คู่มือพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.date.accessioned 2012-06-08T08:13:00Z
dc.date.available 2012-06-08T08:13:00Z
dc.date.issued 2552-00-00 TH
dc.identifier 59348.pdf TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/302030
dc.language th TH
dc.publisher โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย TH
dc.title คู่มือพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) TH
dc.type สิ่งพิมพ์เผยแพร่เฉพาะวงงานรัฐสภา TH
dc.publisher.place ร้อยเอ็ด TH
dc.format.page 116 TH
dc.description.tableofcontent ปกหน้า TH
dc.description.tableofcontent สารบัญ TH
dc.description.tableofcontent ๑. พระราชบัญญัติคณะสงค์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เรียงตามลำดับมาตรา TH
dc.description.tableofcontent ๒. ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. ๒๕๓๗ TH
dc.description.tableofcontent ๓. มติมหาเถรสมาคม เรื่องการแสดงไม่เหมาะสมในวัดพระพุทธศาสนา TH
dc.description.tableofcontent ๔. ระเบียบมหาเถรสมาคม เรื่องการควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๕. คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามภิกษุ สามเณรเที่ยวเตร็ดเตร่และพักค้างแรมตามบ้านเรือน พ.ศ. ๒๕๒๑ TH
dc.description.tableofcontent ๖. ประกาศเรื่อง ภิกษุสามเณรเซ็นนามแสดงภาวะไม่แน่นอนว่าเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ TH
dc.description.tableofcontent ๗. มหาเถรสมาคม เรื่องการทำบัตรประชาชนของพระภิกษุ สามเณร TH
dc.description.tableofcontent ๘. เอกสารกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีพระภิกษุและสามเณร ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน TH
dc.description.tableofcontent ๙. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานกรณีพระภิกษุสามเณรต่างด้าวชาวกัมพูชา TH
dc.description.tableofcontent ๑๐. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ TH
dc.description.tableofcontent ๑๑. ประกาศห้ามพระภิกษุสามเณรไม่ให้เกี่ยวข้องในเรื่องราชการของฝ่ายบ้านเมือง TH
dc.description.tableofcontent ๑๒. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ TH
dc.description.tableofcontent ๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ TH
dc.description.tableofcontent ๑๔. ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๕๑ TH
dc.description.tableofcontent ๑๕. ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศง ๒๕๔๓ TH
dc.description.tableofcontent ๑๖. แบบคำขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด TH
dc.description.tableofcontent ๑๗. ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๑๘. การออกหนังสือรับรองสภาพวัด TH
dc.description.tableofcontent ๑๙. การออกหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของวัด TH
dc.description.tableofcontent ๒๐. การรับให้ที่ดินของวัด TH
dc.description.tableofcontent ๒๑. ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการเก็บรักษาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินวัด พ.ศ.๒๕๒๔ TH
dc.description.tableofcontent ๒๒. การเช่าที่ดินวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ TH
dc.description.tableofcontent ๒๓. ภารจำยอมผ่านที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ TH
dc.description.tableofcontent ๒๔. การจัดทำบัญชีวัด TH
dc.description.tableofcontent ๒๕ กฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร TH
dc.description.tableofcontent ๒๖. มรดกพระภิกษุ TH
dc.description.tableofcontent ๒๗. พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญยัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ TH
dc.description.tableofcontent ๒๘. การประเมินมาตรฐานการพัฒนาวัด TH
dc.description.tableofcontent บรรณานุกรม TH
dc.description.tableofcontent ปกหลัง TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps