุความใสนการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนขององค์การฟอกหนัง TH
dc.description.tableofcontent ๑๕๗/๒๕๔๘ สถานภาพของบริษัทตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่จัดการศึกษาทางไกลตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ TH
dc.description.tableofcontent ๑๖๓/๒๕๔๘ การเก็บรักษษต้นฉบับเอกสารของห้างหุ้นส่วนและบริษัทตามมาตรา ๑๐๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ TH
dc.description.tableofcontent ๑๖๘/๒๕๔๘ การมอบอำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ TH
dc.description.tableofcontent ๑๖๙/๒๕๔๘ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาในการออกระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญและลูกจ้างในสังกัดรัฐสภา TH
dc.description.tableofcontent ๑๗๓/๒๕๔๘ ความรับผิดทางละเมิดของกรรมการและพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) TH
dc.description.tableofcontent ๑๘๘/๒๕๔๘ หารือปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ (การลงทุนของสหกรณ์โดยการซื้อหุ้นของธนาคาร) TH
dc.description.tableofcontent ๑๙๒/๒๕๔๘ การออกประกาศของคณะกรรมการลิขสิทธิ์ TH
dc.description.tableofcontent ๑๙๓/๒๕๔๘ การขออายัดเงินค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ TH
dc.description.tableofcontent ๒๑๑/๒๕๔๘ การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตราการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง TH
dc.description.tableofcontent ๒๑๒/๒๕๔๘ การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ TH
dc.description.tableofcontent ๒๑๓/๒๕๔๘ ขอหารือแนวทางปฏิบัติการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ TH
dc.description.tableofcontent ๒๑๔/๒๕๔๘ การปฏิบัติตามแนวทางประกอบการขอถือสัญชาติไทยตามสามีและขอแปลงสัญชาติเป็นไทย TH
dc.description.tableofcontent ๒๒๔/๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหารือว่าค่าธรรมเนียมเงินกู้ตามสัญญาสินเชื่อเงินสดประเภทได้รับอนุมัติเงินด่วนถือเป็นดอกเบียเงินกู้หรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent ๒๒๕/๒๕๔๘ สิทธิการใช้ที่ราชพัสดุขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกด TH
dc.description.tableofcontent ๒๓๙/๒๕๔๘ การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและการเรียกเงินคืนจากเจ้าของรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent ๒๔๒/๒๕๔๘ การมอบอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้คณะอนุกรรมการในการพิจารณาสั่งปิดชั่วคราวหรือพักใชัใบอนุญาตประกอบการของสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด TH
dc.description.tableofcontent ๒๔๖/๒๕๔๘ การดำเนินการขายทอดตลาดอาวุธปืนที่ประชาชนนำมามอบให้แก่ราชการตามพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาตมามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ TH
dc.description.tableofcontent ๒๔๗/๒๕๔๘ สิทธิในการยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศภาคีความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ซึ่งปล่อยออกไปจากคลังสินค้าบัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายภายในราชอาณาจักร TH
dc.description.tableofcontent ๒๔๙/๒๕๔๘ กรมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าร่วมเป็นเครือข่าย TH
dc.description.tableofcontent ๒๕๓/๒๕๔๘ การพิจารณาทบทวนปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนตามมาตรา ๖๖/๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ TH
dc.description.tableofcontent ๒๕๙/๒๕๔๘ การรับบุตรบุญธรรมตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent ๒๖๑/๒๕๔๘ การสรรหาอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง TH
dc.description.tableofcontent ๒๖๕/๒๕๔๘ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) TH
dc.description.tableofcontent ๒๖๘/๒๕๔๘ การขึ้นทะเบียนสวนป่าสำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่มีไม้หวงห้ามขึ้นตามธรรมชาติอยู่ก่อนแล้ว TH
dc.description.tableofcontent ๒๖๙/๒๕๔๘ อายุความและความระงับไปซึ่งสิทธิเรียกร้องตามมมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๒๗๐/๒๕๔๘ การอุทธรณ์การยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร TH
dc.description.tableofcontent ๒๗๑/๒๕๔๘ การแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานเมื่อผู้รับจ้างถูกสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด :กรณีกรรมการขนส่งทางอากาศ TH
dc.description.tableofcontent ๒๗๔/๒๕๔๘ อำนาจคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายตามมาตรา ๑๗ (๒๙) หรือ (๓๐) :กรณีร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อชำระหนี้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามโครงการเงินเพิ่มค่าอ้อยขั้นต้น พ.ศ...กำหนดให้โรงงานหักเงินค่าอ้อยส่งใช้กองทุน TH
dc.description.tableofcontent ๒๗๖/๒๕๔๘ ข้อยกเว้นตามมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๒๘๒/๒๕๔๘ การดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในขณะเดียวกัน TH
dc.description.tableofcontent ๒๘๓/๒๕๔๘ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี TH
dc.description.tableofcontent ๒๙๒/๒๕๔๘ การตีความตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ TH
dc.description.tableofcontent ๒๙๓/๒๕๔๘ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ (กรณีการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) TH
dc.description.tableofcontent ๒๙๕/๒๕๔๘ การเสียสิทธิตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรารษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (กรณีการเสียสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่) TH
dc.description.tableofcontent ๓๐๔/๒๕๔๘ ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ TH
dc.description.tableofcontent ๓๐๕/๒๕๔๘ ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร TH
dc.description.tableofcontent ๓๐๙/๒๕๔๘ สถานภาพของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การชดใช้เงินส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๓๕ กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติคืนให้แก่ทางราชการของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนองค์กรของรัฐที่เนอิสระไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐ พนักงานมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่ยังคงมีสถานะเป็นส่วนราชการ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ TH
dc.description.tableofcontent ๓๑๔/๒๕๔๘ อำนาจหน้าที่ของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent ๓๒๕/๒๕๔๘ เงินค่าปรับที่คณะกรรมการเปรียบเทียบทำการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent ๓๒๖/๒๕๔๘ การมอบอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา TH
dc.description.tableofcontent ๓๓๙/๒๕๔๘ สถานะของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร TH
dc.description.tableofcontent ๓๔๔/๒๕๔๘ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตทางซึ่งยังไม่ได้ลงทะเบียบไว้เป็นทางหลวงชนบท TH
dc.description.tableofcontent ๓๔๕/๒๕๔๘ การนับระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ :กรณีคู่กรณียื่นอุทธรณ์โดยส่งหนงสืออุทธรณ์โดยส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ TH
dc.description.tableofcontent ๓๕๒/๒๕๔๘ การจัดส่งข้าวสารออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศขององค์การตลาด TH
dc.description.tableofcontent ๓๕๔/๒๕๔๘ แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent ๓๖๕/๒๕๔๘ การอนุญาติสร้างวัดบ้านเพตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ TH
dc.description.tableofcontent ๓๗๐/๒๕๔๘ ขอทบทวนปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ TH
dc.description.tableofcontent ๓๗๑/๒๕๔๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน TH
dc.description.tableofcontent ๓๗๓/๒๕๔๘ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเรือนเพาะชำกรณีสวนสตาร์ฟลอร่า TH
dc.description.tableofcontent ๓๗๘/๒๕๔๘ การจัดให้มีสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขในการใช้ การเก็บรักษา และการมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๘ TH
dc.description.tableofcontent ๓๘๙/๒๕๔๘ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ TH
dc.description.tableofcontent ๓๙๓/๒๕๔๘ ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับขัอกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ... TH
dc.description.tableofcontent ๓๙๔/๒๕๔๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มาโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent ๔๐๓/๒๕๔๘ ระยะเวลาดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน TH
dc.description.tableofcontent ๔๐๔/๒๕๔๘ การดำเนินการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการให้เช่าหรือให้สิทธิใด ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent ๔๑๑/๒๕๔๘ หารือปัญหาข้อกฎหมายในการแต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ TH
dc.description.tableofcontent ๔๑๕/๒๕๔๘ อำนาจสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ TH
dc.description.tableofcontent ๔๑๖/๒๕๔๘ โครงการจัดหาระบบบริการด้านการเงินการธนาคารผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ในระบบ ATM Pool TH
dc.description.tableofcontent ๔๓๓-๔๓๔/๒๕๔๘ การตราข้อบัญญัติขององค์การบบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี TH
dc.description.tableofcontent ๔๔๑//๒๕๔๘ หารือปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ TH
dc.description.tableofcontent ๔๕๕/๒๕๔๘ การให้บริการโทรคมนาคมที่มีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า TH
dc.description.tableofcontent ๑๖๑/๒๕๔๘ การกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent ๔๖๓/๒๕๔๘ แนวทางการดำเนินการตามร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ....กรณีเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคร่วมกันเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก TH
dc.description.tableofcontent ๔๗๓/๒๕๔๘ ผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา TH
dc.description.tableofcontent ๔๗๔/๒๕๔๘ สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านนนอกที่ที่ได้รับคำสั่งให้ไปประจำสำนักงานใหม่ TH
dc.description.tableofcontent ๔๗๕/๒๕๔๘ อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามมาตรา ๗๐ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent ๔๗๙/๒๕๔๘ หลักเกณฑ์การพิจารณาการจำหน่ายทรัพย์สินประเภทลูกหนี้ออกบัญชีเป็นหนี้สูญ TH
dc.description.tableofcontent ๔๘๐/๒๕๔๘ ระยะเวลาการใช้สิทธิอุทธรณ์ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน TH
dc.description.tableofcontent ๔๘๒/๒๕๔๘ การอุทธรณ์ของผู้ค้าที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค TH
dc.description.tableofcontent ๔๙๓/๒๕๔๘ การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนให้แก่ผู้บริจาค TH
dc.description.tableofcontent ๔๙๘/๒๕๔๘ การใช้อำนาจของกรมสรรพากรตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษำากรในการอายัดหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญารับเหมาก่อสร้าง TH
dc.description.tableofcontent ๔๙๙/๒๕๔๘ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการตามพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent ๕๑๔/๒๕๔๘ หารือปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ (กรณีผู้ดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) TH
dc.description.tableofcontent ๕๑๙/๒๕๔๘ การส่งเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ TH
dc.description.tableofcontent ๕๒๒/๒๕๔๘ การดำรงตำแหน่งทางบริหารของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ TH
dc.description.tableofcontent ๕๔๗/๒๕๔๘ การเปรียบเทียบและงดการฟ้องร้องของคณะกรรมการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามมาตรา ๑๐๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ TH
dc.description.tableofcontent ๕๔๘/๒๕๔๘ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติจขัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ TH
dc.description.tableofcontent ๕๖๐/๒๕๔๘ กรณีสภาวิศวกรอนุญาตให้เลื่อนระดับวิศวกรโดยอาศัยข้อบังคับที่ได้ยกเลิกไปแล้ว TH
dc.description.tableofcontent ๕๖๖/๒๕๔๘ องค์การฟอกหนังขอหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน TH
dc.description.tableofcontent ๕๘๕/๒๕๔๘ การคำนวณเงินบำเหน็จของลูกจ้างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) TH
dc.description.tableofcontent ๕๘๗/๒๕๔๘ การกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานราชการของกรมราชทัณฑ์ TH
dc.description.tableofcontent ๕๙๑/๒๕๔๘ การดำเนินการในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของโรงเรียนเอกชน TH
dc.description.tableofcontent ๕๙๒/๒๕๔๘ การจ่ายเงินเตอบแทนพิเศษขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน TH
dc.description.tableofcontent ๖๐๕/๒๕๔๘ อำนาจหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ TH
dc.description.tableofcontent ๖๐๖/๒๕๔๘ การเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสีญญากับเทศบาล TH
dc.description.tableofcontent ๖๐๗/๒๕๔๘ อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการออกระเบียบเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา TH
dc.description.tableofcontent ๖๑๘/๒๕๔๘ การดำเนินการเกี่ยวกับเหมืองปล่อง เหมืองอุโมงค์ และเหมืองเจาะงัน ภายหลังจากพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ใชับังคับแล้ว TH
dc.description.tableofcontent ๖๓๐/๒๕๔๘ วาระการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ TH
dc.description.tableofcontent ๖๔๘/๒๕๔๘ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน TH
dc.description.tableofcontent ๖๗๒/๒๕๔๘ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม TH
dc.description.tableofcontent ๖๗๓/๒๕๔๘ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ TH
dc.description.tableofcontent ๖๗๕/๒๕๔๘ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล TH
dc.description.tableofcontent ๖๗๖/๒๕๔๘ การขึ้นทะเบียบเป็นผู้ประกันตนของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ TH
dc.description.tableofcontent ๖๘๑/๒๕๔๘ การยกเว้นอากรแสตมป์ตามมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร TH
dc.description.tableofcontent ๖๙๒/๒๕๔๘ การสละสิทธิการรับบริการสาธารณสุขและการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ TH
dc.description.tableofcontent ๖๙๔/๒๕๔๘ กำดำเนินการทางวินับแก่คณะกรรมการจัดจ้างก่อสร้างห้องสุขาในสถานีรถไฟมักกะสัน TH
dc.description.tableofcontent ๖๙๕/๒๕๔๘ การขายอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น TH
dc.description.tableofcontent ๗๐๐/๒๕๔๘ การยกเว้นอากรสำหรับของตามภาค ๔ ประเภท ๕ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ TH
dc.description.tableofcontent ๗๐๑/๒๕๔๘ สิทธิและหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินสาธารณประโยชน์ TH
dc.description.tableofcontent ๗๐๔/๒๕๔๘ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ :กรณีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน TH
dc.description.tableofcontent ๗๑๑/๒๕๔๘ หารือปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๔๕๔๕ TH
dc.description.tableofcontent ๗๑๕/๒๕๔๘ การออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ TH
dc.description.tableofcontent ๗๑๖/๒๕๔๘ แนวทางและหลักเกณฑ์ในการผลิตเสื้อเกราะป้องกันกระสุนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การฟอกหนัง TH
dc.description.tableofcontent ๗๑๘/๒๕๔๘ การห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย TH
dc.description.tableofcontent ๗๒๖/๒๕๔๘ การมอบอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมในการดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๗๓๔/๒๕๔๘ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งทำโทรศัพท์เคลื่อนที่ของราชการสูญหาย TH
dc.description.tableofcontent ๗๓๕/๒๕๔๘ การยกเว้นค่าภาระตามพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๔๙๔ TH
dc.description.tableofcontent ๗๔๘/๒๕๔๘ การยุติการรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ TH
dc.description.tableofcontent ๗๕๓/๒๕๔๘ หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ (กรณีการดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม) TH
dc.description.tableofcontent ๗๖๒/๒๕๔๘ การจ่ายเงินเดือนและเงินวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และการปรับบัญชีอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ TH
dc.description.tableofcontent ๗๖๙/๒๕๔๘ การลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent ๗๗๑/๒๕๔๘ หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก TH
dc.description.tableofcontent ๗๗๓/๒๕๔๘ คุณสมบัติของรองนายกรัฐมนตรี (กรณีเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง) TH
dc.description.tableofcontent ๗๗๗/๒๕๔๘ การเรียกคืนเงินเดือนซึ่งเจ้าหน้าที่รับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย (กรณีกรมปศุสัตว์) TH
dc.description.tableofcontent ๗๗๘/๒๕๔๘ การเพิกถอนการประเมินภาษีและการขอให้พิจารณาการประเมินภาษีใหม่ในกรณีที่เรื่องอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือของศาล หรือในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว TH
dc.description.tableofcontent ๗๘๒/๒๕๔๘ ผู้ซึ่งค้างชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นคำร้องขอผ่อนชำระภาษีที่ค้างชำระเป็นงวด TH
dc.description.tableofcontent ๗๘๓/๒๕๔๘ การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการองค์การสวนยาง TH
dc.description.tableofcontent ๗๘๕/๒๕๔๘ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ :กรณีที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงเป็นผู้ทำคำสั่งทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๗๙๐/๒๕๔๘ รายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎ TH
dc.description.tableofcontent ๗๙๑/๒๕๔๘ หารือกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม TH
dc.description.tableofcontent ๗๙๒/๒๕๔๘ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งผู้ารักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร TH
dc.description.tableofcontent ๗๙๔/๒๕๔๘ หารือกรณีการจ่ายงินค่าชดเชยสวนป่าสำหรับโครงการขนาดเล็ก TH
dc.description.tableofcontent ๗๙๖/๒๕๔๘ การเรียกค่าใช้จ่ายจากการกู้เรือซึ่งถูกยึดไว้ในความผิดตามพระราชบัยญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ TH
dc.description.tableofcontent ๘๑๔/๒๕๔๘ ความมีผลทางกฎหมายของเอกสาร Agreed Minute TH
dc.description.tableofcontent ๑๓๒/๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง TH
dc.description.tableofcontent ๖๗๕/๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง TH
dc.description.tableofcontent ๗๓๔/๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ TH
dc.description.tableofcontent ๒๙๕/๒๕๔๘ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา TH
dc.description.tableofcontent ๑๓๘/๒๕๔๘ ทุนรักษาระดับอึตราแลกเปลี่ยนเงินตรา TH
dc.description.tableofcontent ๗๙๒/๒๕๔๘ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร TH
dc.description.tableofcontent ๓๒๕/๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า TH
dc.description.tableofcontent ๔๕๕/๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ TH
dc.description.tableofcontent ๗๒๖/๒๕๔๘ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ TH
dc.description.tableofcontent ๓๖๕/๒๕๔๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ TH
dc.description.tableofcontent ๖๘๑/๒๕๔๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ TH
dc.description.tableofcontent ๔๙๙/๒๕๔๘ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร TH
dc.description.tableofcontent ๔๖/๒๕๔๘ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ TH
dc.description.tableofcontent ๑๑๖/๒๕๔๘ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ TH
dc.description.tableofcontent ๓๘๙/๒๕๔๘ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ TH
dc.description.tableofcontent ๖๐๕/๒๕๔๘ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ TH
dc.description.tableofcontent ๖๙๒/๒๕๔๘ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ TH
dc.description.tableofcontent ๗๑๑/๒๕๔๘ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ TH
dc.description.tableofcontent ๒๔๙/๒๕๔๘ กรมประชาสัมพันธ์ TH
dc.description.tableofcontent ๕๑/๒๕๔๘ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) TH
dc.description.tableofcontent ๒๒๔/๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค TH
dc.description.tableofcontent ๖/๒๕๔๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี TH
dc.description.tableofcontent ๓๕๔/๒๕๔๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี TH
dc.description.tableofcontent ๓๙๓/๒๕๔๘ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี TH
dc.description.tableofcontent ๓๙๔/๒๕๔๘ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี TH
dc.description.tableofcontent ๒๗๔/๒๕๔๘ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี TH
dc.description.tableofcontent ๒๒๕/๒๕๔๘ กระทรวงกลาโหม TH
dc.description.tableofcontent ๒๗๖/๒๕๔๘ กรมพระธรรมนูญ TH
dc.description.tableofcontent ๓๖/๒๕๔๘ กระทรวงการคลัง TH
dc.description.tableofcontent ๓๗๐/๑๕๔๘ กระทรวงการคลัง TH
dc.description.tableofcontent ๑๖๙/๒๕๔๘ กรมบัญชีกลาง TH
dc.description.tableofcontent ๒๑๑/๒๕๔๘ กรมบัญชีกลาง TH
dc.description.tableofcontent ๒๓๙/๒๕๔๘ กรมบัญชีกลาง TH
dc.description.tableofcontent ๓๐๙/๒๕๔๘ กรมบัญชีกลาง TH
dc.description.tableofcontent ๒๔๗/๒๕๔๘ กรมศุลกากร TH
dc.description.tableofcontent ๕๔๗/๒๕๔๘ กรมศุลกากร TH
dc.description.tableofcontent ๗๐๐/๒๕๔๘ กรมศุลกากร TH
dc.description.tableofcontent ๓๐๔/๒๕๔๘ กรมสรรพสามิต TH
dc.description.tableofcontent ๓๐๕/๒๕๔๘ กรมสรรพสามิต TH
dc.description.tableofcontent ๒๗๐/๒๕๔๘ กรมสรรพากร TH
dc.description.tableofcontent ๔๙๘/๒๕๔๘ กรมสรรพากร TH
dc.description.tableofcontent ๗๗๘/๒๕๔๘ กรมสรรพากร TH
dc.description.tableofcontent ๒๗๑/๒๕๔๘ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ TH
dc.description.tableofcontent ๕๙๒/๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ TH
dc.description.tableofcontent ๑๔๕/๒๕๔๘ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ TH
dc.description.tableofcontent ๒๕๙/๒๕๔๘ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ TH
dc.description.tableofcontent ๕๔๘/๒๕๔๘ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ TH
dc.description.tableofcontent ๔๑๑/๒๕๔๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ TH
dc.description.tableofcontent ๔๗๙/๒๕๔๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ TH
dc.description.tableofcontent ๗๙๔/๒๕๔๘ กรมชลประทาน TH
dc.description.tableofcontent ๑๖๘/๒๕๔๘ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ TH
dc.description.tableofcontent ๗๗๗/๒๕๔๘ กรมปศุสัตว์ TH
dc.description.tableofcontent ๑๘๘/๒๕๔๘ การส่งเสริมสหกรณ์ TH
dc.description.tableofcontent ๑๒๘/๒๕๔๘ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม TH
dc.description.tableofcontent ๑๕/๒๕๔๘ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี TH
dc.description.tableofcontent ๗๑๕/๒๕๔๘ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี TH
dc.description.tableofcontent ๗๙๖/๒๕๔๘ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี TH
dc.description.tableofcontent ๓๔๔/๒๕๔๘ กรมทางหลวงชนบท TH
dc.description.tableofcontent ๔๗๕/๒๕๔๘ กรมควบคุมมลพิษ TH
dc.description.tableofcontent ๑๑๒/๒๕๔๘ กรมป่าไม้ TH
dc.description.tableofcontent ๒๖๘/๒๕๔๘ กรมป่าไม้ TH
dc.description.tableofcontent ๗๙๑/๒๕๔๘ กรมป่าไม้ TH
dc.description.tableofcontent ๑๑๐/๒๕๔๘ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช TH
dc.description.tableofcontent ๖๗๒/๒๕๔๘ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม TH
dc.description.tableofcontent ๑๔๒/๒๕๔๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร TH
dc.description.tableofcontent ๓๑๔/๒๕๔๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร TH
dc.description.tableofcontent ๔๖๑/๒๕๔๘ กรมธุรกิจพลังงาน TH
dc.description.tableofcontent ๗๐๔/๒๕๔๘ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน TH
dc.description.tableofcontent ๓๗๑/๒๕๔๘ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน TH
dc.description.tableofcontent ๗๖๙/๒๕๔๘ กระทรวงพาณิชย์ TH
dc.description.tableofcontent ๘๑๔/๒๕๔๘ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent ๑๙๒/๒๕๔๘ กรมทรัพย์สินทางปัญญา TH
dc.description.tableofcontent ๑๖๓/๒๕๔๘ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า TH
dc.description.tableofcontent ๒๕๓/๒๕๔๘ กรมพฒนาธุรกิจการค้า TH
dc.description.tableofcontent ๓/๒๕๔๘ กระทรวงมหาดไทย TH
dc.description.tableofcontent ๙/๒๕๔๘ กระทรวงมหาดไทย TH
dc.description.tableofcontent ๑๘/๒๕๔๘ กระทรวงมหาดไทย TH
dc.description.tableofcontent ๒๑๔/๒๕๔๘ กระทรวงมหาดไทย TH
dc.description.tableofcontent ๒๔๖/๒๕๔๘ กระทรวงมหาดไทย TH
dc.description.tableofcontent ๓๗๓/๒๕๔๘ กระทรวงมหาดไทย TH
dc.description.tableofcontent ๓๗๘/๒๕๔๘ กระทรวงมหาดไทย TH
dc.description.tableofcontent ๔๖๓/๒๕๔๘ กระทรวงมหาดไทย TH
dc.description.tableofcontent ๕๖๐/๒๕๔๘ กระทรวงมหาดไทย TH
dc.description.tableofcontent ๕๙๑/๒๕๔๘ กระทรวงมหาดไทย TH
dc.description.tableofcontent ๖๐๖/๒๕๔๘ กระทรวงมหาดไทย TH
dc.description.tableofcontent ๖๗๓/๒๕๔๘ กระทรวงมหาดไทย TH
dc.description.tableofcontent ๗๗๓/๒๕๔๘ กระทรวงมหาดไทย TH
dc.description.tableofcontent ๗๘๒/๒๕๔๘ กระทรวงมหาดไทย TH
dc.description.tableofcontent ๓๔๕/๒๕๔๘ กรมที่ดิน TH
dc.description.tableofcontent ๗๐๑/๒๕๔๘ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย TH
dc.description.tableofcontent ๑๐/๒๕๔๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง TH
dc.description.tableofcontent ๒๘๓/๒๕๔๘ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น TH
dc.description.tableofcontent ๖๙๕/๒๕๔๘ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น TH
dc.description.tableofcontent ๑๔๖/๒๕๔๘ จังหวัดกำแพงเพชร TH
dc.description.tableofcontent ๑๙๓/๒๕๔๘ กระทรวงยุติธรรม TH
dc.description.tableofcontent ๒๑๓/๒๕๔๘ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ TH
dc.description.tableofcontent ๒๐/๒๕๔๘ กรมราชทัณฑ์ TH
dc.description.tableofcontent ๕๘๗/๒๕๔๘ กรมราชทัณฑ์ TH
dc.description.tableofcontent ๑๐๑/๒๕๔๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษ TH
dc.description.tableofcontent ๔๑๕/๒๕๔๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษ TH
dc.description.tableofcontent ๒๔๒/๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด TH
dc.description.tableofcontent ๗๗๑/๒๕๔๘ กระทรวงแรงงาน TH
dc.description.tableofcontent ๓๓๙/๒๕๔๘ สำนักงานประกันสังคม TH
dc.description.tableofcontent ๔๔๑/๒๕๔๘ สำนักงานประกันสังคม TH
dc.description.tableofcontent ๒๖๔/๒๕๔๘ กระทรวงศึกษาธิการ TH
dc.description.tableofcontent ๔๗๓/๒๕๔๘ กระทรวงศึกษาธิการ TH
dc.description.tableofcontent ๖๐๗/๒๕๔๘ กระทรวงศึกษาธิการ TH
dc.description.tableofcontent ๔๐๓/๒๕๔๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TH
dc.description.tableofcontent ๔๙๓/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล TH
dc.description.tableofcontent ๑๔/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ TH
dc.description.tableofcontent ๗๙๐/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง TH
dc.description.tableofcontent ๕๒๒/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช TH
dc.description.tableofcontent ๑๕๗/๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการการอดมศึกษา TH
dc.description.tableofcontent ๒๑๒/๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา TH
dc.description.tableofcontent ๒๖๑/๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา TH
dc.description.tableofcontent ๗๕๓/๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา TH
dc.description.tableofcontent ๓๒๖/๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา TH
dc.description.tableofcontent ๗๖๒/๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา TH
dc.description.tableofcontent ๒๖๙/๒๕๔๘ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข TH
dc.description.tableofcontent ๗๘๕/๒๕๔๘ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข TH
dc.description.tableofcontent ๔๗๔/๒๕๔๘ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม TH
dc.description.tableofcontent ๓๒/๒๕๔๘ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ TH
dc.description.tableofcontent ๖๑๘/๒๕๔๘ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ TH
dc.description.tableofcontent ๗๓๕/๒๕๔๘ การท่าเรือแห่งประเทศไทย TH
dc.description.tableofcontent ๔๘๒/๒๕๔๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค TH
dc.description.tableofcontent ๔๐๔/๒๕๔๘ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) TH
dc.description.tableofcontent ๕๑๔/๒๕๔๘ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย TH
dc.description.tableofcontent ๖๙๔/๒๕๔๘ การรถไฟแห่งประเทศไทย TH
dc.description.tableofcontent ๔๑๖/๒๕๔๘ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) TH
dc.description.tableofcontent ๔๓/๒๕๔๘ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ TH
dc.description.tableofcontent ๒๑/๒๕๔๘ พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย TH
dc.description.tableofcontent ๒๙๒/๒๕๔๘ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย TH
dc.description.tableofcontent ๗๔๘/๒๕๔๘ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย TH
dc.description.tableofcontent ๑๗๓/๒๕๔๘ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) TH
dc.description.tableofcontent ๒๙๓/๒๕๔๘ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) TH
dc.description.tableofcontent ๕๘๕/๒๕๔๘ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) TH
dc.description.tableofcontent ๑๓๕/๒๕๔๘ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) TH
dc.description.tableofcontent ๑๖/๒๕๔๘ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด TH
dc.description.tableofcontent ๗๑๘/๒๕๔๘ โรงงานยาสูบ TH
dc.description.tableofcontent ๓๕๒/๒๕๔๘ องค์การตลาด TH
dc.description.tableofcontent ๑๕๔/๒๕๔๘ องค์การฟอกหนัง TH
dc.description.tableofcontent ๕๖๖/๒๕๔๘ องค์การฟอกหนัง TH
dc.description.tableofcontent ๗๑๖/๒๕๔๘ องค์การฟอกหนัง TH
dc.description.tableofcontent ๗๘๓/๒๕๔๘ องค์การสวนยาง TH
dc.description.tableofcontent ๔๘๐/๒๕๔๘ กรุงเทพมหานคร TH
dc.description.tableofcontent ๖๗๕/๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง TH
dc.description.tableofcontent ๖๓๐/๒๕๔๘ สำนักงานเทศบาลตำบลกุยบุรี TH
dc.description.tableofcontent ๔๓๓-๔๓๔/๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี TH
dc.description.tableofcontent ๕๑๙/๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ TH
dc.description.tableofcontent ๖๔๘/๒๕๔๘ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) TH
dc.description.tableofcontent ๒๘๒/๒๕๔๘ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ TH
dc.description.tableofcontent ๓๑/๒๕๔๘ สภาวิศวกร TH
dc.description.tableofcontent ๗๙๒/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูแลพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent ๓๗๐/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ TH
dc.description.tableofcontent ๓๒๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent ๙/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ TH
dc.description.tableofcontent ๑๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ TH
dc.description.tableofcontent ๗๑๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ TH
dc.description.tableofcontent ๗๙๖/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ TH
dc.description.tableofcontent ๑๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ TH
dc.description.tableofcontent ๗๓๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ TH
dc.description.tableofcontent ๒๒๔/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ TH
dc.description.tableofcontent ๖๗๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ TH
dc.description.tableofcontent ๑๒๘/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ TH
dc.description.tableofcontent ๗๙๑/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ TH
dc.description.tableofcontent ๔๕๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ TH
dc.description.tableofcontent ๓๙๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ TH
dc.description.tableofcontent ๔๘๒/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ TH
dc.description.tableofcontent ๓๙๔/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่วมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ TH
dc.description.tableofcontent ๔๐๔/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ TH
dc.description.tableofcontent ๑๓๒/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๕ TH
dc.description.tableofcontent ๖๗๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ TH
dc.description.tableofcontent ๗๙๐/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent ๓๗๑/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent ๑๐๑/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ TH
dc.description.tableofcontent ๔๑๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ TH
dc.description.tableofcontent ๙/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ TH
dc.description.tableofcontent ๕๙๒/๒๕๔๘ พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ TH
dc.description.tableofcontent ๔๖๑/๒๕๔๘ พระราชบํญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent ๗๑๘/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent ๑๐/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ TH
dc.description.tableofcontent ๓๔๔/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ TH
dc.description.tableofcontent ๒๐/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๑๕๔/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๑๗๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๒๑๑/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๒๖๙/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๔๐๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๕๖๖/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๗๗๗/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๑๙๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ TH
dc.description.tableofcontent ๒๙๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ TH
dc.description.tableofcontent ๗๘๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ TH
dc.description.tableofcontent ๒๓๙/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent ๒๑๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ TH
dc.description.tableofcontent ๓๖/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ TH
dc.description.tableofcontent ๗๖๒/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ TH
dc.description.tableofcontent ๒๑๒/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ TH
dc.description.tableofcontent ๓๓๙/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ TH
dc.description.tableofcontent ๑๓๘/๒๕๔๘ พระราชกำหนดจัดสรรทุนสำรองเงินตราเกินจำนวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ. ๒๔๙๘ TH
dc.description.tableofcontent ๗๗๘/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent ๗๗๘/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ TH
dc.description.tableofcontent ๕๔๘/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ TH
dc.description.tableofcontent ๗๒๖/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ TH
dc.description.tableofcontent ๓๔๔/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent ๑๘/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ TH
dc.description.tableofcontent ๖๐๖/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ TH
dc.description.tableofcontent ๖๓๐/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ TH
dc.description.tableofcontent ๗๐๑/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ TH
dc.description.tableofcontent ๗๗๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ TH
dc.description.tableofcontent ๔๑๖/๒๕๓๘ พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ TH
dc.description.tableofcontent ๔๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ TH
dc.description.tableofcontent ๕๔๘/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ TH
dc.description.tableofcontent ๑๗๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent ๒๕๓/๒๕๓๘ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent ๒๙๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent ๗๖๙/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent ๖/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent ๓๕๔/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติยบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent ๒๑/๒๕๔๘ พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ TH
dc.description.tableofcontent ๒๙๒/๒๕๔๘ พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ TH
dc.description.tableofcontent ๗๔๘/๒๕๔๘ พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ TH
dc.description.tableofcontent ๙/๒๕๔๘ ประมวลกฎหมายที่ดิน TH
dc.description.tableofcontent ๔๓๓-๔๓๔/๒๕๔๘ ประมวลกฎหมายที่ดิน TH
dc.description.tableofcontent ๖๙๕/๒๕๔๘ ประมวลกฎหมายที่ดิน TH
dc.description.tableofcontent ๗๙๑-๒๕๔๘ ประมวลกฎหมายที่ดิน TH
dc.description.tableofcontent ๑๖/๒๕๔๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ TH
dc.description.tableofcontent ๒๐/๒๕๔๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ TH
dc.description.tableofcontent ๑๖๓/๒๕๔๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ TH
dc.description.tableofcontent ๒๕๙/๒๕๔๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ TH
dc.description.tableofcontent ๒๖๙/๒๕๔๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ TH
dc.description.tableofcontent ๒๗๐/๒๕๔๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ TH
dc.description.tableofcontent ๔๐๓/๒๕๔๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ TH
dc.description.tableofcontent ๖๙๕/๒๕๔๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ TH
dc.description.tableofcontent ๗๗๗/๒๕๔๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ TH
dc.description.tableofcontent ๑๙๓/๒๕๔๘ ประมวลกฎหมายวิธีจารณาความแพ่ง TH
dc.description.tableofcontent ๗๙๖/๒๕๔๘ ประมวลกฎหมายอาญา TH
dc.description.tableofcontent ๒๗๐/๒๕๔๘ ประมวลรัษฎากร TH
dc.description.tableofcontent ๔๙๘/๒๕๔๘ ประมวลรัษฎากร TH
dc.description.tableofcontent ๖๘๑/๒๕๔๘ ประมวลรัษฎากร TH
dc.description.tableofcontent ๔๑๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent ๖๙๔/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent ๒๙๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ TH
dc.description.tableofcontent ๓๓๙/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ TH
dc.description.tableofcontent ๔๔๑/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ TH
dc.description.tableofcontent ๖๗๖/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ TH
dc.description.tableofcontent ๑๔๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ TH
dc.description.tableofcontent ๔๔๑/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ TH
dc.description.tableofcontent ๗๒๖/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ TH
dc.description.tableofcontent ๒๔๒/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ TH
dc.description.tableofcontent ๗๙๑/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ TH
dc.description.tableofcontent ๕๑๙/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ TH
dc.description.tableofcontent ๑๔๒/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ TH
dc.description.tableofcontent ๔๔๑/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ TH
dc.description.tableofcontent ๗๐๐/๒๕๔๘ พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ TH
dc.description.tableofcontent ๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ TH
dc.description.tableofcontent ๓๗๓/๒๕๔๘ พระราชขบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ TH
dc.description.tableofcontent ๔๙๑/๒๕๔๘ พระราชขบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ TH
dc.description.tableofcontent ๗๘๒/๒๕๔๘ พระราชขบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ TH
dc.description.tableofcontent ๓๐๔/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ TH
dc.description.tableofcontent ๔๙๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ TH
dc.description.tableofcontent ๑๔/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๗๙๐/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ TH
dc.description.tableofcontent ๒๔๖/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาตมามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ TH
dc.description.tableofcontent ๒๖๕/๒๕๔๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ TH
dc.description.tableofcontent ๒๙๕/๒๕๔๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ TH
dc.description.tableofcontent ๓๕๒/๒๕๔๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ TH
dc.description.tableofcontent ๕๑๙/๒๕๔๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ TH
dc.description.tableofcontent ๘๐๔/๒๕๔๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ TH
dc.description.tableofcontent ๗๖๒/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ TH
dc.description.tableofcontent ๑๖๙/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ TH
dc.description.tableofcontent ๒๑๒/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ TH
dc.description.tableofcontent ๕๒๒/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ TH
dc.description.tableofcontent ๓๒๖/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ TH
dc.description.tableofcontent ๖๐๗/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ TH
dc.description.tableofcontent ๓๓๙/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ TH
dc.description.tableofcontent ๙/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ TH
dc.description.tableofcontent ๑๔๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ TH
dc.description.tableofcontent ๑๔๖/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ TH
dc.description.tableofcontent ๑๖๘/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ TH
dc.description.tableofcontent ๗๗๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ TH
dc.description.tableofcontent ๗๘๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ TH
dc.description.tableofcontent ๕๘๗/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ TH
dc.description.tableofcontent ๓๒/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ TH
dc.description.tableofcontent ๖๑๘/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ TH
dc.description.tableofcontent ๕๑๔/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ TH
dc.description.tableofcontent ๕๘๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ TH
dc.description.tableofcontent ๗๗๑/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ TH
dc.description.tableofcontent ๔๑๑/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พุทธศักราช ๒๔๙๙ TH
dc.description.tableofcontent ๒๗๑/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ TH
dc.description.tableofcontent ๙/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ TH
dc.description.tableofcontent ๑๙๒/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ TH
dc.description.tableofcontent ๔๘๐/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ TH
dc.description.tableofcontent ๑๓๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent ๔๑๖/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent ๖๙๔/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent ๑๗๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ TH
dc.description.tableofcontent ๔๑๑/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ TH
dc.description.tableofcontent ๕๘๗/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ TH
dc.description.tableofcontent ๕๑/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๒๗๐/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๒๗๖/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๒๙๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๓๔๔/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๓๔๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๔๗๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๔๘๒/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๗๒๖/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๗๗๘/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๗๘๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๗๘๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๒๔๗/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ TH
dc.description.tableofcontent ๓๐๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ TH
dc.description.tableofcontent ๕๔๗/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ TH
dc.description.tableofcontent ๗๙๖/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ TH
dc.description.tableofcontent ๑๑๐/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent ๔๗๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent ๖๗๒/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent ๑๕๗/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ TH
dc.description.tableofcontent ๗๕๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ TH
dc.description.tableofcontent ๔๗๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ TH
dc.description.tableofcontent ๕๑๙/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ TH
dc.description.tableofcontent ๖๐๖/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ TH
dc.description.tableofcontent ๔๖/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ TH
dc.description.tableofcontent ๑๑๖/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ TH
dc.description.tableofcontent ๓๘๙/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ TH
dc.description.tableofcontent ๖๐๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ TH
dc.description.tableofcontent ๓๑/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent ๑๔๖/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent ๒๖๘/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent ๑๖๘/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent ๑๘๘/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent ๔๗๙/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent ๒๑๔/๒๕๔๘ พระราชบัญญัญสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ TH
dc.description.tableofcontent ๗๗๓/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ TH
dc.description.tableofcontent ๓๐๕/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ TH
dc.description.tableofcontent ๖๙๒/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ TH
dc.description.tableofcontent ๗๑๑/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ TH
dc.creator.organization สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและสวัสดิการ TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps