การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for lawyers : contract drafting

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.creator จุมพต สายสุนทร TH
dc.date.accessioned 2012-06-08T08:09:48Z
dc.date.available 2012-06-08T08:09:48Z
dc.date.issued 2548-00-00 TH
dc.identifier 46220.pdf TH
dc.identifier.ISBN 9742882134 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/301732
dc.language th TH
dc.publisher วิญญูชน TH
dc.title การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for lawyers : contract drafting TH
dc.type สิ่งพิมพ์เผยแพร่เฉพาะวงงานรัฐสภา TH
dc.publisher.place กรุงเทพฯ TH
dc.publisher.edition พิมพ์ครั้งที่ 5 TH
dc.format.page 147 TH
dc.description.tableofcontent ปกหน้า TH
dc.description.tableofcontent คำนำ TH
dc.description.tableofcontent สารบาญ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 1 การศึกษาภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent 1. ความเบื้องต้น TH
dc.description.tableofcontent 2. อิทธิพลของระบบ Common Law ต่อการร่างสัญญา TH
dc.description.tableofcontent 3. ลักษณะทั่วไปของสัญญาในระบบ Common Law TH
dc.description.tableofcontent 3.1 ความตกลง (Agreement) TH
dc.description.tableofcontent 3.2 ประโยชน์หรือสิ่งแลกเปลี่ยนในการเข้าทำสัญญา (Consideration) TH
dc.description.tableofcontent 3.3 ความสามารถ (Capacity) TH
dc.description.tableofcontent 3.4 วัตถุประสงค์ของสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย (Legal purpose) TH
dc.description.tableofcontent 4. ในลักษณะทั่วไปของการชดใช้เยียวยา (Remedies) ในการผิดสัญญาในระบบ Common Law TH
dc.description.tableofcontent 4.1 การชดใช้เยียวยาตามกฎหมาย (Legal remedies) TH
dc.description.tableofcontent ก. ค่าเสียหายแต่เพียงในนาม (Nominal damages) TH
dc.description.tableofcontent ข. ค่าเสียหายที่เป็นการชดใช้หรือค่าเสียหายทั่วไป (Compensatory or general damages) TH
dc.description.tableofcontent ค. ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมาหรือค่าเสียหายพิเศษ (Consequential or special damages) TH
dc.description.tableofcontent ง. ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ (Punitive or exemplary damages) TH
dc.description.tableofcontent จ. ข้อสัญญาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Liquidated damages clause) TH
dc.description.tableofcontent 4.2 การชดใช้เยียวยาตามหลัก Equity TH
dc.description.tableofcontent ก. การบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง (Specific performance) TH
dc.description.tableofcontent ข. การเลิกสัญญา (Rescission) TH
dc.description.tableofcontent ค. การทำให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิม (Restitution) TH
dc.description.tableofcontent 5. ลักษณะเฉพาะของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากฎหมายในสัญญา TH
dc.description.tableofcontent 5.1 ไม่นิยมใช้คำสรรพนาม (Pronoun) แทนคำนาม (Noun) TH
dc.description.tableofcontent 5.2 นิยมใช้คำว่า "shall" ไม่ว่าประธานของประโยคจะเป็นใครหรืออะไรก็ตาม TH
dc.description.tableofcontent 5.3 กาล (Tense) ของประโยคที่ใช้ในสัญญาที่ร่างเป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะเป็นกาลปัจจุบัน (Present tense) หรือกาลอนาคต (Future tense) ที่มีคำว่า "shall" TH
dc.description.tableofcontent 5.4 มีการใช้ here + preposition หรือ there + preposition ซึ่งเป็นคำวิเศษณ์ (Adverb) TH
dc.description.tableofcontent 5.5 นิยมละ relative pronoun ที่ขึ้นต้น clause และใช้ present participle หรือ past participle TH
dc.description.tableofcontent 5.6 มีการใช้คำศัพท์ภาษาละติน TH
dc.description.tableofcontent 6. ข้อสังเกตอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้คำศัพท์กฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent 6.1 การสังเกตจดจำคำนามควบคู่กับคำกริยา TH
dc.description.tableofcontent 6.2 การใช้คำบุรพบท (preposition) TH
dc.description.tableofcontent 6.3 ความสม่ำเสมอ (consistency) ของการใช้ถ้อยคำ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 2 รูแบบและเนื้อหาของสัญญา TH
dc.description.tableofcontent 1. ความเบื้องต้น TH
dc.description.tableofcontent 2. ส่วนที่เป็นบทนำ (Introduction) TH
dc.description.tableofcontent 2.1 ชื่อของสัญญา (Title of contract) TH
