การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ทฤษฎี กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.creator นิกร เภรีกุล TH
dc.date.accessioned 2012-06-08T08:12:04Z
dc.date.available 2012-06-08T08:12:04Z
dc.date.issued 2543-00-00 TH
dc.identifier 09529.pdf TH
dc.identifier.ISBN 9748785173 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/301939
dc.language th TH
dc.publisher Translators-at-Law-Com TH
dc.title การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ทฤษฎี กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ TH
dc.type สิ่งพิมพ์เผยแพร่เฉพาะวงงานรัฐสภา TH
dc.publisher.place กรุงเทพฯ TH
dc.format.page 377 TH
dc.description.tableofcontent ปกหน้า TH
dc.description.tableofcontent คำนำ TH
dc.description.tableofcontent คำขอบคุณ TH
dc.description.tableofcontent สารบัญ TH
dc.description.tableofcontent ภาค 1 ทฤษฎีและพัฒนาการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 1 เรื่องน่ารู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฟอกเงิน TH
dc.description.tableofcontent เริ่มต้นจากปัญหายาเสพติด TH
dc.description.tableofcontent อาชญากรจัดการทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบอย่างไร TH
dc.description.tableofcontent ทำไมอาชญากรจึงต้องฟอกเงิน TH
dc.description.tableofcontent การฟอกเงินคืออะไร TH
dc.description.tableofcontent การฟอกเงินมีมูลค่าและเป็นปัญหารุนแรงเพียงใด TH
dc.description.tableofcontent เขาฟอกเงินกันอย่างไร : ขั้นตอนและเทคนิควิธี TH
dc.description.tableofcontent ขั้นตอนการฟอกเงิน TH
dc.description.tableofcontent เทคนิควิธีการฟอกเงินที่พบบ่อย TH
dc.description.tableofcontent ผลกระทบของอาชญากรรมการฟอกเงิน TH
dc.description.tableofcontent สถานที่ในการฟอกเงิน TH
dc.description.tableofcontent การปราบปรามการฟอกเงินช่วยปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างไร TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 2 การริเริ่มและความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน TH
dc.description.tableofcontent บททั่วไป TH
dc.description.tableofcontent แถลงการณ์ว่าด้วยหลักการของคณะกรรมการแห่งบาเซิล TH
dc.description.tableofcontent อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 TH
dc.description.tableofcontent ข้อ แนะนำ 40 ประการของศูนย์ปฏิบัติการสากลเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน (FATF's 40 Recommendations) TH
dc.description.tableofcontent อนุสัญญาแห่งสภายุโรปว่าด้วยการฟอกเงิน การค้น การยึดและการริบทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรม ค.ศ. 1990 TH
dc.description.tableofcontent ข้อแนะนำของประชาคมยุโรปว่าด้วยการป้องกันมิให้ระบบการเงินถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน ปี ค.ศ. 1991 TH
dc.description.tableofcontent ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการฟอกเงินแห่งแคริบเบียน TH
dc.description.tableofcontent คณะกรรมการควบคุมการใช้ยาเสพติดในทางมิชอบแห่งองค์การรัฐอเมริกัน TH
dc.description.tableofcontent แถลงการณ์ว่าด้วยความมุ่งหมายของกลุ่ม EGMONT (EGMONT GROUP OF FINANCAIL INTELLIGENCE UNITS STATEMENT OF PURPOSE) TH
dc.description.tableofcontent กลุ่มต่อต้านการฟอกเงินแห่งเอเซียแปซิฟิก TH
dc.description.tableofcontent ปฏิญญาทางการเมืองและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินแห่งสหประชาชาติ ปี ค.ศ. 1998 TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 3 หลักการสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน TH
dc.description.tableofcontent บทนำ TH
dc.description.tableofcontent การฟอกเงินจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับอาชญากรรมร้ายแรงเป็นความผิดอาญา TH
dc.description.tableofcontent สถาบันการเงินมีหน้าที่ช่วยป้องกันและตรวจสอบการฟอกเงิน TH
dc.description.tableofcontent เทคนิคการสืบสวนพิเศษในการตรวจสอบการฟอกเงิน TH
dc.description.tableofcontent การไม่อนุญาตให้ใช้การคุ้มครองความลับของลูกค้าเป็นข้อแก้ตัว TH
dc.description.tableofcontent การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาจากอาชญากรรม TH
dc.description.tableofcontent ความร่วมมือระหว่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent หน่วยงานระดับชาติที่มีอำนาจหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงิน TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 4 ประสบการณ์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของบางประเทศ TH
dc.description.tableofcontent ข้อความเบื้องต้น TH
dc.description.tableofcontent สหรัฐอเมริกา TH
dc.description.tableofcontent ออสเตรเลีย TH
dc.description.tableofcontent แคนาดา TH
dc.description.tableofcontent อังกฤษ TH
dc.description.tableofcontent เนเธอร์แลนด์ TH
dc.description.tableofcontent สวิสเซอร์แลนด์ TH
dc.description.tableofcontent อิตาลี TH
dc.description.tableofcontent ญี่ปุ่น TH
dc.description.tableofcontent ฮ่องกง TH
dc.description.tableofcontent สิงคโปร์ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 5 ความเป็นมาและพัฒนาการในประเทศไทย TH
dc.description.tableofcontent ความจำเป็นในการมีกฎหมายฟอกเงินของประเทศไทย TH
dc.description.tableofcontent นโยบายของรัฐบาล TH
dc.description.tableofcontent แนวความคิดและกระบวนการในการร่างกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent หลักการและสาระสำคัญ TH
dc.description.tableofcontent ภาค 2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 6 บทนิยาม TH
dc.description.tableofcontent ความผิดมูลฐาน TH
dc.description.tableofcontent ธุรกรรม TH
dc.description.tableofcontent ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย TH
dc.description.tableofcontent ลักษณะเบื้องต้นของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย TH
dc.description.tableofcontent แนวทางในการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย TH
dc.description.tableofcontent ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด TH
dc.description.tableofcontent สถาบันการเงิน TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 7 ความผิดและบทกำหนดโทษ TH
dc.description.tableofcontent ข้อความเบื้องต้น TH
dc.description.tableofcontent ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน TH
dc.description.tableofcontent ความผิดฐานฟอกเงิน TH
dc.description.tableofcontent การสนับสนุนหรือช่วยเหลือ TH
dc.description.tableofcontent การพยายาม TH
dc.description.tableofcontent การสบคบกัน TH
dc.description.tableofcontent บทเพิ่มโทษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้บริหารสถาบันการเงิน TH
dc.description.tableofcontent การกระทำความผิดฐานฟอกเงินนอกราชอาณาจักร TH
dc.description.tableofcontent ความผิดอื่น ๆ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 8 หน้าที่ของสถาบันการเงิน สำนักงานที่ดินและผู้ประกอบอาชีพหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน TH
dc.description.tableofcontent หลักการทั่วไป TH
dc.description.tableofcontent หน้าที่ของสถาบันการเงิน TH
dc.description.tableofcontent การรายงานการทำธุรกรรม TH
dc.description.tableofcontent การจัดให้ลูกค้าแสดงตน TH
dc.description.tableofcontent การจัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริง TH
dc.description.tableofcontent การเก็บรักษาข้อมูล TH
dc.description.tableofcontent หน้าที่ของสำนักงานที่ดิน TH
dc.description.tableofcontent หน้าที่ของผู้ประกอบอาชีพหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน TH
dc.description.tableofcontent แบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการรายงานการทำธุรกรรม TH
dc.description.tableofcontent ธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 9 องค์กรและผู้มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน TH
dc.description.tableofcontent องค์กรและผู้มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 TH
dc.description.tableofcontent คณะกรรมการ ปปง. TH
dc.description.tableofcontent คณะกรรมการธุรกรรม TH
dc.description.tableofcontent สำนักงาน ปปง. TH
dc.description.tableofcontent องค์กรประสานงานและองค์กรเสริม TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 10 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน TH
dc.description.tableofcontent บทนำ TH
dc.description.tableofcontent หลักการทั่วไปในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน TH
dc.description.tableofcontent การตรวจสอบทรัพย์สิน TH
dc.description.tableofcontent อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 38 TH
dc.description.tableofcontent การใช้มาตรการชั่วคราวเกี่ยวกับทรัพย์สิน TH
dc.description.tableofcontent การยับยั้งการทำธุรกรรม TH
dc.description.tableofcontent การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน TH
dc.description.tableofcontent กระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน TH
dc.description.tableofcontent บททั่วไป TH
dc.description.tableofcontent ขั้นตอนในการดำเนินการ TH
dc.description.tableofcontent บรรณานุกรม TH
dc.description.tableofcontent ภาค 3 กฎหมาย กฎระเบียบ และเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน TH
dc.description.tableofcontent พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 TH
dc.description.tableofcontent ข้อแนะนำ 40 ประการ ของ FATF (คำแปล) TH
dc.description.tableofcontent พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2542 TH
dc.description.tableofcontent กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 TH
dc.description.tableofcontent กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543) TH
dc.description.tableofcontent กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) TH
dc.description.tableofcontent กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) TH
dc.description.tableofcontent กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) TH
dc.description.tableofcontent กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) TH
dc.description.tableofcontent กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2543) TH
dc.description.tableofcontent กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2543) TH
dc.description.tableofcontent กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2543) TH
dc.description.tableofcontent กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543) TH
dc.description.tableofcontent กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2543) TH
dc.description.tableofcontent ระเบียบและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี TH
dc.description.tableofcontent ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 TH
dc.description.tableofcontent ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 TH
dc.description.tableofcontent ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการธุรกรรม พ.ศ. 2543 TH
dc.description.tableofcontent ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน TH
dc.description.tableofcontent ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน TH
dc.description.tableofcontent ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543 TH
dc.description.tableofcontent ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ พ.ศ. 2543 TH
dc.description.tableofcontent ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2543 TH
dc.description.tableofcontent ANTI-MONEY LAUNDERING ACT, B.E. 2542 (1999) TH
dc.description.tableofcontent FATF'S RECOMMENDATIONS TH
dc.description.tableofcontent สารบัญตารางและแผนภาพ TH
dc.description.tableofcontent 1 ตาราง-แสดงตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนของการฟอกเงิน TH
dc.description.tableofcontent 2 ตาราง-แสดงความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5(1) TH
dc.description.tableofcontent 3 ตาราง-แสดงความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5(2) TH
dc.description.tableofcontent 4 ตาราง-แสดงองค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงิน 2 ลักษณะ TH
dc.description.tableofcontent 5 ตาราง-แสดงฐานความผิดและบบกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 TH
dc.description.tableofcontent 6 ตาราง-แสดงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปปง. TH
dc.description.tableofcontent 7 ตาราง-แสดงองค์ประกอบของคณะกรรมการธุรกรรม TH
dc.description.tableofcontent 8 แผนภาพ-แสดงข้อมูลจำเพาะของสำนักงาน ปปง. TH
dc.description.tableofcontent 9 ตาราง-แสดงการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง. TH
dc.description.tableofcontent 10 แผนภาพ-แสดงการแบ่งส่วนราชการและการบังคับบัญชาภายในสำนักงาน ปปง. TH
dc.description.tableofcontent 11 แผนภาพ-แสดงการยับยั้งการทำธุรกรรม TH
dc.description.tableofcontent 12 แผนภาพ-แสดงการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน TH
dc.description.tableofcontent 13 แผนภาพ-แสดงขั้นตอนการยึดทรัพย์สินอย่างง่าย TH
dc.description.tableofcontent 14 แผนภาพ-แสดงขั้นตอนระหว่างสำนักงาน ปปง. กับพนักงานอัยการ TH
dc.description.tableofcontent 15 แผนภาพ-แสดงการคัดค้านมิให้ริบทรัพย์สินและการขอคืนทรัพย์สินหลังศาลสั่งริบแล้ว TH
dc.description.tableofcontent ปกหลัง TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps