หลักและวิธีปฏิบัติในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญในกรณีที่มีบทบัญญัติว่า "ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

This item appears in the following Collection(s)