dc.description.tableofcontent 2.2 วันและสถานที่ทำสัญญา (Date and place) TH
dc.description.tableofcontent 2.3 คู่สัญญา (Parties) TH
dc.description.tableofcontent 2.4 ที่มาหรือเจตนารมณ์ในการทำสัญญา (Witnesseth) TH
dc.description.tableofcontent 3. ส่วนที่เป็นเนื้อหา (Contents) TH
dc.description.tableofcontent 3.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของสัญญา (Specific terms and conditions) TH
dc.description.tableofcontent ก. วัตถุประสงค์ของสัญญา (Object of the contract) TH
dc.description.tableofcontent ข. ประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนแลกเปลี่ยนในการเข้าทำสัญญา (Consideration) TH
dc.description.tableofcontent ค. การรับประกันและการแสดงตน (Warranty and representation) TH
dc.description.tableofcontent ง. อายุสัญญา (Term of contract) TH
dc.description.tableofcontent จ. ข้อสัญญาอื่น ๆ (Other covenants) TH
dc.description.tableofcontent 3.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา (General terms and conditions) TH
dc.description.tableofcontent ก. เหตุสุดวิสัย (Force majeure) TH
dc.description.tableofcontent ข. การผิดสัญญาและการบอกเลิกสัญญา (Breach and termination) TH
dc.description.tableofcontent ค. การแก้ไขเพิ่มเติมและการสละสิทธิ์ (Amendment and waiver) TH
dc.description.tableofcontent ง. การโอนสิทธิ (Assignment) TH
dc.description.tableofcontent จ. ความลับ (Confidentiality) TH
dc.description.tableofcontent ฉ. ความไม่สมบูรณ์หรือการไม่สามารถใช้บังคับได้ของข้อสัญญา (Invalidity or unenforceability or severability) TH
dc.description.tableofcontent ช. สัญญาเบ็ดเสร็จ (Entire agreement) TH
dc.description.tableofcontent ซ. หัวข้อของสัญญา (Headings) TH
dc.description.tableofcontent ฌ. การบอกกล่าว (Notices) TH
dc.description.tableofcontent ญ.กฎหมายที่ใข้บังคับ (Applicable law) TH
dc.description.tableofcontent ฎ. การระงับข้อพิพาท (Settlement of dispute) TH
dc.description.tableofcontent 4. ส่วนที่เป็นข้อสรุปหรือลงท้ายของสัญญา (Conclusion) TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของสัญญาบางประเภท TH
dc.description.tableofcontent 1. ความเบื้องต้น TH
dc.description.tableofcontent 2. สัญญาร่วมทุน (Joint venture Agreement) TH
dc.description.tableofcontent 2.1 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Incorporation of a joint venture company) TH
dc.description.tableofcontent ก. ระยะเวลาการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Time limit for incorporation) TH
dc.description.tableofcontent ข. ชื่อและที่อยู่ของบริษัทร่วมทุน (Name and address of a Joint venture company) TH
dc.description.tableofcontent ค. การจัดการบริษัทร่วมทุน (Management of a joint venture company) TH
dc.description.tableofcontent 2.2 วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทร่วมทุน (Business objectives of a joint venture company) TH
dc.description.tableofcontent 2.3 เงินทุนและหุ้น ( Capital and shares) TH
dc.description.tableofcontent ก. เงินทุนเบื้องต้น (Initial capital) TH
dc.description.tableofcontent ข. การเพิ่มทุน (Increase of capital) TH
dc.description.tableofcontent 2.4 การถือหุ้น (Shareholdings) TH
dc.description.tableofcontent ก. สัดส่วนการถือหุ้น (Proportion of shareholdings) TH
dc.description.tableofcontent ข. การออกหุ้นเพิ่มเติม (Issuance of new shares) TH
dc.description.tableofcontent 2.5 การโอนหุ้น (Transfer of shares) TH
dc.description.tableofcontent ก. เงื่อนไขการโอน (Conditions of transfer) TH
dc.description.tableofcontent ข. ขั้นตอนการโอนหุ้น (Procedures for transfer of shares) TH
dc.description.tableofcontent 2.6 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น (General meeting of shareholders) TH
dc.description.tableofcontent 2.7 คณะกรรมการ (Board of directors) TH
dc.description.tableofcontent ก. การจัดการบริษัทร่วมทุน (Management of a joint venture company) TH
dc.description.tableofcontent ข. จำนวนกรรมการและการแต่งตั้ง (Number and nomination of directors) TH
dc.description.tableofcontent ค. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหาร (Appointment of executive officers) TH
dc.description.tableofcontent ง. การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ (Appointment and removal of directors) TH
dc.description.tableofcontent จ. การประชุมคณะกรรมการ (Meeting of the board of directors) TH
dc.description.tableofcontent 2.8 รอบปีบัญชีและสมุดและบัญชี (Fiscal year and books and account) TH
dc.description.tableofcontent 2.9 ตัวอย่างสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) TH
dc.description.tableofcontent 3. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า (Distributorshiip Agreement) TH
dc.description.tableofcontent 3.1 การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย (Appointment of distributor) TH
dc.description.tableofcontent 3.2 อาณาเขต (Territory) TH
dc.description.tableofcontent 3.3 การห้ามจัดจำหน่ายนอกอาณาเขต (No distribution outside the territory) TH
dc.description.tableofcontent 3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดหากับผู้จำหน่าย (Relationship between the supplier and the distributor) TH
dc.description.tableofcontent 3.5 การสั่งซื้อ การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน (Orders, invoices and payment) TH
dc.description.tableofcontent 3.6 การส่งมอบ (Delivery) TH
dc.description.tableofcontent 3.7 ภาษี (Taxes) TH
dc.description.tableofcontent 3.8 การรับประกันและการจำกัดความรับผิด (Warranty and limitation of Lialulity) TH
dc.description.tableofcontent 3.9 ข้อตกลงของผู้จัดจำหน่าย (Covenants of the distributor) TH
dc.description.tableofcontent 3.10 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าฯ (Registration of trademark etc.) TH
dc.description.tableofcontent 3.11 อายุสัญญา (Term) TH
dc.description.tableofcontent 3.12 ตัวอย่างสัญญาจัดจำหน่ายสินค้า (Distributorship Agreement) TH
dc.description.tableofcontent 4. สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark Licensing Agreement) TH
dc.description.tableofcontent 4.1 การรับประกันและการแสดงตน (Warranty and repre-sentation) TH
dc.description.tableofcontent 4.2 การให้อนุญาต (Licensing) TH
dc.description.tableofcontent 4.3 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Registration of the rrademark) TH
dc.description.tableofcontent 4.4 การใช้เครื่องหมายการค้า (Use of the trademark) TH
dc.description.tableofcontent ก. การใช้เครื่องหมายการค้ากับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ (Use of trademark with the specified products) TH
dc.description.tableofcontent ข. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องหมายการค้า (Inspection of the trademarked products) TH
dc.description.tableofcontent ค. การตรวจสอบและการให้ความเห็นชอบในการทำครื่องหมายการค้า (Inspection and approval of trademark) TH
dc.description.tableofcontent ง. การจดแจ้งการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้รับอนุญาต (Registration of trademark user) TH
dc.description.tableofcontent จ. การไม่ใช่เครื่องหมายการค้าอันจะทำให้สิทธิของผู้ให้อนุญาตเสื่อมเสีย (No abuse of trademark) TH
dc.description.tableofcontent 4.5 ค่าใช้สิทธิ (Royalty) TH
dc.description.tableofcontent 4.6 การทำรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Report on the products) TH
dc.description.tableofcontent 4.7 การทำบันทึกการขายผลิตภัณฑ์ (Record of seles) TH
dc.description.tableofcontent 4.8 การเลิกใช้เครื่องหมายการค้าหลังจากเลิกสัญญา (Cessation of trademark use after termination) TH
dc.description.tableofcontent 4.9 การละเมิดเครื่องหมายการค้า (Trademark infringement) TH
dc.description.tableofcontent ก. กรณีเครื่องหมายการค้าของผู้ให้อนุญาตถูกละเมิด (Infringement of Licensor's trademark) TH
dc.description.tableofcontent ข. กรณีผู้ให้อนุญาตถูกหาว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น (Infringement of other persons'trademark by the Licensor) TH
dc.description.tableofcontent 4.10 การให้อนุญาตช่วง (Sublicensing) TH
dc.description.tableofcontent 4.11 ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark Licensing Agreement) TH
dc.description.tableofcontent คำศัพท์ท้ายเล่ม TH
dc.description.tableofcontent ปกหลัง TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps