คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 1 ถึง ลักษณะ 3 ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.creator สหัส สิงหวิริยะ TH
dc.date.accessioned 2012-06-08T08:10:07Z
dc.date.available 2012-06-08T08:10:07Z
dc.date.issued 2547-00-00 TH
dc.identifier 47524.pdf TH
dc.identifier.ISBN 9742032815 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/301763
dc.language th TH
dc.publisher นิติธรรม TH
dc.title คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 1 ถึง ลักษณะ 3 ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ TH
dc.type สิ่งพิมพ์เผยแพร่เฉพาะวงงานรัฐสภา TH
dc.publisher.place กรุงเทพฯ TH
dc.format.page 234 TH
dc.description.tableofcontent ปกหน้า TH
dc.description.tableofcontent คำนำ TH
dc.description.tableofcontent สารบัญ TH
dc.description.tableofcontent ๑. ข้อความเบื้องต้น TH
dc.description.tableofcontent ๑.๑ ที่มาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ TH
dc.description.tableofcontent พระราชกฤษฎีกา TH
dc.description.tableofcontent ๑.๒ เอกเทศสัญญา TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๑ ลักษณะ ๑ ซื้อขาย TH
dc.description.tableofcontent หมวด ๑ สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย TH
dc.description.tableofcontent ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป TH
dc.description.tableofcontent ๒. ลักษณะของสัญญาซื้อขายมาตรา ๔๕๓,๔๕๕ TH
dc.description.tableofcontent ๒.๑ สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างหนังสือสัญญาซื้อขายแบบต่างๆ TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างที่ ๑ แบบสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างที่ ๒ สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างที่ ๓ สัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์ห้องชุด TH
dc.description.tableofcontent ๒.๒ สัญญาจะซื้อจะขาย TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างที่ ๑ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขาย TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างที่ ๒ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างที่ ๓ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง TH
dc.description.tableofcontent ๒.๓ คำมั่นว่าจะซื้อจะขายมาตรา ๔๕๔ TH
dc.description.tableofcontent ๓. การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนและค่าธรรมเนียม มาตรา๔๕๖, ๔๕๗ TH
dc.description.tableofcontent ส่วนที่ ๒ การโอนกรรมสิทธิ์ TH
dc.description.tableofcontent ๔. การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายมาตรา ๔๕๘,๔๕๙,๔๖๐ TH
dc.description.tableofcontent ๔.๑ สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด TH
dc.description.tableofcontent ๔.๒ สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา TH
dc.description.tableofcontent ๔.๓ ซื้อขายที่ทรัพย์ที่ต้องนับ ชั่ง ตวง วัด TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๒ หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขาย TH
dc.description.tableofcontent ส่วนที่ ๑ การส่งมอบ TH
dc.description.tableofcontent ๕. หน้าที่ของผู้ขายทรัพย์สินมาตรา ๔๖๑ TH
dc.description.tableofcontent ๖. วิธีการส่งมอบทรัพย์สินมาตรา ๔๖๒,๔๖๓ TH
dc.description.tableofcontent ๗. ค่าขนส่งทรัพย์สินมาตรา ๔๖๔ TH
dc.description.tableofcontent ๘. การส่งมอบทรัพย์สินน้อยหรือมากกว่าสัญญามาตรา ๔๖๕,๔๖๖ TH
dc.description.tableofcontent ๘.๑ ในกรณีซื้อขายสังหาริมทรัพย์มาตรา ๔๖๕ TH
dc.description.tableofcontent ๘.๒ ในกรณีซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มาตรา ๔๖๖ TH
dc.description.tableofcontent ๙. อายุความฟ้องร้องมาตรา ๔๖๗ TH
dc.description.tableofcontent ๙.๑ การเริ่มนับอายุความ TH
dc.description.tableofcontent ๙.๒ กำหนดอายุความตามมาตรา ๔๖๗ TH
dc.description.tableofcontent ๑๐. สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายมาตรา ๔๖๘,๔๖๙ TH
dc.description.tableofcontent ๑๑. สิทธิของผู้ขายตามมาตรา ๔๖๘,๔๖๙ ๔๗๐,๔๗๑ TH
dc.description.tableofcontent ส่วนที่ ๒ ความรับผิดชอบเพื่อชำรุดบกพร่องมาตรา ๔๗๒ TH
dc.description.tableofcontent ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้ขายมาตรา ๔๗๒ TH
dc.description.tableofcontent ๑๓. ข้อยกเว้นความรับผิดชอบของผู้ขายมาตรา ๔๗๓ TH
dc.description.tableofcontent ๑๔. อายุความฟ้องร้องมาตรา ๔๗๔ TH
dc.description.tableofcontent ส่วนที่ ๓ ความรับผิดชอบในการรอนสิทธิมาตรา ๔๗๕,๔๗๙ TH
dc.description.tableofcontent ๑๕. ความรับผิดชอบของผู้ขายในกรณีผู้ซื้อถูกรอนสิทธิมาตรา ๔๗๕,๔๗๙ TH
dc.description.tableofcontent ๑๖. ข้อยกเว้นสำหรับผู้ขายที่ไม่ต้องรับผิดการรอนสิทธิมาตรา ๔๗๖,๔๘๐,๔๘๒ TH
dc.description.tableofcontent การปัดความรับผิดชอบของผู้ขายตามมาตรา ๔๘๒ TH
dc.description.tableofcontent ๑๗. การเรียกให้ผู้ขายเข้ามาในคดีหรือสิทธิผู้ขายสอดเข้าไปในคดีได้มาตรา ๔๗๗,๔๗๘ TH
dc.description.tableofcontent ๑๘. อายุความฟ้องร้องตามมาตรา ๔๘๑ TH
dc.description.tableofcontent ข้อโต้แย้งจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา TH
dc.description.tableofcontent ส่วนที่ ๔ ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดมาตรา ๔๘๓ TH
dc.description.tableofcontent ๑๙. ข้อสัญญาว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิดมาตรา ๔๘๓ TH
dc.description.tableofcontent ๒๐. ผู้ขายไม่พ้นความรับผิดตามมาตรา ๔๘๔,๔๘๕ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๓ หน้าที่ของผู้ซื้อมาตรา ๔๘๖ TH
dc.description.tableofcontent ๒๑. หน้าที่ของผู้ซื้อมาตรา ๔๘๖ TH
dc.description.tableofcontent ข้อโต้งแย้งจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา TH
dc.description.tableofcontent ๒๒. การกำหนดราคาทรัพย์สินที่ขายมาตรา ๔๘๗ TH
dc.description.tableofcontent ๒๓. สิทธิยึดหน่วงราคาของผู้ซื้อมาตรา ๔๘๘ TH
dc.description.tableofcontent ๒๔. สิทธิยึดหน่วงตามมาตรา ๔๘๙ TH
dc.description.tableofcontent กำหนดเวลาใช้ราคาทรัพย์สินที่ขายมาตรา ๔๙๐ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๔ หมวด ๔ การซื้อขายเฉพาะบางอย่างมาตรา ๔๙๑ TH
dc.description.tableofcontent ส่วนที่ ๑ ขายฝาก TH
dc.description.tableofcontent ๒๖. ลักษณะของขายฝากมาตรา ๔๙๑ TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างหนังสือสัญญาขายฝาก TH
dc.description.tableofcontent ๒๗. วิธีการไถ่ทรัพย์ที่ขายฝากมาตรา ๔๙๒ TH
dc.description.tableofcontent ๒๘. ข้อห้ามมิให้จำหน่ายทรัพย์สินที่ขายฝาก TH
dc.description.tableofcontent ๒๙. กำหนดระยะเวลาการไถ่มาตรา ๔๙๔,๔๙๕ TH
dc.description.tableofcontent ๓๐. การขยายระยะเวลาการไถ่มาตรา ๔๙๖ TH
dc.description.tableofcontent ๓๑. ผู้มีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากมาตรา ๔๙๗ TH
dc.description.tableofcontent ๓๒. สิทธิขอไถ่ถอนมาตรา ๔๙๘ TH
dc.description.tableofcontent ๓๓. การชำระสินไถ่ถอนตามราคาที่ขายฝากมาตรา ๔๙๙ TH
dc.description.tableofcontent ๓๔. ความรับผิดค่าฤชาธรรมเนียมของผู้ไถ่มาตรา ๕๐๐ TH
dc.description.tableofcontent ๓๕. การส่งคืนทรัพย์สินที่ไถ่มาตรา ๕๐๑ TH
dc.description.tableofcontent ๓๖. การก่อให้เกิดสิทธิเกี่ยวพันทรัพย์สินที่ขายฝากมาตรา ๕๐๒ TH
dc.description.tableofcontent ส่วนที่ ๒ ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบมาตรา ๕๐๓,๕๐๕ TH
dc.description.tableofcontent ๓๗. ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบมาตรา ๕๐๓,๕๐๕ TH
dc.description.tableofcontent ๓๗.๑ ขายตามตัวอย่างมาตรา ๕๐๓ TH
dc.description.tableofcontent ๓๗.๒ ขายตามคำพรรณนามาตรา ๕๐๓ TH
dc.description.tableofcontent ๓๗.๓ ขายเผื่อชอบมาตรา ๕๐๕ TH
dc.description.tableofcontent ๓๘. อายุความฟ้องร้องมาตรา ๕๐๔ TH
dc.description.tableofcontent ๓๙. หน้าที่ของผู้ขายเผื่อชอบมาตรา ๕๐๖ TH
dc.description.tableofcontent ๔๐. กรณีที่ผู้ขายไม่ต้องผูกพันการขายเผื่อชอบมาตรา ๕๐๗ TH
dc.description.tableofcontent ๔๑. การซื้อขายเผื่อชอบย่อมเป็นอันบริบูรณ์มาตรา ๕๐๘ TH
dc.description.tableofcontent ส่วนที่ ๓ ขายทอดตลาดมาตรา ๕๐๙ TH
dc.description.tableofcontent ๔๒. การขายทอดตลาดมาตรา ๕๐๙ TH
dc.description.tableofcontent คำเตือน TH
dc.description.tableofcontent ๔๓. ผู้ซื้อทอดตลาดต้องทำตามข้อความที่ผู้ทอดตลาดแจ้งให้ทราบมาตรา ๕๑๐ TH
dc.description.tableofcontent ๔๔. ข้อห้ามผู้เข้าสู้ราคามาตรา ๕๑๑,๕๑๒ TH
dc.description.tableofcontent ๔๕. สิทธิการถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดมาตรา ๕๑๓ TH
dc.description.tableofcontent ๔๖. กรณีที่ผู้สู้ราคาพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้มาตรา ๕๑๔ TH
dc.description.tableofcontent ๔๗. การใช้ราคาของผู้สู้ราคาสูงสุดมาตรา ๕๑๕ TH
dc.description.tableofcontent ๔๘. กรณีที่ผู้สู้ราคาสูงสุดไม่ใช้ราคามาตรา ๕๑๖ TH
dc.description.tableofcontent ๔๙. กรณีที่ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดต้องรับผิดมาตรา ๕๑๗ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๕ ลักษณะ ๒ แลกเปลี่ยนมาตรา ๕๑๘ TH
dc.description.tableofcontent ๕๐. ลักษณะสำคัญของสัญญาแลกเปลี่ยนมาตรา ๕๑๘ TH
dc.description.tableofcontent ข้อโต้แย้งจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา TH
dc.description.tableofcontent ๕๑. ให้นำบทบัญญัติของซื้อขายใช้ถึงการแลกเปลี่ยนด้วยมาตรา ๕๑๙ TH
dc.description.tableofcontent ๕๒. การเพิ่มเงินในทรัพย์สินที่แลกเปลี่ยนให้ด้วยมาตรา ๕๒๐ TH
dc.description.tableofcontent ข้อแนะนำที่ควรระมัดระวังในการแลกเปลี่ยน TH
dc.description.tableofcontent บทที่ ๖ ลักษณะ ๓ ให้ มาตรา ๕๒๑ TH
dc.description.tableofcontent ๕๓. ลักษณะสำคัญของสัญญาให้มาตรา ๕๒๑ TH
dc.description.tableofcontent ๕๔. การให้โดยเสน่หาแบบช่วยเหลือแก่ผู้รับมาตรา ๕๒๒ TH
dc.description.tableofcontent ๕๕. ความสมบูรณ์ของการให้มาตรา ๕๒๓ TH
dc.description.tableofcontent ๕๖. กรณีการให้สิทธิอันมีหนังสือตราสารมาตรา ๕๒๔ TH
dc.description.tableofcontent ๕๗. การให้ทรัพย์สินซึ่งต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนมาตรา ๕๒๕ TH
dc.description.tableofcontent ๕๘. คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินมาตรา ๕๒๖ TH
dc.description.tableofcontent ๕๙. หนี้ที่ผู้ให้ผูกตนไว้ระงับสิ้นไปมาตรา ๕๔๗ TH
dc.description.tableofcontent ๖๐. การให้ทรัพย์สินซึ่งมีค่าภาระติดพันมาตรา ๕๒๘ TH
dc.description.tableofcontent ๖๑. ผู้รับการให้รับผิดเพียงราคาเท่าราคาทรัพย์สินที่ให้มาตรา ๕๒๙,๕๓๐ TH
dc.description.tableofcontent ๖๒. การถอนคืนการให้มาตรา ๕๓๑ TH
dc.description.tableofcontent ข้อโต้แย้งจากที่ประชุมใหญ่ ศาลฎีกา TH
dc.description.tableofcontent ๖๓. ทายาทของผู้ให้เรียกถอนคืนการให้ได้มาตรา ๕๓๒ TH
dc.description.tableofcontent ๖๔. กำหนดเวลาเรียกถอนคืนการให้มาตรา ๕๓๓ TH
dc.description.tableofcontent ข้อโต้แย้งจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา TH
dc.description.tableofcontent ๖๕. การส่งคืนทรัพย์สินเมื่อถูกถอนคืนการให้มาตรา ๕๓๔ TH
dc.description.tableofcontent ๖๖. ถอนคืนการให้ไม่ได้ มาตรา ๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent (๑) ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้มาตรา ๕๓ ๕(๑) TH
dc.description.tableofcontent (๒) ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพันมาตรา ๕๓๕(๒) TH
dc.description.tableofcontent (๓) ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยามาตรา ๕๓๕(๓) TH
dc.description.tableofcontent (๔) ให้ในการสมรสมาตรา ๕๓๕(๔) TH
dc.description.tableofcontent ๖๗. การให้อันจะให้เป็นผลเมื่อผู้ให้ตายมาตรา ๕๓๖ TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่างคำถามและธงคำตอบข้อสอบไล่เนติบัณฑิต TH
dc.description.tableofcontent ปกหลัง TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps