กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย กฎหมายสัญชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2516) พร้อมด้วยพระราชบัญญัติสัญชาติ พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย \\\[9th]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.creator หยุด แสงอุทัย TH
dc.date.accessioned 2012-06-08T08:10:29Z
dc.date.available 2012-06-08T08:10:29Z
dc.date.issued 2524-00-00 TH
dc.identifier 16701.pdf TH
dc.identifier.ISBN 9745710415 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/301806
dc.language th TH
dc.publisher สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TH
dc.title กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย กฎหมายสัญชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2516) พร้อมด้วยพระราชบัญญัติสัญชาติ พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย \\\[9th] TH
dc.type สิ่งพิมพ์เผยแพร่เฉพาะวงงานรัฐสภา TH
dc.publisher.place กรุงเทพฯ TH
dc.format.page 301 TH
dc.description.tableofcontent ปกหน้า TH
dc.description.tableofcontent สารบาญ TH
dc.description.tableofcontent คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ ๗ TH
dc.description.tableofcontent คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ ๘ TH
dc.description.tableofcontent คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ ๙ TH
dc.description.tableofcontent วิธีการศึกษา TH
dc.description.tableofcontent ตัวบทกฎหมายและตำราเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและประวัติของวิชานี้ในประเทศไทย TH
dc.description.tableofcontent ตัวบทกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ๑. ในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งสรรเอกชนในระหว่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent ๒. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขัดกันแห่งกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ๓. ในส่วนที่เกี่ยวกับการถือสิทธิ โดยเอกชน TH
dc.description.tableofcontent ๔. ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาเอกชนต่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent ตำรา TH
dc.description.tableofcontent ก. ตำราที่อาศัยกฎหมายอังกฤษเป็นรากฐาน TH
dc.description.tableofcontent ข. ตำราที่อาศัยกฎหมายภาคพื้นยุโรปเป็นรากฐาน TH
dc.description.tableofcontent ประวัติของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลในประเทศไทย TH
dc.description.tableofcontent ภาคทั่วไป TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๑ ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๒ วัตถุแห่งกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล TH
dc.description.tableofcontent ก. การแบ่งสรรเอกชนระหว่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent ข. การถือสิทธิโดยเอกชน TH
dc.description.tableofcontent ค. การขัดกันแห่งกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ง. การพิจารณาแผนกเอกชนต่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๓ สภาพแห่งกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๔ บทวิเคราะห์ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล TH
dc.description.tableofcontent ๑. กฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ๒. กฎหมายภายใน กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ๓. กฎหมายต่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent ๔. กฎหมายสัญชาติ TH
dc.description.tableofcontent ๕. กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ TH
dc.description.tableofcontent ๖. ภูมิลำเนา TH
dc.description.tableofcontent ๗. กฎหมายภูมิลำเนา TH
dc.description.tableofcontent ๘. กฎหมายว่าด้วยภูมิลำเนา TH
dc.description.tableofcontent ๙. กฎหมายแห่งประเทศที่คู่สมรสตั้งภูมิลำเนาครั้งแรกหลังจากการสมรส TH
dc.description.tableofcontent ๑๐. การขัดกันในเรื่องสัญชาติ TH
dc.description.tableofcontent ๑๑ กฎหมายของประเทศที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ TH
dc.description.tableofcontent ๑๒. กฎหมายท้องถิ่น TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๕ คำถามเป็นเครื่องทดลองความเข้าใจภาคทั่วไป TH
dc.description.tableofcontent ภาค ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไปของการขัดกันแห่งกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๖ ประวัติกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ความคิดสมัยใหม่ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๗ การขจัดการขัดกันแห่งกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ๑. ข้อตกลงที่กรุงเฮก TH
dc.description.tableofcontent ๒. สัญญามอนเตวิเดโอ TH
dc.description.tableofcontent ๓. ประมวลกฎหมายมัสเมนเต้ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๘ ต้นเหตุที่ทำให้มีการขัดกันแห่งกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๙ ขอบเขตแห่งการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ประโยชน์ของการทราบถึงของเขตแห่งการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๑๐ ความรู้เบื้องต้นอันจะทำให้เข้าใจในเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ๑. จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นเรื่องขัดกันแห่งกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ๒. การวินิจฉัยกรณีขัดกันแห่งกฎหมายไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่ากฎหมายต่าง ๆ ขัดแย้งซึ่งกันและกันหรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent ๓. การวินิจฉัยกรณีการขัดกันแห่งกฎหมายจะต้องเริ่มจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายก่อน TH
dc.description.tableofcontent ๔. เมื่อถึงตอนใช้กฎหมายต่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent ๕. การวินิจฉัยปัญหาล่วงหน้า TH
dc.description.tableofcontent ๖. การวินิจฉัยกรณีดั้งเดิม TH
dc.description.tableofcontent ๗. การวินิจฉัยปัญหากรณีการขัดกันแห่งกฎหมายจะต้องอาศัยความละเอียด TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๑๑ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งใช้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ๑. ปัญหาที่ว่าจะใช้กฎหมายสัญชาติหรือกฎหมายภูมิลำเนาบังคับกรณีที่เกี่ยวกับสถานะของบุคคล TH
dc.description.tableofcontent ๒. ปัญหาที่ว่าจะใช้กฎหมายใดบังคับแก่กรณีที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent ๓. หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งเจตนา TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๑๒ การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ๑. ช่องว่างแห่งกฎหมายคืออะไร TH
dc.description.tableofcontent ๒. ช่องว่างแห่งกฎหมายเกิดขึ้นได้อย่างไร TH
dc.description.tableofcontent ๓. จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นกรณีช่องว่างแห่งกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ๔. ถ้ามีช่องว่างแห่งกฎหมายเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไร TH
dc.description.tableofcontent ๕. การใช้กฎเกณฑ์ทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนี้มีขอบเขตหรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent ๖. ความแตกต่างระหว่างกฎเกณฑ์ทั่วไปและข้อยกเว้น TH
dc.description.tableofcontent แบบฝึกหัด TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๑๓ การตีความในกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent แบบฝึกหัด TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๑๔ การให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริง TH
dc.description.tableofcontent การให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงต่างกับการตีความอย่างไร TH
dc.description.tableofcontent ผลแห่งการให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงมีอย่างไร TH
dc.description.tableofcontent แบบฝึกหัด TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๑๕ การย้อนส่ง TH
dc.description.tableofcontent แบบฝึกหัด TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๑๖ กฎหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชนแห่งประเทศไทย TH
dc.description.tableofcontent แบบฝึกหัด TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๑๗ การใช้กฎหมายต่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent แบบฝึกหัด TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๑๘ การเลี่ยงกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ๑. ถ้ากฎหมายที่ถูกหลีกเลี่ยงนั้นเป็นกฎหมายไทย TH
dc.description.tableofcontent ๒. ถ้ากฎหมายที่ถูกหลีกเลี่ยงนั้นเป็นกฎหมายต่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent แบบฝึกหัด TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๑๙ การยอมรับรองสิทธิที่ได้รับมาแล้วโดยชอบธรรม TH
dc.description.tableofcontent แบบฝึกหัด TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๒๐ สถานะของบุคคล TH
dc.description.tableofcontent ๑. การสาบสูญ TH
dc.description.tableofcontent ๒. การสั่งให้เป็นคนสาบสูญ TH
dc.description.tableofcontent ๓. การสั่งให้อยู่ในความอนุบาลหรืออยู่ในความพิทักษ์ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๒๑ ความสามารถและไร้ความสามารถของบุคคล TH
dc.description.tableofcontent ความสามารถของบุคคล TH
dc.description.tableofcontent ความไร้ความสามารถของบุคคล TH
dc.description.tableofcontent การแปลงสัญชาติและความสามารถ TH
dc.description.tableofcontent ผลของการสมรสเกี่ยวกับความสามารถ TH
dc.description.tableofcontent ผลของความไร้ความสามารถหรือการมีความสามารถอันจำกัด TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๒๒ นิติบุคคล TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๒๓ นิติกรรม TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๒๔ สัญญา TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๒๕ การจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ TH
dc.description.tableofcontent ละเมิด TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๒๖ กฎหมายที่ใช้บังคับแก่กรณีเรื่องทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent ข้อยกเว้นการใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่ทรัพย์ตั้งอยู่ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๒๗ การหมั้น TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๒๘ การสมรส TH
dc.description.tableofcontent ๑. แบบแห่งการสมรส TH
dc.description.tableofcontent ๒. เงื่อนไขแห่งการสมรส TH
dc.description.tableofcontent ๓. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา TH
dc.description.tableofcontent ๔. ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา TH
dc.description.tableofcontent ๕. การหย่า TH
dc.description.tableofcontent ๖. การเพิกถอนการสมรส TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๒๙ บิดามารดาและบุตร TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๓๐ อำนาจปกครอง TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๓๑ บุตรบุญธรรม TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๓๒ หน้าที่อุปการะเลี้ยงดู TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๓๓ มรดกโดยสิทธิโดยชอบธรรม TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๓๔ มรดกโดยพินัยกรรม TH
dc.description.tableofcontent แบบฝึกหัดกรณีเฉพาะเรื่อง TH
dc.description.tableofcontent แบบฝึกหัด TH
dc.description.tableofcontent ภาค ๓ การถือสิทธิโดยเอกชนในประเทศไทย TH
dc.description.tableofcontent การถือสิทธิต่างด้าวตามกฎหมายเอกชน TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๓๕ ประวัติการณ์ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๓๖ ตามสนธิสัญญาฉบับใหม่ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๓๗ การถือสิทธิของคนต่างด้าวตามกฎหมายมหาชน TH
dc.description.tableofcontent การถือสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ TH
dc.description.tableofcontent การถือสิทธิตามกฎหมายปกครอง TH
dc.description.tableofcontent สิทธิที่จะรับถิ่นฐานบ้านเรือน TH
dc.description.tableofcontent สิทธิที่จะประกอบอาชีพ TH
dc.description.tableofcontent การประกอบอาชีพและการทำงานของคนต่างด้าวตามประกาศคณะปฏิวัติ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๓๘ สิทธิที่จะได้มีเสรีภาพส่วนตัว TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๓๙ สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองในร่างกายและทรัพย์จากรัฐ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๔๐ กฎหมายพิเศษเกี่ยวแก่คนต่างด้าว TH
dc.description.tableofcontent กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง TH
dc.description.tableofcontent กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๔๑ การเนรเทศคนต่างด้าว TH
dc.description.tableofcontent ภาค ๔ ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับการแบ่งสรรเอกชนระหว่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๔๒ ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับสัญชาติ TH
dc.description.tableofcontent หลักเกณฑ์ซึ่งประเทศควรคำนึงในการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๔๓ การได้มาซึ่งสัญชาติโดยกำเนิดทั่ว ๆ ไป TH
dc.description.tableofcontent ฐานะของหลักการได้สัญชาติโดยกำเนิดในเวลาปัจจุบัน TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๔๔ การได้มาซึ่งสัญชาติหลังจากกำเนิดทั่ว ๆ ไป TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๔๕ การสูญไปซึ่งสัญชาติทั่ว ๆ ไป TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๔๖ การได้สัญชาติไทย TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๑ การได้สัญชาติไทยโดยกำเนิด TH
dc.description.tableofcontent ผู้เกิดโดยบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร TH
dc.description.tableofcontent ผู้เกิดนอกราชอาณาจักรโดยมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย แต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบิดาไม่มีสัญชาติ TH
dc.description.tableofcontent ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๒ การได้สัญชาติไทยหลังกำเนิด TH
dc.description.tableofcontent การได้สัญชาติไทยโดยเป็นหญิงต่างด้าวสมรสกับคนไทย TH
dc.description.tableofcontent การได้สัญชาติไทยโดยการแปลงชาติ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๔๗ การเสียสัญชาติไทย TH
dc.description.tableofcontent การเสียสัญชาติไทยโดยผลแห่งกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent การเสียสัญชาติไทยโดยความประสงค์ของผู้มีสัญชาติไทยเอง TH
dc.description.tableofcontent การเสียสัญชาติไทยโดยการถูกถอนสัญชาติ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๔๘ การได้คืนสัญชาติไทย TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๔๙ การขัดกันซึ่งสัญชาติ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๕๐ การใช้กฎหมายสัญชาติในกรณีที่มีการขัดกันซึ่งสัญชาติ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๕๑ การไร้สัญชาติ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๕๒ การใช้กฎหมายสัญชาติในกรณีคนไร้สัญชาติ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๕๓ ภูมิลำเนา TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๕๔ แบบฝึกหัดเกี่ยวกับการแบ่งสรรเอกชนระหว่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent แบบฝึกหัด TH
dc.description.tableofcontent แบบฝึกหัด TH
dc.description.tableofcontent ภาคผนวก TH
dc.description.tableofcontent กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ TH
dc.description.tableofcontent แบบ ก.ช. ๑ คำขอถือสัญชาติไทยของหญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวโดยการสมรส TH
dc.description.tableofcontent แบบ ก.ช. ๒ คำขอกลับคืนสัญชาติไทยเพราะเหตุขาดจากการสมรส TH
dc.description.tableofcontent แบบ ก.ช. ๓ คำขอกลับคืนสัญชาติไทยเพราะเหตุอื่น TH
dc.description.tableofcontent แบบ ป.ช. ๑ คำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย TH
dc.description.tableofcontent แบบ ป.ช. ๒ คำขอหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย TH
dc.description.tableofcontent แบบ ป.ช. ๓ คำขอใบแทนหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย TH
dc.description.tableofcontent แบบ ส.ช. ๑ คำขอสละสัญชาติไทยของหญิงซึ่งสมรสกับคนต่างด้าว TH
dc.description.tableofcontent แบบ ส.ช. ๒ คำขอสละสัญชาติไทยของผู้ได้สัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยหรือเพราะการแปลงสัญชาติ TH
dc.description.tableofcontent ประกาศกระทรวงมหาดไทย TH
dc.description.tableofcontent เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ TH
dc.description.tableofcontent พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ (พร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษ) TH
dc.description.tableofcontent ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ TH
dc.description.tableofcontent พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (พร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษ) TH
dc.description.tableofcontent ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ TH
dc.description.tableofcontent ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๒ TH
dc.description.tableofcontent ปกหลัง TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps