กฏหมายลักษณะพยาน ภาคปฏิบัติ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.creator สุโรจน์ จันทรพิทักษ์ TH
dc.date.accessioned 2012-06-08T08:11:47Z
dc.date.available 2012-06-08T08:11:47Z
dc.date.issued 2549-00-00 TH
dc.identifier 55771.pdf TH
dc.identifier.ISBN 9789742884468 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/301914
dc.language th TH
dc.publisher วิญญูชน TH
dc.title กฏหมายลักษณะพยาน ภาคปฏิบัติ TH
dc.type สิ่งพิมพ์เผยแพร่เฉพาะวงงานรัฐสภา TH
dc.publisher.place กรุงเทพฯ TH
dc.publisher.edition พิมพ์ครั้งที่ 2 TH
dc.format.page 197 TH
dc.description.tableofcontent ปกหน้า TH
dc.description.tableofcontent คำนำ TH
dc.description.tableofcontent สารบาญ TH
dc.description.tableofcontent ๑. บททั่วไป TH
dc.description.tableofcontent ข้อเท็จจริง TH
dc.description.tableofcontent ข้อกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาเพิ่มเติม TH
dc.description.tableofcontent ๒. พยานบุคคล TH
dc.description.tableofcontent พยานบุคคล TH
dc.description.tableofcontent คำกล่าวของผู้ถูกทำร้ายก่อนตาย TH
dc.description.tableofcontent ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาเพิ่มเติม TH
dc.description.tableofcontent ๓. พยานเอกสาร TH
dc.description.tableofcontent พยานเอกสาร TH
dc.description.tableofcontent การรับฟังพยานเอกสาร TH
dc.description.tableofcontent เอกสารมหาชน TH
dc.description.tableofcontent การสืบพยานเอกสาร TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาเพิ่มเติม TH
dc.description.tableofcontent ข้อห้ามนำสืบพยานบุคคล TH
dc.description.tableofcontent ข้อยกเว้นการสืบพยานบุคคล TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาเพิ่มเติม TH
dc.description.tableofcontent ๔. พยานวัตถุ TH
dc.description.tableofcontent ๕. ภาระการพิสูจน์ TH
dc.description.tableofcontent ภาระการพิสูจน์ TH
dc.description.tableofcontent การกำหนดภาระการพิสูจน์ TH
dc.description.tableofcontent ข้อสันนิษฐานของกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาเพิ่มเติม TH
dc.description.tableofcontent ๖. คำท้า พยานบอกเล่าที่รับฟังได้ TH
dc.description.tableofcontent คำท้า TH
dc.description.tableofcontent พยานบอกเล่าที่รับฟังได้ TH
dc.description.tableofcontent ๗. การนำสืบและรับฟังพยานหลักฐาน TH
dc.description.tableofcontent ๘. การยื่นบัญชีระบุพยาน สำเนาเอกสาร TH
dc.description.tableofcontent การยื่นบัญชีระบุพยาน TH
dc.description.tableofcontent การส่งสำเนาเอกสาร TH
dc.description.tableofcontent ภาคผนวก TH
dc.description.tableofcontent (๑) คำพิพากษาฎีกามาตราอื่นที่สำคัญ TH
dc.description.tableofcontent (๒) ข้อสันนิษฐานกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ TH
dc.description.tableofcontent (๓) ข้อสันนิษฐานกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง TH
dc.description.tableofcontent (๔) ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาเพิ่มเติมและหมายเหตุผู้เขียน TH
dc.description.tableofcontent (๕) เค้าโครงบทบัญญัติบางมาตราที่จะแก้ไขเพิ่มเติม TH
dc.description.tableofcontent (๖) ข้อสังเกตเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบัญญัติมาตราที่จะแก้ไขเพิ่มเติม TH
dc.description.tableofcontent ปกหลัง TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps