คู่มือกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายปฏิรูปที่ดิน และพระราชบัญญัติอาคารชุด

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.creator สถิตย์ เล็งไธสง TH
dc.date.accessioned 2012-06-08T08:12:38Z
dc.date.available 2012-06-08T08:12:38Z
dc.date.issued 2550-00-00 TH
dc.identifier 58160.pdf TH
dc.identifier.ISBN 9789749453117 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/301996
dc.language th TH
dc.publisher ม.ป.พ. TH
dc.title คู่มือกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายปฏิรูปที่ดิน และพระราชบัญญัติอาคารชุด TH
dc.type สิ่งพิมพ์เผยแพร่เฉพาะวงงานรัฐสภา TH
dc.publisher.place กรุงเทพฯ TH
dc.format.page 314 TH
dc.description.tableofcontent ปกหน้า TH
dc.description.tableofcontent คำนำ TH
dc.description.tableofcontent สารบาญ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 1 ทรัพย์สิน TH
dc.description.tableofcontent ความนำ TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 1 : ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน TH
dc.description.tableofcontent ทรัพย์คืออะไรต่างจากทรัพย์สินอย่างไร TH
dc.description.tableofcontent ทรัพย์สินมีกี่ประเภท TH
dc.description.tableofcontent อสังหาริมทรัพย์ต่างจากสังหาริมทรัพย์อย่างไร TH
dc.description.tableofcontent ทรัพย์แบ่งได้และต่างกับทรัพย์แบ่งไม่ได้ TH
dc.description.tableofcontent ทรัพย์นอกพาณิชย์และทรัพย์ในพาณิชย์ TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 2 : ความสัมพันธ์ของทรัพย์สิน TH
dc.description.tableofcontent ทรัพย์สินส่วนควบคืออะไร TH
dc.description.tableofcontent ไม้ยืนต้นเป็นส่วนควบกับที่ดินเสมอไปหรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent ทรัพย์ที่เพาะปลูกหรือก่อสร้างเป็นส่วนควบกับที่ดินหรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent ส่วนควบกับอุปกรณ์ต่างกันหรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 3 : ดอกผลของทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent ดอกผลคืออะไร TH
dc.description.tableofcontent คำถามท้ายบท TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 2 ทรัพยสิทธิและบุคคลสิทธิ TH
dc.description.tableofcontent ความนำ TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 1 : ความทั่วไปในเรื่องสิทธิ TH
dc.description.tableofcontent สิทธิคืออะไร ต่างกับอำนาจอย่างไร TH
dc.description.tableofcontent ที่มาของสิทธิ TH
dc.description.tableofcontent สิทธิมนุษยชนกับสิทธิอื่น ๆ TH
dc.description.tableofcontent ทรัพยสิทธิมีอะไรบ้าง TH
dc.description.tableofcontent ทรัพยสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่ง TH
dc.description.tableofcontent ทรัพยสิทธิที่ก่อตั้งขึ้นโดยกฎหมายอื่นมีอะไรบ้าง TH
dc.description.tableofcontent บุคคลสิทธิเกิดได้อย่างไร TH
dc.description.tableofcontent กรรมสิทธิ์มีลักษณะอย่างไร TH
dc.description.tableofcontent ศาลฎีกาตีความว่า ที่ดิน นส.3 และ สค.1 TH
dc.description.tableofcontent ทรัพยสิทธิแสดงออกโดยทางใด TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 2 : ทรัพยสิทธิเกิดแต่อำนาจแห่งกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ทรัพยสิทธิเกิดแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent เทียบกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 456 TH
dc.description.tableofcontent สิทธิในทรัพย์สินสิ่งเดียวกับ ปพพ. บัญญัติทางแก้ไว้อย่างไร TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 3 : ประเภททรัพยสิทธิ TH
dc.description.tableofcontent ทรัพย์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง TH
dc.description.tableofcontent 1 ทรัพยสิทธิประเภทให้คุณ TH
dc.description.tableofcontent - กรรมสิทธิ์ TH
dc.description.tableofcontent - สิทธิครอบครอง TH
dc.description.tableofcontent ทรัพย์ที่ไม่เป็นของเอกชนเป็นทรัพย์ไม่มีเจ้าของเสมอไปหรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent สาธารณสมบัติของแผ่นดินคืออะไร TH
dc.description.tableofcontent - ลิขสิทธิ์ TH
dc.description.tableofcontent - สิทธิบัตร TH
dc.description.tableofcontent - สิทธิในเครื่องหมายการค้า TH
dc.description.tableofcontent 2 ทรัพยสิทธิประเภทให้โทษ TH
dc.description.tableofcontent - ภาระจำยอม TH
dc.description.tableofcontent - สิทธิอาศัยในโรงเรือน TH
dc.description.tableofcontent - สิทธิเหนือพื้นดิน TH
dc.description.tableofcontent - สิทธิเก็บกิน TH
dc.description.tableofcontent - ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent - สิทธิจำนอง TH
dc.description.tableofcontent - สิทธิจำนำ TH
dc.description.tableofcontent - สิทธิยึดหน่วง TH
dc.description.tableofcontent - บุริมสิทธิ TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 4 : การทรงและการสิ้นไปซึ่งทรัพยสิทธิ TH
dc.description.tableofcontent การทรงทรัพยสิทธิคืออะไร และทรงอย่างไร TH
dc.description.tableofcontent ทำไมมาตรา 456 จึงว่าการซื้อขายเป็นโมฆะ TH
dc.description.tableofcontent ถ้าได้ทรัพย์สินในอสังหาริมทรัพย์ จะไปจดทะเบียนสิทธิตามที่กล่าวมาได้อย่างไร TH
dc.description.tableofcontent หลักที่ว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนและข้อยกเว้น TH
dc.description.tableofcontent หลักที่ว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนนั้นมีข้อยกเว้นหรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent 3 ทรัพยสิทธิสิ้นไปได้โดยทางใด TH
dc.description.tableofcontent คำถามท้ายบท TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 3 กรรมสิทธิ์และกรรมสิทธิ์รวม TH
dc.description.tableofcontent ความนำ TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 1 : กรรมสิทธิ์ TH
dc.description.tableofcontent กรรมสิทธิ์คืออะไร TH
dc.description.tableofcontent กรรมสิทธิ์มีลักษณะอย่างไร TH
dc.description.tableofcontent กรรมสิทธิ์มีเขตแดนหรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent การปลูกสร้างสิ่งต่างๆ ลงในที่ดิน TH
dc.description.tableofcontent ข้อจำกัดแดนกรรมสิทธิ์โดยกฎหมายอื่น TH
dc.description.tableofcontent ข้อจำกัดสิทธิโดยนิติกรรม TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 2 : การกำจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ TH
dc.description.tableofcontent เหตุที่มีมาและวิธีกำจัด TH
dc.description.tableofcontent การขจัดความเดือดร้อนรำคาญ TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 3 : กรรมสิทธิ์รวม TH
dc.description.tableofcontent กรรมสิทธิ์รวมคืออะไร มีลักษณะอย่างไร TH
dc.description.tableofcontent ถ้าแดงเอายางรถของดำพี่ชายหนึ่งเส้นมาใส่รถ TH
dc.description.tableofcontent กรรมสิทธิ์รวมเกิดขึ้นได้อย่างไร TH
dc.description.tableofcontent ผลของกรรมมสิทธิ์รวม TH
dc.description.tableofcontent ห้ามไม่ได้เลย TH
dc.description.tableofcontent การจัดการแบ่งทรัพย์สินนั้นทำได้อย่างไร TH
dc.description.tableofcontent คำถามท้ายบท TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 4 การได้ซึ่งกรรมสิทธิ์ โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม TH
dc.description.tableofcontent ความนำ TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 1 : การได้มาโดยส่วนควบ TH
dc.description.tableofcontent ส่วนควบคืออะไร TH
dc.description.tableofcontent ส่วนควบของที่ดินเกิดขึ้นได้อย่างไร TH
dc.description.tableofcontent ที่งอกริมตลิ่งที่จะเป็นส่วนควบกับที่ดิน TH
dc.description.tableofcontent โรงเรือนที่สร้างลงในที่ดิน TH
dc.description.tableofcontent เจ้าของที่ดินจำต้องรับโรงเรือนที่สร้างโดยสุจริต TH
dc.description.tableofcontent ถ้าสร้างโดยไม่สุจริต ผู้สร้างมีสิทธิอะไร TH
dc.description.tableofcontent การสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น TH
dc.description.tableofcontent ถ้าสร้างสิ่งอื่นซึ่งไม่ใช่บ้านเรือนลงในที่ดินของผู้อื่นผลจะเป็นอย่างไร TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างจากฎีกา TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 2 : การได้มาโดยส่วนควบของอสังหาริมทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent เอาสังหาริมทรัพย์ของหลายคนมารวมเป็นส่วนควบ TH
dc.description.tableofcontent ถ้าทรัพย์ที่ควบอันหนึ่งเป็นประธาน TH
dc.description.tableofcontent การเอาสัมภาระของผู้อื่นทำสิ่งใดขึ้นใหม่ TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 3 : การได้มาซึ่งทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ TH
dc.description.tableofcontent การได้มาซึ่งที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน TH
dc.description.tableofcontent สังหาริมทรัพย์ไม่มีเจ้าของ TH
dc.description.tableofcontent การถือเอาสัตว์ป่า TH
dc.description.tableofcontent สังหาริมทรัพย์ที่ถือเอาไม่ได้ TH
dc.description.tableofcontent การจับสัตว์ป่าในที่รกร้าง TH
dc.description.tableofcontent สิทธิในการจับสัตว์ป่าที่บาดเจ็บ TH
dc.description.tableofcontent สิทธิของผู้เก็บของหาย TH
dc.description.tableofcontent ของที่ลืมไว้ในรถรับจ้างเป็นของหายหรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent สิทธิในทรัพย์อันมีค่าซ่อนหรือฝังไว้ TH
dc.description.tableofcontent สิทธิของผู้เก็บของที่ตกในทะเล TH
dc.description.tableofcontent สิทธิในทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำผิด TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 4 : การได้มาด้วยการรับโอนโดยสุจริต TH
dc.description.tableofcontent บุคคลหลายคนอ้างกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์เดียวกัน TH
dc.description.tableofcontent ข้อยกเว้น TH
dc.description.tableofcontent หลักอันถูกต้องแท้จริงอยู่ที่ไหน TH
dc.description.tableofcontent คำถามท้ายบท TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 5 สิทธิครอบครอง TH
dc.description.tableofcontent ความนำ TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 1 : ลักษณะและความหมาย TH
dc.description.tableofcontent สิทธิครอบครองคือ TH
dc.description.tableofcontent บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาเพื่อตน TH
dc.description.tableofcontent ศาลฎีกาตีความที่ดิน นส.3 และ สค.1 ผิดพลาด TH
dc.description.tableofcontent ความหมายของกรรมสิทธิ์เทียบกับสิทธิครอบครอง TH
dc.description.tableofcontent ความพยายามโดยผู้เขียนที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 2 : การครอบครองแทน TH
dc.description.tableofcontent การครอบครองปรปักษ์แทนผู้อื่น TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 3 : ข้อสันนิษฐาน TH
dc.description.tableofcontent สันนิษฐานว่าครอบครองเพื่อตน TH
dc.description.tableofcontent สันนิษฐานว่าครอบครองโดยสุจริต TH
dc.description.tableofcontent สันนิษฐานว่าครอบครองติดต่อกัน TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 4 : การสิ้นสุดแห่งสิทธิครอบครอง TH
dc.description.tableofcontent - ถูกแย่งการครอบครอง TH
dc.description.tableofcontent - เจตนาสละการครอบครอง TH
dc.description.tableofcontent - สิ้นสุดด้วยการโอนการครอบครอง TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 5 : การครอบครองปรปักษ์ TH
dc.description.tableofcontent การครอบครองปรปักษ์คืออย่างไร TH
dc.description.tableofcontent - เป็นทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์ TH
dc.description.tableofcontent - ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น TH
dc.description.tableofcontent - ครอบครองโดยความสงบ TH
dc.description.tableofcontent - โดยเปิดเผย TH
dc.description.tableofcontent - ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ TH
dc.description.tableofcontent คำถามท้ายบท TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 6 ภาระจำยอม TH
dc.description.tableofcontent ความหมาย TH
dc.description.tableofcontent ภาระจำยอมคืออะไร TH
dc.description.tableofcontent บริษัทต่างประเทศได้มาเช่าที่ดินตั้งโรงงานอุตสาหกรรม TH
dc.description.tableofcontent ทางภาระจำยอมต่างกับทางจำเป็นหรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent ทางเดินผ่าน และสิ่งก่อสร้างรุกล้ำมีอะไรอื่นอีก TH
dc.description.tableofcontent ภาระจำยอมเกิดได้หลายทาง TH
dc.description.tableofcontent - โดยกฎหมายบังคับ TH
dc.description.tableofcontent - โดยนิติกรรม TH
dc.description.tableofcontent - โดยอายุความ TH
dc.description.tableofcontent ลักษณะของภาระจำยอม TH
dc.description.tableofcontent - ติดไปกับสามยทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent - ติดไปกับภารยทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent - แบ่งแยกภารยทรัพย์ภาระจำยอมติดอยู่ทุกส่วน TH
dc.description.tableofcontent - ส่วนใดใช้ไม่ได้เลิกได้ TH
dc.description.tableofcontent - เจ้าของรวมคนหนึ่งได้มาย่อมเป็นประโยชน์แก่ทุกคน TH
dc.description.tableofcontent เจ้าของสามยทรัพย์มีสิทธิและหน้าที่อะไร TH
dc.description.tableofcontent - หน้าที่งดเว้นไม่ทำการใดให้เพิ่มภาระแก่ภารยทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent - มีสิทธิกระทำการทุกอย่างเพื่อบำรุงรักษาภาระจำยอม TH
dc.description.tableofcontent - เจ้าของสามยทรัพย์มีสิทธิที่จะทำการทุกอย่าง TH
dc.description.tableofcontent เจ้าของภารยทรัพย์มีสิทธิและหน้าที่อะไร TH
dc.description.tableofcontent - หน้าที่ไม่ทำการใดให้ความสะดวกสามยทรัพย์ลดลง TH
dc.description.tableofcontent - มีสิทธิเรียกให้ย้ายภาระจำยอม TH
dc.description.tableofcontent ภาระจำยอมสิ้นไปได้หรือไม่ด้วยเหตุใด TH
dc.description.tableofcontent - โดยผลของกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent - โดยนิติกรรม TH
dc.description.tableofcontent - ระงับลงโดยอายุความ TH
dc.description.tableofcontent ไม่ใช้ 10 นั้นต้องติดต่อกันหรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent ที่ดิน นส.3 จดทะเบียนภาระจำยอมได้หรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent คำถามท้ายบท TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 7 ทรัพยสิทธิอื่น TH
dc.description.tableofcontent ความนำ TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 1 : สิทธิอาศัย TH
dc.description.tableofcontent สิทธิอาศัยคืออะไร TH
dc.description.tableofcontent สิทธิอาศัยจะต้องจดทะเบียนเสมอไปหรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent ผู้อาศัยจะเป็นนิติบุคคลได้หรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent สิทธิอาศัยมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent ผู้ทรงสิทธิอาศัยมีหน้าที่และความรับผิดอะไร TH
dc.description.tableofcontent สิทธิอาศัยสิ้นสุดลงประการใด TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 2 : สิทธิเหนือพื้นดิน TH
dc.description.tableofcontent สิทธิหนือพื้นดินคืออะไร TH
dc.description.tableofcontent โอนได้หรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent สิทธิเหนือพื้นดินต่างจากสิทธิในการเช่าที่ดิน TH
dc.description.tableofcontent สิทธิเหนือพื้นดินมีระยะเวลาหรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent ไม่กำหนดเวลาไม่ได้หรือ TH
dc.description.tableofcontent ผู้ทรงสิทธิเหนือที่ดินมีสิทธิอะไร TH
dc.description.tableofcontent สิทธิเหนือที่ดินสิ้นสุดลงได้อย่างไร TH
dc.description.tableofcontent ถ้าสิ่งปลูกสร้างสลายไปสิทธิเหนือพื้นดินสิ้นสุด TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 3 : สิทธิเก็บกิน TH
dc.description.tableofcontent สิทธิเก็บกินคืออะไร TH
dc.description.tableofcontent กำหนดเวลาหรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent โอนได้หรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent ผู้ทรงสิทธิเก็บกินมีหน้าที่อะไร TH
dc.description.tableofcontent ต้องเอาประกันภัยหรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิอะไร TH
dc.description.tableofcontent เจ้าของทรัพย์สินไม่มีหน้าที่อะไรเลยหรือ TH
dc.description.tableofcontent สิทธิเก็บกินสิ้นลงด้วยเหตุผลใด TH
dc.description.tableofcontent เมื่อสิทธิเก็บกินสิ้นไปแล้วมีผลอะไรบ้าง TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 4 : ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent ลักษณะและความหมาย TH
dc.description.tableofcontent โอนได้หรือไม่เพราะเหตุใด TH
dc.description.tableofcontent ระยะเวลาแห่งการทรงสิทธิ TH
dc.description.tableofcontent สิทธิระงับลงด้วยเหตุใด TH
dc.description.tableofcontent สิทธิของผู้ทรงสิทธิถ้าเจ้าของทรัพย์ไม่ชำระหนี้ TH
dc.description.tableofcontent นำบทบัญญัติว่าด้วยภาระจำยอมมาบังคับ TH
dc.description.tableofcontent คำถามท้ายบท TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 8 การได้สิทธิในที่ดินและอื่นๆ TH
dc.description.tableofcontent ความนำ TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 1 : การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์และทรัพยสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent ได้มาโดยนิติกรรม TH
dc.description.tableofcontent ได้มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม TH
dc.description.tableofcontent ใช้กับสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญด้วย TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 2 : ระบบที่ดินของรัฐ TH
dc.description.tableofcontent ที่ดินทั้งหมดเป็นของรัฐ TH
dc.description.tableofcontent ประเภทที่หลวง TH
dc.description.tableofcontent การได้มาซึ่งที่ดินตามกฎหมายที่ดิน TH
dc.description.tableofcontent การจับจองที่รกร้างทำได้เสมอไปหรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent การจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชน TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 4 : ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์คืออะไร TH
dc.description.tableofcontent สิทธิในภาระติดพันฯ นั้นโอนได้หรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์มีกำหนดเวลา TH
dc.description.tableofcontent ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ระงับสิ้นไป TH
dc.description.tableofcontent ถ้าเจ้าของทรัพย์สินไม่ชำระหนี้ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิอะไรบ้าง TH
dc.description.tableofcontent เหตุใด มาตรา 1434 มาบังคับ TH
dc.description.tableofcontent คำถามท้ายบท TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 8 การได้มาซึ่งสิทธิในที่ดิน TH
dc.description.tableofcontent ความนำ TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 1 : การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent ถ้าไม่ทำตามกฎหมายบัญญัตินี้ผลเป็นอย่างไร TH
dc.description.tableofcontent สังหาริมทรัพย์สำคัญๆ ที่มีทะเบียน TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 2 : ระบบที่ดินของรัฐ TH
dc.description.tableofcontent ที่หลวงมีกี่ประเภทและใครเป็นผู้ดูแล TH
dc.description.tableofcontent ที่ดินรกร้างว่างเปล่านั้นราษฎรสามารถจับจองได้ TH
dc.description.tableofcontent ที่ดินของรัฐยึดมาขายทอดตลาดชำระหนี้เอกชนได้หรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent รัฐจะจัดสรรที่ดินประเภทใดให้เอกชนถือครอง TH
dc.description.tableofcontent กฎหมายพิเศษที่ให้อำนาจ TH
dc.description.tableofcontent ที่ราชพัสดุคืออะไร TH
dc.description.tableofcontent ที่ราชพัสดุโอนได้หรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent ที่สงวนหวงห้ามคืออะไร TH
dc.description.tableofcontent ที่ดินของวัดมีกี่ประเภท TH
dc.description.tableofcontent มิซซังคืออะไร ถือกรรมสิทธิในที่ดินได้หรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent วัดอิสลามมีที่ดินได้เพียงใด TH
dc.description.tableofcontent ที่ดินส่วนพระมหากษัตริย์คืออะไร TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 3 : ที่ดินของเอกชน TH
dc.description.tableofcontent กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จบทที่ 42 มีเหตุผลอะไร TH
dc.description.tableofcontent ประมวลกฎหมายที่ดินแบ่งเอกสารสิทธิออกเป็น TH
dc.description.tableofcontent ที่ดินมือเปล่ามีลักษณะอย่างไร TH
dc.description.tableofcontent คนต่างด้าวรับมรดกได้หรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent การค้าที่ดินคืออะไร มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง TH
dc.description.tableofcontent ที่ดินของเอกชนจะกลับมาเป็นของรัฐโดยวิธีใด TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 4 : การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน TH
dc.description.tableofcontent สมัยไหนเป็นอย่างไร TH
dc.description.tableofcontent โฉนดที่ดินออกตามกฎหมายปัจจุบันออกได้อย่างไร TH
dc.description.tableofcontent การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ TH
dc.description.tableofcontent ใครเป็นผู้ออกโฉนด TH
dc.description.tableofcontent หนังสือสำคัญประเภทอื่นที่ไม่ใข่โฉนดคืออะไร TH
dc.description.tableofcontent การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพมีมาแต่สมัยใด TH
dc.description.tableofcontent หลักเกณฑ์ในการออกใบแทนมีอะไรบ้าง TH
dc.description.tableofcontent การจดทะเบียนต้องไปทั้งคู่หรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent ถ้านิติกรรมที่เป็นโมฆียะ เจ้าพนักงานจะจดให้หรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent อายัดที่ดินคืออะไร TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 9 การปฏิรูปที่ดินและอาคารชุด TH
dc.description.tableofcontent ความนำ TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 1 : การปฏิรูปที่ดิน TH
dc.description.tableofcontent การปฏิรูปที่ดินคืออะไร TH
dc.description.tableofcontent การเอาที่ดินของคนมีมาเพื่อปฏิรูปนั้นโดยวิธีใด TH
dc.description.tableofcontent การดำเนินการปฏิรูปทำอย่างไร TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ 2 : กรรมสิทธิ์ในอาคารชุด TH
dc.description.tableofcontent อาคารชุดคืออะไร มีลักษณะและประโยชน์อะไร TH
dc.description.tableofcontent ไทยเรามีกฎหมายอาคารชุดมาตั้งแต่เมื่อใด และกฎหมายดังกล่าวมีสาระสำคัญอย่างไร TH
dc.description.tableofcontent ปกหลัง TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps