คำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2547 เล่ม 8

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.creator สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง TH
dc.date.accessioned 2012-06-08T08:09:57Z
dc.date.available 2012-06-08T08:09:57Z
dc.date.issued 2548-00-00 TH
dc.identifier 47018.pdf TH
dc.identifier.ISBN 9749336741 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/301745
dc.language th TH
dc.publisher โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย TH
dc.title คำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2547 เล่ม 8 TH
dc.type สิ่งพิมพ์เผยแพร่เฉพาะวงงานรัฐสภา TH
dc.publisher.place กรุงเทพฯ TH
dc.format.page 185 TH
dc.description.tableofcontent ปกหน้า TH
dc.description.tableofcontent สารบัญคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๗ เล่ม ๘ (กรณีอุทธรณ์คำพิพากษา) TH
dc.description.tableofcontent คดีแดงที่ อ.๑๒๘/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นางพวงเพ็ญ ศรีสุด เรื่อง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ (การออกคำสั่งงดเบิกค่าเช่าบ้านแก่ข้าราชการผู้มีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้) ผลการพิจารณา ยืน/มีคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (/) /คำสั่งให้งดเบิกค่าเช่าบ้านไม่ชอบด้วยกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent คดีแดงที่ อ.๑๓๐/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นายชาตรี สีดา เรื่อง การคมนาคมและการขนส่ง (การขอให้ยกเลิกข้อห้ามรถยนต์รับจ้างรุ่นเก่ามีและใช้มาตรค่าโดยสาร (TAXI-METER) และยกเลิกการปฏิบัติหน้าที่ของหน้าที่ในการบังคับใช้ข้อห้ามดังกล่าว) ผลการพิจารณา ยืนในผล/ยกฟ้อง/ไม่ใช่ผู้เสียหาย (ความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีเกิดจากการที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ไม่ใช่เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี TH
dc.description.tableofcontent คดีแดงที่ อ.๑๓๑/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นางสาวทรงศรี วีระกิจ เรื่อง ที่ดินเอกชน (การขอให้แก้ไขระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศที่กำหนดตำแหน่งที่ดินที่ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ให้ถูกต้องตรงตามที่เจ้าของที่ดินครอบครอง ผลการพิจารณา ยก/เป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ/เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน/ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยช TH
dc.description.tableofcontent คดีแดงที่ อ.๑๓๔/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นายสุทัศน์ สุทธิพล เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (การขอให้กำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินเพิ่ม) ผลการพิจารณา กลับ/ยกฟ้อง/การกำหนดเงินค่าทดแทนชอบด้วยกฎหมาย (การกำหนดเงินค่าทดแทนไม่ต้องกำหนดอัตราเดียวกันทั้งแปลง แต่ขึ้นอยู่กับสภาพที่ตั้งหรือทำเลของที่ดิน) TH
dc.description.tableofcontent คดีแดงที่ อ.๑๓๕/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นายสุรัตน์ คล่องแคล่ว เรื่อง ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (เจ้าพนักงานที่ดินปฏิเสธการออกโฉนดที่ดิน โดยอ้างว่าเจ้าของเดิมได้สละการครอบครองให้เป็นที่สาธารณประโยชน์แล้ว) ผลการพิจารณา ยืน/ยกฟ้อง/คำสั่งปฏิเสธไม่ออกโฉนดที่ดินชอบด้วยกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent คดีแดงที่ อ.๑๓๖/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นางวราภรณ์ บุญมั่งมี เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (การขอให้กำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพิ่ม) ผลการพิจารณา ยก/ไม่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดี/เป็นเรื่องร้องทุกช์ที่โอนมาเป็นคดีของศาลปกครองกลางได้ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสามและวรรคสี่ TH
dc.description.tableofcontent คดีแดงที่ อ.๑๓๗/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นางศันสณี รัชชกูล เรื่อง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ (สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีเช่าบ้านนอกท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงาน) ผลการพิจารณา ยืน/ยกฟ้อง/คำสั่งเรียกคืนค่าเช่าบ้านชอบด้วยกฎหมาย/คำขอใหม่ในคำแถลงเป็นข้อที่มิได้กล่าวกันมาในศาลปกครองชั้นต้น TH
dc.description.tableofcontent คดีแดงที่ อ.๑๓๘/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องนายจง หาทรัพย์ เรื่อง การปกครองและการบริการราชการแผ่นดิน (การขอให้เพิกถอนคำสั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุไม่มีภูมิลำเนาในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้ง) ผลการพิจารณา ยืน/ยกฟ้อง/คำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งชอบด้วยกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent คดีแดงที่ อ.๑๓๙/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นางชูศรี ไชยศิริ เรื่อง การประกอบกิจการและเหตุเดือดร้อนรำคาญ (การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการเนื่องจากที่มีตั้งในอาคารประเภทควบคุมการใช้ที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จและยังไม่ได้ใบรับรอง) ผลการพิจารณา กลับ/ยกฟ้อง/คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการชอบด้วยกฎหมาย/การสำคัญผิดในข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญในการออกใบอนุญาต TH
dc.description.tableofcontent คดีแดงที่ อ.๑๔๐/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด เรื่อง การพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม (การขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ชำระเบี้ยปรับกรณีไม่ขนย้ายน้ำตาลทรายไปยังสถานที่ปลายทางตามที่ได้รับอนุญาตและไม่ส่งมอบสำเนาหนังสือกำกับการขนย้ายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ปลายทาง) ผลการพิจารณา ยืน/ยกฟ้อง/ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายออกโดยชอบด้วยกฎหมาย/คำสั่งให้ชำระเบี้ยปรับชอบด้วยกฎหมาย/การอ้างบทกฎหมายโดยผิดหลงเล็กน้อย TH
dc.description.tableofcontent ดคีแดงที่ อ.๑๔๑/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีนายศิวาวุธ พรหมดำ เรื่อง สัญญากับทางราชการ (การขอให้เพิกถอนคำสั่งและขอให้ชดใช้ค่าเสียหายกรณีส่วนราชการมีคำสั่งเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว) ผลการพิจารณา ยก/เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)/การแสวงหาข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอแก่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ) TH
dc.description.tableofcontent คดีแดงที่ อ.๑๔๒/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นายศิริมิตร บุญมูล เรื่อง การบริหารงานบุคคล (การไม่รับสมัครบุคคลในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการโดยไม่เป็นธรรมและขัดต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ ผลการพิจารณา กลับ/มีคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)/หลักความเสมอภาค/เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม/ไม่มีเหตุผลควรค่าแก่การรับฟังว่าการที่ผู้ฟ้องคดีมีกายพิการจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่อัยการได้ TH
dc.description.tableofcontent คดีแดงที่ อ.๑๔๓/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นายอินปั้น แก้วคำ เรื่อง การปกครองและการบริการราชการแผ่นดิน (การมีคำสั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเสื่อมเสียทางศีลธรรมโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอน) ผลการพิจารณา ยืน/มีคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)/คำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งออกโดยไม่เปิดโอกาสให้คู่กรณีได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน TH
dc.description.tableofcontent คดีแดงที่ อ.๑๔๔/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี รศ.พรทวี พึ่งรัศมี ที่ ๑ รศ. จรัญ หาญสืบสาย ที่ ๒ เรื่อง วินัย (การออกคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนกรณีเป็นความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง) ผลการพิจารณา ยืน/ยกฟ้อง/คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนชอบด้วยกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent คดีแดงที่ อ.๑๔๕/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นายสุพรรณ ศรีเหรา เรื่อง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ (คำสั่งให้งดการนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากแนวทางปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนดขัดกับ พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ) ผลการพิจารณา กลับ/มีคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)/หนังสือเรียนกระทรวงการคลังเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent คดีแดงที่ อ.๑๔๙/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นายประจวบ วรรณพฤกษ์ ที่ ๑ นางอนงค์ วรรณพฤกษ์ ที่ ๒ เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (การฟ้องขอให้ชำระดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนที่ดินรังวัดได้เนื้อที่เพิ่มขึ้น) ผลการพิจารณา ยืนในผล/มีคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) TH
dc.description.tableofcontent คดีแดงที่ อ.๑๕๑/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นายณรงค์ ใจเพชร เรื่อง การควบคุมอาคารและการผังเมือง (การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ ต่อเติมอาคาร โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่) ผลการพิจารณา แก้/ยกฟ้อง/คำสั่งให้ระงับการดัดแปลงอาคารและห้ามใช้อาคารเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent คดีแดงที่ อ.๑๕๒/๒๕๔๗ (มีความเห็นแย้ง) ผู้ฟ้องคดี สิบเอก ธัญญา รมยานนท์ กับผู้ฟ้องคดีร่วม (รวม ๑๐ ราย) เรื่อง การสาธารณสุข (การโต้แย้งประกาศของเทศบาล เรื่อง ห้ามปรุงอาหาร ขาย หรือจำหน่ายสินค้าบนถนนและทางเท้า) ผลการพิจารณา ยืน/ยกฟ้อง/ประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะชอบด้วยกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent คดีแดงที่ อ.๑๕๓/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นางกนิษฐา ทับเที่ยง เรื่อง วินัย (กรณีฟ้องว่าการสอบาสวนและการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในกฎหมาย) ผลการพิจารณา กลับ/ยกฟ้อง/คำสั่งลงโทษทางวินัยชอบด้วยกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent คดีแดงที่ ๑๕๔/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวีโปรดักชั่น เรื่อง ความรับผิดทางละเมิด (การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการออกคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์) ผลการพิจารณา แก้/มีคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) /การยกเลิกการประกวดราคาไม่ชอบด้วยกฎหมาย/คืนค่าธรรมเนียมศาล TH
dc.description.tableofcontent สารบัญคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๗ เล่ม ๘ (กรณีอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นยกเว้นคำสั่งวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา) TH
dc.description.tableofcontent คำสั่งที่ ๗๘๓/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นางใจ อัครรุ่งโรจน์ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (การขอให้เพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินชั่วคราว เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวช้องกับยาเสพติด) ผลการพิจารณา ยืนในผล/เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) /ไม่ครบขั้นตอน TH
dc.description.tableofcontent คำสั่งที่ ๗๘๗/๒๕๔๗ (มีความเห็นแย้ง) ผู้ฟ้องคดี นายเฉลียว เผยพรกับผู้ฟ้องคดีร่วม (รวม ๙ ราย) เรื่อง ที่ดินเอกชน/ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (การโต้แย้งว่าทางราชการทำการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ และปิดประกาศห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท ผลการพิจารณา ยืน/เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน/อำนาจศาลยุติธรรม TH
dc.description.tableofcontent คำสั่งที่ ๘๑๘/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นางสาวลักษณา ลาภสมบูรณยิ่ง เรื่อง ที่ดินเอกน (การโต้แย้งว่าเจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน และเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในการออกคำสั่งในการสอบสวนเปรียบเทียบเรื่องการออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน) กลับ/เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)/เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี TH
dc.description.tableofcontent คำสั่งที่ ๘๒๓/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นายธีระ อินทามระ กับผู้ฟ้องคดีร่วม (รวม ๓ ราย) เรื่อง สัญญากับทางราชการ (การขอให้เพิกถอนคำสั่งเตือนตัดกระแสไฟฟ้าตามสัญญาการใช้ไฟฟ้า) ผลการพิจารณา ยืน/สัญญาทางแพ่ง TH
dc.description.tableofcontent คำสั่งที่ ๘๓๐/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นายสุเสรี (ภาคภูมิ) รัตนประภา เรื่อง การศึกษา (นักศึกษาแพทย์โต้แย้งมติที่กำหนดการสอบแก้ตัวต้องดำเนินการสอบทั้งสอบปากเปล่าและสอบข้อเขียน) ผลการพิจารณา ยืน/พ้นระยะเวลาการฟ้องคดี (มาตรา ๔๙) /การทราบเหตุแห่งการฟ้องคดีจากการแจ้งโดยวาจา TH
dc.description.tableofcontent คำสั่งที่ ๘๓๔/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี หนึ่งพัฒนาการ จำกัด เรื่อง สัญญากับทางราชการ (การขอให้คืนค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาตามสัญญาและขอให้ออกหนังสือรับรองผลงานฉบับใหม่) ผลการพิจารณา ยืน/พ้นระยะเวลาการฟ้องคดี (มาตรา ๕๑)/ ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง/ไม่มีเหตุที่ต้องออกคำบังคับ TH
dc.description.tableofcontent คำสั่งที่ ๘๓๕/๒๕๔๗ (ไม่รับบางข้อหา) ผู้ฟ้องคดี นายศิวาวุธ พรหมดำ เรื่อง สัญญากับทางราชการ (การมีคำฟ้องเพิ่มเติมขอให้ชดใช้ค่าเสียหายในคดีที่ฟ้องโต้แย้งคำสั่งเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ) ผลการพิจารณา ยก/เป็นสัญญาทางปกครอง/เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)/การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ (๑) ) TH
dc.description.tableofcontent คำสั่งที่ ๘๔๐/๒๕๔๗ (การร้องสอด) ผู้ฟ้องคดี วัดอุทัย เรื่อง ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน/ที่ดินเพื่อการศาสนา (บุคคลภายนอกร้องสอดเข้ามาในคดีโดยอ้างว่าได้ครอบครองปรปักษ์ที่ดินที่พิพาท) ผลการพิจารณา ยืน/ไม่มีสิทธิร้องสอด/คำพิพากษาไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิทธิใด ๆ ของผู้ร้องสอด (ข้อ ๗๘ ประกอบกับ มาตรา ๕๗ แห่ง ป.วิ.พ.) TH
dc.description.tableofcontent คำสั่งที่ ๘๔๑/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นาวาอากาศเอก อิษฎา น้อยขาว เรื่อง การเลือกตั้ง (การขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยยกคำร้องคัดค้านการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง) ผลการพิจารณา ยืน/เป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ TH
dc.description.tableofcontent คำสั่งที่ ๘๕๔/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นางอารีรัตน์ พงษ์สวัสดิ์ เรื่อง การบริหารงานบุคคล (การมีคำสั่งงดเบิกจ่ายเงินเดือนไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากผู้ฟ้องคดียังไม่ทราบคำสั่งย้ายเป็นลายลักษณ์อักษร) ผลการพิจารณา แก้/เป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (มาตรา ๔๙) TH
dc.description.tableofcontent คำสั่งที่ ๘๕๕/๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดี นายสงวน โชติชัยชรินทร์ เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (การชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มตามคำพิพากษาของศาลล่าช้า) ผลการพิจารณา ยก/ให้ศาลปกครองชั้นต้นออกคำบังคับให้จ่ายเงินค่าทดแทนตามคำพิพากษา TH
dc.description.tableofcontent สารบัญคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๗ เล่ม ๘ (กรณีอุทธรณ์คำสั่งวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา) TH
dc.description.tableofcontent คำสั่งที่ ๗๘๑/๒๕๔๗ (ทุเลาการบังคับ) ผู้ฟ้องคดี สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด เรื่อง การสหกรณ์ (การขอให้เพิกถอนคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงการจัดลำดับและยกเลิกการหักเงินค่าหุ้นเพื่อจัดส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ ผลการพิจารณา กลับ/ยกคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับก่อนการพิพากษา TH
dc.description.tableofcontent คำสั่งที่ ๗๘๙/๒๕๔๗ (บรรเทาทุกข์) ผู้ฟ้องคดี นายอภิชัย พันธุ์พิพัฒน์ ที่ ๑ นายจารุกิตต์ พันธ์เมธาฤทธิ์ ที่ ๒ เรื่อง การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน (การขอให้ชะลอการประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาเลือกคณะเทศมนตรีชุดใหม่) ผลการพิจารณา ยืน/บรรเทาทุกข์ TH
dc.description.tableofcontent สารบัญคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๗ เล่ม ๘ (เรียงตามประเด็นข้อกฎหมายที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาวินิจฉัย) TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๗๘๓ มาตรา ๓ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ๑. ประเด็นเกี่ยวกับอำนาจศาล TH
dc.description.tableofcontent - หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๐ มาตรา ๓ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย กฎ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๔๑ มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง (๓) ของรัฐธรรมนูญฯ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย เหตุแห่งการฟ้องคดี TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๔๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย คำสั่งทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๗๘๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย คำสั่งทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๒๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย คำสั่งทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๗๘๓ มาตรา ๕ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๓๔ มาตรา ๕ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๕๔ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ความรับผิดทางละเมิด (ละเมิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย) TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๖ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ความรับผิดอย่างอื่น (เวนคืน) TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย สัญญาทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๑๘ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย สัญญาทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๑ มาตรา ๑๐ พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลฯ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๗๘๗ TH
dc.description.tableofcontent ๒. ประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดี TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๐ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ผู้เสียหาย/ผู้มีสิทธิฟ้องคดี TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๒๒ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๗๘๓ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๓๐ มาตรา ๔๙ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ระยะเวลาการฟ้องคดี :กรณีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๕๔ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๑๘ มาตรา ๕๑ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ระยะเวลาการฟ้องคดี :กรณีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๓๔ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๑๘ มาตรา ๕๒ วรรคสอง ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ระยะเวลาการฟ้องคดี :ข้อยกเว้นเรื่องระยะเวลาการฟ้องคดี (ประโยชน์แก่ส่วนรวมและเหตุจำเป็นอื่น) TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๓๔ มาตรา ๗๒ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย อำนาจกำหนดคำบังคับ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๕๕ มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๖ มาตรา ๑๐๓ วรรคสามและวรรคสี่ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีที่โอนมาจากเรื่องร้องทุกข์ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๕๔ มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม และข้อ ๔ วรรคสอง ของระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาจากเรื่องร้องทุกข์ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๔๐ มาตรา ข้อ ๗๘ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย การร้องสอด TH
dc.description.tableofcontent ๓. ประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการอุทธรณ์ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๗ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลปกครองชั้นต้น TH
dc.description.tableofcontent ๔. ประเด็นข้อกฎหมายอื่น ๆ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๗๘๙ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๑ มาตรา ๑๐ พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลฯ ข้อ ๑๑๒ (๑) ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย กระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๓๕ มาตรา ข้อ ๑๑๒ (๑) TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๗๘๑ มาตรา ข้อ ๗๒ วรรคสาม ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย การทุเลาการบังคับตามกฎ หรือคำสั่งทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๔๑ มาตรา ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย การแสวงหาข้อเท็จจริง การรับฟังพยานหลักฐาน และการพิจารณาคดีของศาล TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๔๑ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๓) TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๑ มาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๓) มาตรา ๖๐ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ประมวลกฎหมายที่ดิน TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๒๒ มาตรา ๖๐ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๕ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๑๘ มาตรา ๑๙๓/๓๐ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง มาตรา ๑๓๐๔ มาตรา ๑๓๐๕ และมาตรา ๑๓๗๗ วรรคหนึ่ง TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๔๐ มาตรา ๑๓๐๕ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๔๐ มาตรา ๕๗ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๕๒ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๖ มาตรา ๑๙ (๒) (ค) (จ) มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ.คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๔๐ มาตรา ๓๔ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๕๑ มาตรา ๔ มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๖๗ ประด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๙ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๔ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๗๘๙ มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสาม ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๗๘๙ มาตรา ๖๒ ตรี ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๗๘๙ มาตรา ๒๔ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๗๘๓ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๕๔ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๐ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๑๐) ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากาษา/คำสั่ง อ. ๑๔๔ มาตรา ๔ มาตรา ๘๒ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๙๙ วรรคห้า มาตรา๑๐๒ วรรคสอง และวรรคแปด มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๙ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๕๓ มาตรา ๘ (๘) มาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๗ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๒๖ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๔๒ มาตรา ๓๓ (๑๑) ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๕๒ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๔๙ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๔ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๑ มาตรา ๑๐ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๓๔ มาตรา ๕ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา//คำสั่ง ๗๘๓ มาตรา ๕ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๔ มาตรา ๓๐ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง ๘๕๔ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๘ มาตรา ๙ (๒) ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (ก่อนการแก้ไขโดย พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖) TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ. ๑๓๘ มาตรา ๔๗ ทวิ (๑) และมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ. ๑๔๓ มาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๕) ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๓๙ มาตรา ๓ (๑) และ (๔) มาตรา ๘ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๔๐ มาตรา ๔๔ (๗) ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๖ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๒๘ มาตรา ๗ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๔๕ มาตรา ๗ (๒) มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๒๘ มาตรา ๕ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๕ มาตรา ข้อ ๕ และข้อ ๑๔ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๕๑ มาตรา ข้อ ๓๔ วรรคสอง ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๐ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๐ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๔๔ มาตรา ข้อ ๕ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๔๔ มาตรา ข้อ ๓ (๒) ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๕๓ มาตรา ข้อ ๑๓ (๙) ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๔๔ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๕๓มาตรา ข้อ ๑๔ วรรคสี่ ข้อ ๑๕ และข้อ ๓๗ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษาคำสั่ง อ.๑๔๔ มาตรา ข้อ ๑๐ และข้อ ๒๔ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย กฎทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๕๓ มาตรา ข้อ ๑๐ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย กฎทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎทบวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๕๔ มาตรา ข้อ ๔ วรรคสอง ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาจากเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๔๔ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๓๐ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ระเบียบกรรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๔๐ มาตราข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา การสำรวจ การขนย้าย การจำหน่าย และการส่งมอบน้ำตาลทราย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๘ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๔๐ มาตรา ข้อ ๕ (๗) และข้อ ๗ (๓) ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยเบี้ยปรับสำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบหรือ พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๘ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๕๔ มาตรา ข้อ ๕๐ (๑) วรรคสอง ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๔๐ มาตรา ข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดแบบคำร้องขอรับหนังสืออนุญาตแบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทราย เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๑ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๕๑ มาตรา ข้อ ๗๖ (๔) ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษา/คำสั่ง อ.๑๕๓ มาตรา ข้อ ๑ และข้อ ๒ ประเด็นที่พิจารณา/กฎหมาย ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๗ TH
dc.description.tableofcontent ปกหลัง TH
dc.creator.organization สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps