คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.creator อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง TH
dc.date.accessioned 2012-06-08T08:12:20Z
dc.date.available 2012-06-08T08:12:20Z
dc.date.issued 2550-00-00 TH
dc.identifier 56599.pdf TH
dc.identifier.ISBN 9789744472854 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/301963
dc.language th TH
dc.publisher นิติบรรณการ TH
dc.title คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก TH
dc.type สิ่งพิมพ์เผยแพร่เฉพาะวงงานรัฐสภา TH
dc.publisher.place กรุงเทพฯ TH
dc.format.page 545 TH
dc.description.tableofcontent ปกหน้า TH
dc.description.tableofcontent คำนำ TH
dc.description.tableofcontent สารบาญ คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ มรดก TH
dc.description.tableofcontent บทนำ หลักการและเหตุผล และประวัติกฎหมายลักษณะมรดก TH
dc.description.tableofcontent ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๑ การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๕๙๙ มรดกตกทอดแก่ทายาท TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๐๐ มรดกคืออะไร TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๐๑ ทายาทรับผิดจำกัด TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๐๒ มรดกของคนสาบสูญตกทอดแก่ทายาท TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๐๓ ทายาทมี ๒ ประเภท TH
dc.description.tableofcontent ทายาทโดยธรรม TH
dc.description.tableofcontent ผู้รับพินัยกรรม TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๒ การเป็นทายาท TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๐๔ จะเป็นทายาทได้ต้องมีสภาพบุคคล TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๐๕ ถูกกำจัดเพราะยักย้ายปิดบังทรัพย์มรดก TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๐๖ ถูกกำจัดฐานเป็นผู้ไม่สมควร TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๐๗ การถูกจำกัดเป็นการเฉพาะตัว TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๓ การตัดมิให้รับมรดก TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๐๘ เจ้ามรดกตัดทายาทโดยธรรม TH
dc.description.tableofcontent ตัดโดยพินัยกรรม TH
dc.description.tableofcontent ตัดโดยทำเป็นหนังสือ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๐๙ การถอนเจตนาที่ตัดทายาทโดยธรรม TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๔ การสละมรดกและอื่น ๆ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๑๐ การตั้งผู้ดูแลมรดกที่ตกได้แก่ผู้ไม่สามารถ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๑๑ ผู้ไม่สามารถจะสละหรือรับมรดกมีค่าภาระติดพันไม่ได้ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๑๒ การสละมรดกและวิธีการ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๑๓ การสละมรดกมีเงื่อนไข เงื่อนเวลา และบางส่วนและการถอนการสละมรดก TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๑๔ สิทธิของเจ้าหนี้ของทายาทผู้สละมรดก TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๑๕ ผลย้อนหลังของการสละมรดก TH
dc.description.tableofcontent ผู้สืบสันดานสืบมรดกของทายาทที่สละ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๑๖ ทายาทที่สละมรดกไม่มีสิทธิจัดการมรดก TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๑๗ สืบมรดกของผู้รับพินัยกรรมที่สละมรดกไม่ได้ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๑๘ ไม่มีผู้สืบมรดกให้ปันส่วนแบ่งแก่ทายาทอื่น TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๑๙ สละสิทธิในมรดกล่วงหน้าไม่ได้ TH
dc.description.tableofcontent ลักษณะ ๒ สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๒๐ สิทธิของผู้รับพินัยกรรมเหนือกว่าทายาทโดยธรรม TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๒๑ ทายาทโดยธรรมที่ได้รับทรัพย์สินในฐานะผู้รับพินัยกรรมก็ยังมีสิทธิเรียกเอาส่วนโดยธรรมได้อีก TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๒๒ พระภิกษุเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมได้ แต่เรียกร้องในฐานะทายาทโดยธรรมไม่ได้ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๒๓ ทรัพย์สินของพระภิกษุให้ตกเป็นสมบัติของวัด TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๒๔ ทรัพย์สินก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๒๕ ผู้ตายที่มีคู่สมรสให้แบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตามบรรพ ๕ เสียก่อน TH
dc.description.tableofcontent ถ้าเป็นสามีภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำมาหาได้ร่วมกัน แบ่งทรัพย์สินได้ในฐานะเจ้าของรวม TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๒๖ หลังจากแบ่งตามมาตรา ๑๖๒๕ แล้ว จึงแบ่งตามบรรพ ๖ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๒๗ บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้ว ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน TH
dc.description.tableofcontent บุตรบุญธรรม TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๒๘ สามีภริยาที่ร้างกันยังมีสิทธิโดยธรรมในการสืบมรดก TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๒ การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่าง ๆ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๒๙ ทายาทโดยธรรมตามลำดับญาติ TH
dc.description.tableofcontent (๑) ผู้สืบสันดาน TH
dc.description.tableofcontent (๒) บิดามารดา TH
dc.description.tableofcontent (๓) พี่น้องร่วมบิดามารดา TH
dc.description.tableofcontent (๔) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน TH
dc.description.tableofcontent (๕) ปู่ ย่า ตา ยาย TH
dc.description.tableofcontent (๖) ลุง ป้า น้า อา TH
dc.description.tableofcontent คู่สมรสก็เป็นทายาทโดยธรรม TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๓๐ ทายาทผู้ที่อยู่ในลำดับถัดลงไปไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดก แต่ยกเว้นให้บิดามารดาได้ส่วนแบ่งเสมือนว่าเป็นทายาทชั้นบุตร TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๓๑ ในระหว่างผู้สืบสันดานต่างชั้น ผู้สืบสันดานที่อยู่ในชั้นถัดลงไปไม่มีสิทธิรับมรดก TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๓ การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่าง ๆ TH
dc.description.tableofcontent ส่วนที่ ๑ ญาติ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๓๒ การแบ่งส่วนมรดกในลำดับญาติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๑ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๓๓ ทายาทโดยธรรมในลำดับเดียวกัน ชอบที่จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๓๔ ระหว่างผู้สืบสันดานที่รับมรดกแทนที่กัน ในชั้นเดียวกันได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน TH
dc.description.tableofcontent ส่วนที่ ๒ คู่สมรส TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๓๕ การแบ่งส่วนมรดกที่คู่สมรสยังมีชีวิตอยู่ และมีญาติที่เป็นทายาทโดยธรรมด้วย TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๓๖ กรณีเจ้ามรดกมีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนใช้ ป.พ.พ. หลายคน TH
dc.description.tableofcontent ข้อคิดเห็นกรณีเจ้ามรดกมีภริยาภายหลังใช้ ป.พ.พ. หลายคน TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๓๗ คู่สมรสเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๓๘ คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องได้รับเงินปี TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๔ การรับมรดกแทนที่กัน TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๓๙ ผู้สืบสันดานรับมรดกแทนที่ทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) (๓) (๔) หรือ (๖) TH
dc.description.tableofcontent กรณีเจ้ามรดกและทายาทตายพร้อมกัน TH
dc.description.tableofcontent เมื่อทายาทนั้นตายหรือถูกกำจัดก่อนเจ้ามรดกตาย TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๔๐ กรณีสาบสูญก็ให้มีการรับมรดกแทนที่กันได้ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๔๑ ผู้สืบสันดานของทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๒) หรือ (๕) รับมรดกแทนที่กันต่อไปไม่ได้ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๔๒ การรับมรดกแทนที่ได้เฉพาะในระหว่างทายาทโดยธรรม TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๔๓ ผู้บุพการีไม่มีสิทธิรับมรดกแทนที่บุตรนอกกฎหมายมีสิทธิรับมรดกแทนที่ TH
dc.description.tableofcontent บุตรนอกกฎหมายมีสิทธิรับมรดกแทนที่ TH
dc.description.tableofcontent บุตรบุญธรรมรับมรดกแทนที่ไม่ได้ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๔๔ ผู้สืบสันดานที่จะต้องรับมรดกแทนที่ ต้องไม่เสียสิทธิในการรับมรดก TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๔๕ สละมรดกของบุคคลใด ก็ไม่ตัดสิทธิที่จะรับมรดกแทนที่บุคคลนั้น TH
dc.description.tableofcontent ลักษณะ ๓ พินัยกรรม TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๔๖ พินัยกรรมคืออะไร TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๔๗ การแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตาย TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๔๘ พินัยกรรมต้องทำตามแบบ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๔๙ ผู้จัดการทำศพ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๕๐ ค่าใช้จ่ายในการทำศพ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๕๑ ผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป TH
dc.description.tableofcontent ผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๕๒ ข้อจำกัดอำนาจของผู้ทำพินัยกรรม TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๕๓ ข้อจำกัดสิทธิรับมรดกของผู้เขียนหรือพยาน TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๕๔ ความสามารถของผู้ทำและผู้รับพินัยกรรม TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๒ แบบพินัยกรรม TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๕๕ พินัยกรรมต้องทำตามแบบใดแบบหนึ่ง TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๕๖ พินัยกรรมแบบมีพยานลุกนั่งหรือแบบธรรมดา TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๕๗ พินัยกรรมแบบเขียนเอง TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๕๘ พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๕๙ ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนอกที่ว่าการอำเภอได้ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๖๐ พินัยกรรมแบบเอกสารลับ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๖๑ คนใบ้และหูหนวกทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๖๒ ข้อห้ามกรมการอำเภอซึ่งทำพินัยกรรม TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๖๓ พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๖๔ การสิ้นไปของพินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๖๕ ผู้ทำพินัยกรรมอาจลงลายพิมพ์นิ้วมือเสมอลงลายมือชื่อได้ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๖๖ พยานตามมาตรา ๑๖๕๖, ๑๖๕๘, ๑๖๖๐ จะลงลายพิมพ์นิ้วมือไม่ได้ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๖๗ คนไทยจะทำพินัยกรรมในต่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๖๘ ผู้ทำพินัยกรรมไม่จำเป็นเปิดเผยข้อความในพินัยกรรมให้พยานทราบ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๖๙ การทำพินัยกรรมตามมาตรา ๑๖๕๘, ๑๖๖๐ หรือ ๑๖๖๓ ในระหว่างสงคราม TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๗๐ บุคคลที่ห้ามเป็นพยานในพินัยกรรม TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๗๑ ผู้เขียนต้องระบุว่าเป็นผู้เขียน พยานระบุว่าเป็นพยาน TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๗๒ รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวง TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๓ ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๗๓ สิทธิเรียกร้องตามพินัยกรรมมีผลบังคับตั้งแต่ผู้ทำพินัยกรรมตาย TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๗๔ ผลบังคับของพินัยกรรมมีเงื่อนไข TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๗๕ การขอตั้งผู้จัดการทรัพย์สินจนกว่าเงื่อนไขสำเร็จ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๗๖ พินัยกรรมให้ก่อตั้งมูลนิธิ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๗๗ หน้าที่ของทายาทหรือผู้จัดการมรดกร้องขอจัดตั้งมูลนิธิ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๗๘ ให้ทรัพย์สินซึ่งผู้ทำพินัยกรรมจัดสรรไว้ตกเป็นของมูลนิธิ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๗๙ การตกทอดของทรัพย์สินในกรณีจัดตั้งมูลนิธิไม่ได้ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๘๐ เจ้าหนี้มีสิทธิเพิกถอนพินัยกรรมก่อตั้งมูลนิธิ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๘๑ กรณีวัตถุแห่งพินัยกรรมสูญหายแต่ได้ทรัพย์สินมาแทนหรือสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๘๒ พินัยกรรมทำขึ้นเพื่อปลดหนี้หรือโอนสิทธิเรียกร้อง TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๘๓ พินัยกรรมทำให้แก่เจ้าหนี้สันนิษฐานว่า มิได้ทำเพื่อชำระหนี้ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๘๔ การตีความพินัยกรรม TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๘๕ บุคคลหลายคนทรงไว้ซึ่งคุณสมบัติตามพินัยกรรมมีสิทธิได้ส่วนปันเท่า ๆ กัน TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๔ พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๘๖ ทรัสต์ที่ก่อตั้งด้วยพินัยกรรมหรือนิติกรรมหามีผลไม่ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๘๗ ผู้ทำพินัยกรรมตั้งผู้ปกครองทรัพย์ตามพินัยกรรม TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๘๘ การจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๘๙ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาจะรับตั้งเป็นผู้ปกครองทรัพย์ได้ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๙๐ ผู้มีอำนาจตั้งผู้ปกครองทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๙๑ ผู้ปกครองทรัพย์จะทำพินัยกรรมตั้งบุคคลอื่นทำการสืบแทนตน TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๙๒ ผู้ปกครองทรัพย์มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ปกครองตามบรรพ ๕ TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๕ การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๙๓ สิทธิเพิกถอนพินัยกรรม TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๙๔ เพิกถอนพินัยกรรมฉบับก่อนด้วยการทำพินัยกรรมฉบับหลัง TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๙๕ การเพิกถอนพินัยกรรมโดยทำลายหรือขีดฆ่าเสียด้วยความตั้งใจ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๙๖ การเพิกถอนโดยการโอนหรือทำลายทรัพย์สินอันเป็นวัตถุตามพินัยกรรมด้วยความตั้งใจ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๙๗ พินัยกรรมฉบับก่อนกับฉบับหลังขัดกันให้ถือพินัยกรรมฉบับหลัง TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๙๘ ข้อกำหนดพินัยกรรมย่อมตกไป เมื่อตาย, เงื่อนไข, สละพินัยกรรม ทรัพย์สินสูญหายและมิได้มาซึ่งของแทน TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๖๙๙ พินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมไร้ผลมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมหรือแผ่นดิน TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๖ ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๐๐ มีข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้รับประโยชน์โอนทรัพย์สินถ้ามีการละเมิดต้องมีบุคคลสำหรับเป็นผู้จะได้รับทรัพย์สินเป็นสิทธิเด็ดขาด TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๐๑ ข้อกำหนดห้ามโอนมิให้เกินสามสิบปี หรือตลอดชีวิตผู้รับประโยชน์ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๐๒ ข้อกำหนดห้ามโอนมีได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ เรือ แพ สัตว์พาหนะ และต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๐๓ พินัยกรรมซึ่งผู้ทำอายุไม่ครบสิบห้าปีบริบูรณ์ เป็นโมฆะ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๐๔ พินัยกรรมซึ่งคนไร้ความสามารถทำขึ้นเป็นโมฆะ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๐๕ พินัยกรรมทำขึ้นขัดต่อมาตรา ๑๖๕๒, ๑๖๕๓, ๑๖๕๖, ๑๖๕๗, ๑๖๕๘, ๑๖๖๐, ๑๖๖๑ หรือ ๑๖๖๓ เป็นโมฆะ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๐๖ ข้อกำหนดพินัยกรรมให้ผู้รับพินัยกรรมทำพินัยกรรม, ไม่อาจทราบตัวผู้รับพินัยกรรม, ไม่อาจทราบทรัพย์สิน หรือให้บุคคลอื่นกำหนดให้มากน้อยตามแต่ใจเป็นโมฆะ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๐๗ พินัยกรรมมีเงื่อนไขให้ผู้รับจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับให้แก่บุคคลอื่น ถือว่าเงื่อนไขไม่มีเลย TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๐๘ ผู้มีส่วนได้เสียขอเพิกถอนพินัยกรรมซึ่งทำขึ้นเพราะเหตุข่มขู่ เว้นแต่ผู้ทำมิได้เพิกถอนเองภายในหนึ่งปี TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๐๙ ผู้มีส่วนได้เสียขอเพิกถอนพินัยกรรมซึ่งทำขึ้นเพราะสำคัญผิดหรือกลฉ้อฉล เว้นแต่ผู้ทำมิได้เพิกถอนเองภายในหนึ่งปี TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๑๐ อายุความฟ้องเพิกถอนสามเดือนภายหลังผู้ทำพินัยกรรมหรือโจทก์ได้รู้เหตุ TH
dc.description.tableofcontent ลักษณะ ๔ วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๑ ผู้จัดการมรดก TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๑๑ ผู้จัดการมรดก รวมทั้งที่ตั้งโดยพินัยกรรมหรือศาล TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๑๒ การตั้งผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๑๓ ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการมีอำนาจร้องขอ และเหตุแห่งการร้องขอ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๑๔ ผู้จัดการมรดกเพื่อการใดโดยเฉพาะ ไม่จำต้องทำบัญชีทรัพย์มรดก TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๑๕ ผู้จัดการมรดกที่ผู้ทำพินัยกรรมตั้งหลายคน ถ้าต่อมาเหลืออยู่คนเดียวก็มีสิทธิจัดการมรดกได้โดยลำพัง TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๑๖ ผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งให้เริ่มทำหน้าที่ตั้งแต่ฟังคำสั่งศาล TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๑๗ ทายาทอาจสอบถามผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมว่าจะรับเป็นผู้จัดการหรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๑๘ ผู้ซึ่งไม่บรรลุนิติภาวะ บุคคลวิกลจริต ผู้เสมือนไร้ความสามารถ คนล้มละลาย จะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๑๙ สิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการมรดก TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๒๐ ผู้จัดการมรดกต้องรับผิดต่อทายาท TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๒๑ ผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๒๒ ผู้จัดการมรดกทำนิติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกไม่ได้ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๒๓ ผู้จัดการมรดกต้องจัดการโดยตนเอง TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๒๔ ผู้จัดการมรดกทำในขอบเขตอำนาจ ทายาทต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอก TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๒๕ ผู้จัดการมรดกต้องสืบหาตัวผู้มีส่วนได้เสียตามข้อกำหนดพินัยกรรม TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๒๖ ผู้จัดการมรดกมีหลายคนต้องถือเอาเสียงข้างมาก TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๒๗ การร้องขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดก ผู้จัดการมรดกจะลาออกต้องได้รับอนุญาตจากศาล TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๒๘ ผู้จัดการมรดกต้องลงมือจัดทำบัญชีทรัพย์มรดกภายในสิบห้าวัน TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๒๙ ให้ทำบัญชีทรัพย์มรดกให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือน TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๓๐ ให้นำบทบัญญัติบรรพ ๕ ว่าด้วยผู้ปกครองมาใช้โดยอนุโลม TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๓๑ ถ้าผู้จัดการมรดกมิได้จัดทำบัญชี ศาลถอนผู้จัดการมรดกได้ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๓๒ ผู้จัดการมรดกต้องจัดการมรดกให้เสร็จภายในหนึ่งปี TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๓๓ อายุความฟ้องคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดกมีกำหนดห้าปีนับแต่การจัดการมรดกสิ้นสุดลง TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๒ การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงิน และการชำระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดก TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๓๔ เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินในกองมรดก TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๓๕ ทายาทต้องบอกทรัพย์มรดกและหนี้สินแก่ผู้จัดการมรดก TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๓๖ กรณีที่ถือว่าทรัพย์มรดกคงอยู่ในระหว่างจัดการผู้จัดการมรดกมีอำนาจฟ้องหรือแก้ฟ้อง TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๓๗ เจ้าหนี้กองมรดกมีอำนาจฟ้องทายาทหรือและผู้จัดการมรดกได้ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๓๘ ก่อนแบ่งมรดก เจ้าหนี้บังคับชำระหนี้จากกองมรดก เมื่อแบ่งมรดกแล้ว เจ้าหนี้เรียกให้ทายาทชำระหนี้ได้ไม่เกินทรัพย์มรดกที่ทายาทรับไป TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๓๙ ให้ชำระหนี้ที่กองมรดกค้างชำระตามลำดับ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๔๐ ให้จัดสรรทรัพย์สินของเจ้ามรดกเพื่อชำระหนี้ตามลำดับ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๔๑ เจ้าหนี้มีสิทธิคัดค้านการขายทอดตลาดหรือการตีราคาทรัพย์ระหว่างทายาท TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๔๒ กรณีเจ้าหนี้เป็นผู้รับประโยชน์ในการประกันชีวิตของผู้ตาย TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๔๓ ทายาทไม่จำต้องปฏิบัติตามพินัยกรรมลักษณะเฉพาะเกินกว่าจำนวนทรัพย์มรดกที่ตนได้รับ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๔๔ การส่งมอบทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาท TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๓ การแบ่งมรดก TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๔๕ ทายาทหลายคนมีสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์มรดกร่วมกัน TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๔๖ ทายาทมีส่วนเท่ากันในกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๔๗ แม้ทายาทได้รับยกให้ทรัพย์สินแล้วก็ยังมีสิทธิแบ่งปันทรัพย์มรดก TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๔๘ ทายาทที่ครอบครองทรัพย์มรดกแม้ล่วงพ้นอายุความมรดกก็มีสิทธิเรียกร้องให้แบ่งมรดกได้ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๔๙ ทายาทมีสิทธิร้องสอดขอรับส่วนแบ่งมรดก TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๕๐ การแบ่งปันทรัพย์มรดกโดยต่างเข้าครอบครองทรัพย์สินเป็นส่วนสัด โดยการขายและแบ่งเงินโดยทำสัญญามีหลักฐานเป็นหนังสือ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๕๑ ทรัพย์สินที่ได้รับถูกรอนสิทธิ ทายาทอื่นจำต้องให้ค่าทดแทน TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๕๒ อายุความฟ้องให้รับผิดเนื่องจากการรอนสิทธิมีกำหนดสามเดือน TH
dc.description.tableofcontent ลักษณะ ๕ มรดกที่ไม่มีผู้รับ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๕๓ มรดกที่ไม่มีผู้รับ ตกทอดแก่แผ่นดิน TH
dc.description.tableofcontent ลักษณะ ๖ อายุความ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๕๔ อายุความฟ้องคดีมรดกมีกำหนดหนึ่งปี และมิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปี TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๑๗๕๕ ทายาท ผู้ใช้สิทธิของทายาทหรือผู้จัดการมรดกจึงจะมีสิทธิอายุความหนึ่งปีขึ้นต่อสู้ TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างคำร้องขอทำพินัยกรรม, ขอตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก, หรือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก หรือการสละมรดก (แบบ พ.ก. ๑) TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง (แบบ พ.ก. ๒) TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างการบันทึกบนซองพินัยกรรมแบบเอกสารลับ TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างการบันทึกบนซองพินัยกรรมแบบเอกสารลับของผู้ที่เป็นใบ้และหูหนวกหรือผู้ที่พูดไม่ได้ TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างพินัยกรรมทำด้วยวาจา TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างหนังสือตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก (แบบ พ.ก. ๔) TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างหนังสือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก (แบบ พ.ก. ๕) TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างหนังสือการสละมรดก (แบบ พ.ก. ๖) TH
dc.description.tableofcontent ข้อสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้พิพากษา เฉพาะกฎหมายลักษณะมรดก TH
dc.description.tableofcontent คำถามและแนวคำตอบข้อสอบ ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เฉพาะกฎหมายลักษณะมรดก TH
dc.description.tableofcontent ปกหลัง TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps