ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 : ที่พึ่งของคนไร้เส้น

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.creator วิชัย วิวิตเสวี TH
dc.creator ประพันธ์ ทรัพย์แสง TH
dc.creator นิธิ ศรีนาราง TH
dc.date.accessioned 2012-06-08T08:10:20Z
dc.date.available 2012-06-08T08:10:20Z
dc.date.issued 2549-00-00 TH
dc.identifier 49322.pdf TH
dc.identifier.ISBN 9749344189 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/301787
dc.language th TH
dc.publisher บ้านพระอาทิตย์ TH
dc.title ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 : ที่พึ่งของคนไร้เส้น TH
dc.type สิ่งพิมพ์เผยแพร่เฉพาะวงงานรัฐสภา TH
dc.publisher.place กรุงเทพฯ TH
dc.publisher.edition พิมพ์ครั้งที่ 2 TH
dc.format.page 194 TH
dc.description.tableofcontent ปกหน้า TH
dc.description.tableofcontent คำนำสำนักพิมพ์ TH
dc.description.tableofcontent สารบัญ TH
dc.description.tableofcontent บทนำทั่วไป TH
dc.description.tableofcontent มาตรา 157 : หลักเกณฑ์เบื้องต้น TH
dc.description.tableofcontent 1.1 เหตุใดจึงต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ของมาตรา 157 TH
dc.description.tableofcontent 1.2 องค์ประกอบของมาตรา 157 TH
dc.description.tableofcontent 1.3 สรุป TH
dc.description.tableofcontent เจ้าพนักงานคือใคร TH
dc.description.tableofcontent 2.1 ต้องตีความโดยจำกัด TH
dc.description.tableofcontent 2.2 เจ้าพนักงาน : ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ TH
dc.description.tableofcontent 2.3 ผู้ปฏิบัติงานในองค์การของรัฐ TH
dc.description.tableofcontent 2.4 สรุป TH
dc.description.tableofcontent การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน TH
dc.description.tableofcontent 3.1 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน TH
dc.description.tableofcontent 3.2 การแต่งตั้งโดยกฎหมายระบุเฉพาะ TH
dc.description.tableofcontent 3.3 การแต่งตั้งโดยกฎหมายทั่วไป TH
dc.description.tableofcontent 3.4 ทำไมลูกจ้างไม่เป็นเจ้าพนักงาน TH
dc.description.tableofcontent 3.5 กรรมการเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่? TH
dc.description.tableofcontent 3.6 สรุป TH
dc.description.tableofcontent กิจการอันเป็นหน้าที่ราชการ TH
dc.description.tableofcontent 4.1 ราชการแผ่นดินคืออะไร? TH
dc.description.tableofcontent 4.2 การกำหนดตัวให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ TH
dc.description.tableofcontent 4.3 สรุป TH
dc.description.tableofcontent "ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ" เป็นการปฏิบัติแบบไหน? TH
dc.description.tableofcontent 5.1 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงาน TH
dc.description.tableofcontent 5.2 ปฏิบัติหน้าที่ผิดกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent 5.3 ดุลพินิจผูกพัน TH
dc.description.tableofcontent 5.4 สรุป TH
dc.description.tableofcontent การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ TH
dc.description.tableofcontent 6.1 ดุลพินิจคืออะไร? TH
dc.description.tableofcontent 6.2 หลักการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบในกฎหมายปกครอง TH
dc.description.tableofcontent 6.3 ศาลฎีกากับหลักการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ TH
dc.description.tableofcontent 6.4 การใช้ดุลพินิจที่เป็นความผิดทางอาญา TH
dc.description.tableofcontent 6.5 ฎีกาที่ 7663/2543 กับอำนาจบังคับบัญชา TH
dc.description.tableofcontent 6.6 ดุลพินิจทางตุลาการ : เมื่อผู้พิพากษาถูกฟ้องตามมาตรา 157 TH
dc.description.tableofcontent 6.7 สรุป TH
dc.description.tableofcontent เจตนาพิเศษ : เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด TH
dc.description.tableofcontent 7.1 ไม่มีเจตนาไม่มีความผิด TH
dc.description.tableofcontent 7.2 ต้องมีเจตนากลั่นแกล้งหรือไม่? TH
dc.description.tableofcontent 7.3 มีเจตนาพิเศษหรือไม่ : กรรมชี้เจตนา TH
dc.description.tableofcontent 7.4 สรุป TH
dc.description.tableofcontent ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต TH
dc.description.tableofcontent 8.1 ความผิดสองฐานต่างกันอย่างไร? TH
dc.description.tableofcontent 8.2 ความหมายของคำว่า "ทุจริต" TH
dc.description.tableofcontent 8.3 สรุป TH
dc.description.tableofcontent มหาวิทยาลัยของรัฐ : การเลือกตั้งกับนิติธรรมทางบริหาร TH
dc.description.tableofcontent 9.1 การเลือกตั้งในมหาวิทยาลัย : รากเหง้าวัฒนธรรมอุปถัมภ์ TH
dc.description.tableofcontent 9.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือน : ดุลพินิจที่ล่อแหลมต่อความผิด TH
dc.description.tableofcontent 9.3 การเลือกตั้งผู้บริหารตำแหน่งอื่น TH
dc.description.tableofcontent 9.4 การใช้อำนาจบังคับบัญชาเพื่ออุปถัมภ์ TH
dc.description.tableofcontent 9.5 สรุป TH
dc.description.tableofcontent คดีกรรมการ ป.ป.ช. ออกระเบียบกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ตนเอง TH
dc.description.tableofcontent 10.1 วิธีดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. TH
dc.description.tableofcontent 10.2 อำนาจออกระเบียบ : ความชอบด้วยกฎหมายของการใช้อำนาจรัฐ TH
dc.description.tableofcontent 10.3 เจตนากระทำความผิด TH
dc.description.tableofcontent 10.4 นัยทางนิติศาสตร์ของฎีกาที่ อม. 1/2548 TH
dc.description.tableofcontent 10.5 สรุป TH
dc.description.tableofcontent แนวทางดำเนินคดีของคนไร้เส้น TH
dc.description.tableofcontent 11.1 จะร้องทุกข์หรือจะฟ้องคดีเอง TH
dc.description.tableofcontent 11.2 แหล่งที่มาของพยานหลักฐาน : กฎหมายข้อมูลข่าวสาร TH
dc.description.tableofcontent 11.3 การร่างคำฟ้องคดีตามมาตรา 157 TH
dc.description.tableofcontent 11.4 สรุป TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างคำฟ้อง TH
dc.description.tableofcontent ปกหลัง TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps