สาระ-คดีเช็ค สาระการดำเนินคดีเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เช็ค

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.creator วิชัย ตันติกุลานันท์ TH
dc.date.accessioned 2012-06-08T08:09:00Z
dc.date.available 2012-06-08T08:09:00Z
dc.date.issued 2545-00-00 TH
dc.identifier 19291.pdf TH
dc.identifier.ISBN 974908134X TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/301649
dc.language th TH
dc.publisher พิมพ์อักษร TH
dc.title สาระ-คดีเช็ค สาระการดำเนินคดีเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เช็ค TH
dc.type สิ่งพิมพ์เผยแพร่เฉพาะวงงานรัฐสภา TH
dc.publisher.place กรุงเทพฯ TH
dc.format.page 521 TH
dc.description.tableofcontent ปกหน้า TH
dc.description.tableofcontent คำนำ TH
dc.description.tableofcontent สารบัญ TH
dc.description.tableofcontent บทนำ ข้อความทั่วไป TH
dc.description.tableofcontent ภาค 1 การกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 1 องค์ประกอบความผิดข้อ 1 "ผู้ใดออกเช็ค" TH
dc.description.tableofcontent ข้อ 1 เบื้องหลังผู้ที่ออกเช็คมีอำนาจหรือสามารถสั่งให้ธนาคาร TH
dc.description.tableofcontent - จ่ายเงินตามเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - ตังอย่างคำขอเปิดบัญชีกระแสรายวัน (บัญชีเดินสะพัด) TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างใบฝากเงินบัญชีกระแสรายวัน TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างเช็คสั่งจ่ายเงินหรือเบิกถอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน TH
dc.description.tableofcontent ข้อ 2 ลักษณะของเช็ค TH
dc.description.tableofcontent ข้อ 3 คำอธิบายรายการที่ผู้ออกเช็คจะต้องกรอกบัญชีในแบบพิมพ์เช็คสำเร็จรูปซึ่งมี 4 รายการ TH
dc.description.tableofcontent เช็คสำเร็จรูปมี 4 รายการ TH
dc.description.tableofcontent 1. วันที่ออกเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - ความหมายวันที่ออกเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - เช็คที่ไม่ลงวันที่ออกเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - ขณะออกเช็คต้องมีวันออกเช็คอยู่แล้ว TH
dc.description.tableofcontent - เหตุผลที่กฎหมายบังคับว่าจะต้องมีวันที่ออกเช็คจึงจะเป็นความผิดทางอาญา TH
dc.description.tableofcontent 2. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับเงินหรือคำจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างสั่งจ่ายเช็คโดยเจตนาจะไม่ให้ธนาคารใช้เงิน TH
dc.description.tableofcontent 3. จำนวนเงินที่สั่งให้ธนาคารจ่ายต้องแน่นอนและไม่มีเงื่อนไข TH
dc.description.tableofcontent 4. ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเช็ค TH
dc.description.tableofcontent ข้อสังเกต เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของผู้สั่งจ่ายในเช็ค TH
dc.description.tableofcontent คำว่าผู้ใด TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 2 องค์ประกอบความผิดข้อ 2 "เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย" TH
dc.description.tableofcontent 1. ออกเช็คชำระหนี้ที่มีอยู่จริง TH
dc.description.tableofcontent ตัวอย่าง กรณีถือว่าไม่ใช่การออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริง TH
dc.description.tableofcontent (1) ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าเพื่อชำระค่าซื้อแต่สัญญาเช่าซื้อเลิกกันเสียก่อน ถือว่าเช็คนั้นไม่มีมูลหนี้ต่อกัน TH
dc.description.tableofcontent (2) ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายที่เป็นโมฆะถือว่าไม่มีมูลหนี้ต่อกัน TH
dc.description.tableofcontent (3) ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่ผิดกฎหมายถือว่าไม่มีมูลหนี้ต่อกัน TH
dc.description.tableofcontent (4) ออกเช็คโดยไม่มีเจตนาเพื่อชำระหนี้ต่อกัน TH
dc.description.tableofcontent (5) ออกเช็คเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่คิดเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดถือว่าไม่มีมูลหนี้ TH
dc.description.tableofcontent (6) ออกเช็คชำระค่าจ้างทำของแตตกลงเลิกสัญญาต่อกันเสียก่อนถือว่าเช็คนั้นไม่มีมูลหนี้ TH
dc.description.tableofcontent (7) ออกเช็คโดยคู่กรณีไม่ได้ตั้งใจเพื่อชำระหนี้ผู้ออกเช็คไม่มีความผิดทางอาญา TH
dc.description.tableofcontent (8) ออกเช็คเพื่อประกันการจ่ายค่านายหน้า ไม่ใช่เพื่อการชำระหนี้ไม่มีความผิดทางอาญา TH
dc.description.tableofcontent (9) กรณีถือว่าออกเช็คโดยคู่กรณีรู้ว่าไม่มีเจตนาจะใช้เงินตามเช็คผู้ออกเช็คไม่มีความผิดทางอาญา TH
dc.description.tableofcontent (10) ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ค่าเล่นแชร์จะเป็นความผิดหรือไม่ต้องพิจารณาตาม พ.ร.บ.การเล่นแชร์ TH
dc.description.tableofcontent (11) กรณีแปลงหนี้ใหม่ หนี้เดิมระงับ เช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้ผู้ออกเช็คไม่มีความผิดทางอาญา TH
dc.description.tableofcontent 1.2 ตัวอย่าง กรณีถือว่าเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริง TH
dc.description.tableofcontent (1) ออกเช็คแลกเงินสดไม่มีมูลหนี้แต่เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเกิดมูลหนี้ขึ้น จำเลยออกเช็คฉบับใหม่ถือว่าเช็คฉบับใหม่มีมูลหนี้ต่อกัน TH
dc.description.tableofcontent (2) ออกเช็คเพื่อชำระเงินกู้เฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นไม่ได้รวมเอาส่วนที่เป็นดอกเบี้ยที่คิดเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นเช็คมูลหนี้จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent (3) ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าเพื่อชำระค่าเช่าซื้องวดที่ก่อนสัญญากันถือว่ามีมูลหนี้ TH
dc.description.tableofcontent (4) ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าซึ่งตรงกับวันครบกำหนดต้องชำระเงินตามสัญญากู้ ซึ่งมีหลักฐานการกู้ ถือว่ามีมูลหนี้และเป็นหนี้ที่บังคับได้ตามกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent (5) ออกเช็คเพื่อชำระหนี้แทนบุคคลอื่นซึ่งเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย ถือว่าเช็คมีมูลหนี้ TH
dc.description.tableofcontent 2. ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent - หนี้ที่เกิดจากนิติกรรมที่เป็นโมฆะ TH
dc.description.tableofcontent - สำหรับนิติกรรมที่ก่อให้เกิดหนี้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่บังคับกันไม่ได้เนื่องจากไม่ทำตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนด TH
dc.description.tableofcontent - หนี้เงินกู้ฟ้องร้องกันไม่ได้คือบังคับตามกฎหมายไม่ได้เพราะขาดหรือไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ผู้กู้ต้องรับผิด TH
dc.description.tableofcontent - หลักฐานแห่งการกู้ต้องทำก่อนวันออกเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - สัญญาที่ไม่ปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องไม่มีผลต่อคดีอาญา TH
dc.description.tableofcontent - ข้อสังเกต หลักคำพิพากษาฏีกาประชุมใหญ่ที่ 1002/2544 TH
dc.description.tableofcontent 2.1 ตัวอย่าง กรณีถือว่าออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงแต่บังคับกันตามกฎหมายไม่ได้ TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 3 องค์ประกอบความผิดข้อ 3 TH
dc.description.tableofcontent 3.1 เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค TH
dc.description.tableofcontent 3.2 หรือในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ TH
dc.description.tableofcontent - คำว่าในขณะที่ออกเช็คนั้น TH
dc.description.tableofcontent - ออกเช็คโดยมีสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร TH
dc.description.tableofcontent 3.3 หรือให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะที่ออกเช็คนั้น TH
dc.description.tableofcontent 3.4 หรือถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจำนวนเงินเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้ TH
dc.description.tableofcontent 3.5 หรือห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช้คนั้นโดยเจตนาทุจริตการสั่งห้ามมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้น TH
dc.description.tableofcontent บทที่ 4 องค์ประกอบความผิดข้อ 4 "เมื่อได้มีการยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ธนาคารปฏเสธไม่ใช้เงินตามเช็คนั้น" TH
dc.description.tableofcontent - ต้องยื่นเช็คโดยชอบด้วยกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent - กรณียื่นเช็คก่อนถึงวันออกเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - กรณีผู้ทรงเช็คนำเช็คไปยื่นธนาคารล่าช้ากว่าวันออกเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - ต้องเป็นกรณีที่ธนาคารตามเช็คปฏเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้น TH
dc.description.tableofcontent - การที่ผู้ทรงเช็คนำเช็คไปยื่นต่อธนาคารล่าช้ากว่าวันที่ที่ระบุในเช็คไม่มีผลต่อคดีอาญา TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างใบคืนเช็ค (ด้านหน้า) TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างใบคืนเช็ค (ด้านหลัง) TH
dc.description.tableofcontent - ออกเช็คหลายฉบับเป็นความผิดหลายกระทง TH
dc.description.tableofcontent ภาค 2 เช็คเป็นความผิดอาญาที่ยอมความกันได้และเป็นความผิดที่เลิกกันได้ TH
dc.description.tableofcontent 1. คดีเช็คเป็นความผิดอาญาที่ยอมความได้ การยอมความในคดีอาญา TH
dc.description.tableofcontent 2. คดีเช็คเป็นความผิดอาญาที่เลิกกันได้ TH
dc.description.tableofcontent - หลักเกณฑ์ที่ถือว่าคดีอาญาเกี่ยวกับเช็คเลิกกันตามมาตรา 7 มีได้ 2 กรณี TH
dc.description.tableofcontent 1. ผู้ออกเช็คได้ใช้เงินตามเช็คแก่ผู้ทรงเช็คหรือแก่ธนาคารภายใน 30 วัน TH
dc.description.tableofcontent 2. หรือหนี้ตามเช็คนั้นได้สิ้นผลผูกพันไปก่อนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด TH
dc.description.tableofcontent 2.1 หนี้ตามเช็คสิ้นผลผูกพันเพราะผู้เสียหายได้รับชำระหนี้ตามเช็คแล้ว TH
dc.description.tableofcontent - กรณีผู้ออกเช็คหรือจำเลยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด TH
dc.description.tableofcontent 2.2 หนี้ตามเช็คพิพาทสิ้นผลผูกพันเพราะมีข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความ TH
dc.description.tableofcontent - ข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำยอมคดีแพ่งโดยมีข้อตกลงไม่ให้คดีอาญาเลิกกัน TH
dc.description.tableofcontent - ข้อตกลงที่ไม่มีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ TH
dc.description.tableofcontent ภาค 3 เรื่องที่ควรรู้และข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับคดีเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 1. ต้องนำเช็คไปยื่นต่อธนาคารตามกำหนด(โดยชอบด้วยกฎหมาย) TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 2. ผู้เสียหายในคดีเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - ข้อสังเกต เช็คที่ถูกธนาคารปฏเสธการจ่ายเงินแล้ว สามารถโอนต่อไปได้แต่ผู้รับโอนไม่ใช่ผู้เสียหาย TH
dc.description.tableofcontent - กรณีขายลดเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - ทายาทผู้ทรงเช็คเป็นผู้เสียหายคดีอาญาด้วย TH
dc.description.tableofcontent - ตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจของผู้ทรงเช็คไม่ใช่ผู้เสียหาย TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 3. ตัวการร่วมกระทำความผิดคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - กรณีผู้ออกเช็คหรือผู้สั่งจ่ายเช็คเป็นนิติบุคคล TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 4. ความผิดหลายกระทง TH
dc.description.tableofcontent - กรณีเกี่ยวเนื่องกับความผิดฐานอื่น TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 5. การแจ้งความร้องทุกข์ TH
dc.description.tableofcontent - การนับอายุความร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน TH
dc.description.tableofcontent - 5.1 อายุความฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - 5.2 ลักษณะของคำร้องทุกข์ TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างกรณีถือว่าไม่ใช่การแจ้งความร้องทุกข์ TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างกรณีถือว่าเป็นการแจ้งความร้องทุกข์ TH
dc.description.tableofcontent - 5.3 จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อใครและร้องทุกข์ที่ใด TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 6. การควบคุมตัวหรือขังผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - การจับกุมผู้ต้องหาคดีเช็คต้องมีหมายศาล TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 7. หลักทรัพย์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเกี่ยวกับเช็คต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนเงินในเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - 7.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระเบียบศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2545 TH
dc.description.tableofcontent ภาค 4 การดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค (ก่อนฟ้อง) TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 1 ศาลที่จะยื่นฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - การฟ้องคดีเช็คต่อศาลแขวงในกรุงเทพฯ TH
dc.description.tableofcontent - เกี่ยวกับศาลทหาร TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 2 การฟ้องคดีแพ่งเรียกเงินตามเช็ครวมไปกับการฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค 112 TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 3 อำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 4 ผู้ที่จะเป็นโจทย์และโจทก์ ร่วมในคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - 1. กรณีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - 2. กรณีผู้เสียหายซึ่งเป็นราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง TH
dc.description.tableofcontent - ข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 5. หลักเกณฑ์การบรรยายฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับเช็คตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 158 TH
dc.description.tableofcontent - 1. ชื่อศาลและวันเดือนปีที่ยื่นฟ้อง TH
dc.description.tableofcontent - 2. ชื่อคู่ความในคดีระหว่างผู้ใดโจทก์ ผู้ใดจำเลย และฐานความผิด TH
dc.description.tableofcontent - 3. ตำแหน่งพนักงานอัยการผู้เป็นโจทก์ในกรณีราษฎรเป็นโจทก์ TH
dc.description.tableofcontent - 4. ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ TH
dc.description.tableofcontent - 5. ต้องบรรยายการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดข้อเท็จจริงและรายละเอียด TH
dc.description.tableofcontent - 5.1 โจทก์ต้องบรรยายพฤติการณ์หรือการกระทำของจำเลยแต่ละคน TH
dc.description.tableofcontent - 1) การบรรยายฟ้องกรณีจำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ TH
dc.description.tableofcontent - 2) การบรรยายฟ้องกรณีออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ TH
dc.description.tableofcontent - 3) การบรรยายฟ้องกรณีโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คคนแรกหรือคนต่อมา TH
dc.description.tableofcontent - 5.2 โจทก์ต้องบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาการกระทำผิดของจำเลย TH
dc.description.tableofcontent - 5.3 โจทก์ต้องบรรยายฟ้องเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุ TH
dc.description.tableofcontent - 5.4 โจทก์ต้องบรรยายกล่าวถึงบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้อง TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 6. โจทก์ต้องบรรยายฟ้องระบุอ้างมาตรของกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 7. โจทก์ต้องลงลายมือชื่อในท้ายคำร้องคดีอาญาเสมอ TH
dc.description.tableofcontent ภาค 5 การร่างคำฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับเช็คในทางปฏิบัติ TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 1. ให้บรรยายเกี่ยวกับสถานะของโจทก์หรือจำเลยที่เป็นนิติบุคคล TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 2. ให้บรรยายฟ้องเกี่ยวกับการกระทำผิดของจำเลย TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 3. ให้บรรยายเหตุการณ์ที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คไปยื่นต่อธนาคารเมื่อใดเพื่อเรียกเก็บเงิน TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 4. ให้บรรยายสรุปว่าการกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 4 (1) ถึง (5) TH
dc.description.tableofcontent ภาค 6 หลักสำคัญของการบรรยายฟ้องคดีอาญาพร้อมเอกสารประกอบคำฟ้อง คำร้อง และหมายต่างๆ และการนำสืบคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 1. หลักสำคัญของการบรรยายคำฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - 1. ต้องบรรยายฟ้องว่าจำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้ให้แก่โจทก์ TH
dc.description.tableofcontent - 2. โจทก์ต้องบรรยายฟ้องโดยเขียนข้อความว่า ซึ่งเป็นหนี้ที่มีอยู่จริง TH
dc.description.tableofcontent - 3. โจทก์ต้องบรรยายฟ้องโดยระบุหรือเขียนข้อความว่า "เป็นหนี้ที่บังคับได้ตามกฎหมาย" TH
dc.description.tableofcontent - 4. โจทก์ต้องบรรยายฟ้องว่าธนาคารตามเช็คปฏเสธการจ่ายเงินและต้องบรรยายว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตาม มาตรา 4 (1) ถึง (5) ข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อ TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 2. เอกสารที่ต้องแนบพร้อมคำฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 3. หลักสำคัญของการนำสืบพยานโจทก์คดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 4. ว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารทางไปรษณีย์ TH
dc.description.tableofcontent - ข้อบังคับว่าด้วยการส่งคู่ความและเอกสารทางคดี พ.ศ. 2545 TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างคำแถลงขอส่งหมายล่วงหน้า TH
dc.description.tableofcontent - การสื่อสารแห่งประเทศไทยตอบรับให้บริการส่งคำคู่ความและเอกสารคดี TH
dc.description.tableofcontent - เงื่อนไขการให้บริการส่งคำคู่ความและเอกสารคดี TH
dc.description.tableofcontent - ขั้นตอนการให้บริการส่งคำคู่ความและเอกสารคดี TH
dc.description.tableofcontent ภาค 7 ตัวอย่างคำฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับเช็คแต่ละแบบ TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างแบบที่ 1 ร่างคำฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับเช็คกรณีจำเลยออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ โจทก์เป็นผู้ทรงคนแรกโจทก์มอบอำนาจให้บุคคลอื่นฟ้องคดี TH
dc.description.tableofcontent - หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง TH
dc.description.tableofcontent - คำฟ้อง TH
dc.description.tableofcontent - หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีอาญา TH
dc.description.tableofcontent - เอกสารท้ายฟ้องหมายเลลข 2 (หลักฐานหรือสัญญากู้) TH
dc.description.tableofcontent - เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 (เช็คพิพาท) TH
dc.description.tableofcontent - เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 (ใบคืนเช็ค) TH
dc.description.tableofcontent - ใบแต่งทนายความ TH
dc.description.tableofcontent - บัญชีพยานโจทก์ชั้นไต่สวนมูลฟ้องและพิจารณา TH
dc.description.tableofcontent - คำแถลงขอส่ง (หมาย) ล่วงหน้า TH
dc.description.tableofcontent - คำร้องโจทก์ขอปิดหมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง TH
dc.description.tableofcontent - คำร้องขอส่งหมายข้ามเขต TH
dc.description.tableofcontent - คำร้องโจทก์ขอหมายเรียกพยานบุคคล TH
dc.description.tableofcontent - หมายเรียกพยานบุคคล TH
dc.description.tableofcontent - คำร้องโจทก์ขอหมายเรียกพยานเอกสาร TH
dc.description.tableofcontent - ตัวหมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ (คดีอาญา) TH
dc.description.tableofcontent - คำร้องโจทก์ขอขยายเวลานัดไต่สวนมูลฟ้อง (เพื่อสืบหาภูมิลำเนาของจำเลย) TH
dc.description.tableofcontent - คำร้องโจทก์ขอปิดหมายนัดและขอเลื่อนคดี TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างแบบที่ 2 ร่างคำฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - กรณีจำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้กู้ให้ผู้ทรงคนแรกโจทก์เป็นผู้ทรงคนที่สอง TH
dc.description.tableofcontent - คำฟ้อง TH
dc.description.tableofcontent - คำฟ้อง TH
dc.description.tableofcontent - หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีอาญากรณีผู้มอบเป็นนิติบุคคล TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างแบบที่ 3 ร่างคำฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับเช็คกรณีจำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้ค่าเช่าซื้อ โจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล โจทก์มอบอำนาจให้ผู้อื่นฟ้องคดี TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างแบบที่ 4 ร่างคำฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับเช็คกรณีจำเลยออกเช็คฉบับแรกนำมาแลกเงินสดจากโจทก์เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยออกเช็คฉบับที่ 2 ให้โจทก์ TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างแบบที่ 5 ร่างคำร้องฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับกรณีจำเลยออกเช็คให้โจทก์เพื่อชำระหนี้แทนบุคคลที่ 3 TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างแบบที่ 6 ร่างคำฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับเช็คกรณีฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดต่อ พ.ร.บ.เช็ค และกระทำผิดฐานฉ้อโกงตาม ป.อาญา มาตรา 341 ด้วย TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างแบบที่ 7 ร่างคำฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับเช็คกรณีจำเลยออกเช็คให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าซื้อสินค้าโดยโจทก์เป็นผู้ทรงคนที่สอง TH
dc.description.tableofcontent ภาค 8 คำถาม-คำตอบของพยานคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 1. พยานบุคคลที่ฝ่ายโจทก์จำเป็นต้องนำมาเบิกความ TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 2. วิธีการนำพยานบุคคลเข้าสืบเบิกความต่อหน้าศาล TH
dc.description.tableofcontent - ข้อ 3. การขอเบิกตัวพยานเข้าเบิกความต่อหน้าศาล TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างที่ 1 คำถาม-คำตอบพยานโจทก์ (ผู้รับมอบอำนาจ) กรณีจำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างที่ 2 คำถาม-คำตอบพยานโจทก์ (ตัวโจทก์) กรณีจำเลยออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ให้ผู้ทรงคนแรกและโจทก์เป็นผู้ทรงคนที่สอง TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างที่ 3 คำถาม-คำตอบพยานโจทก์ คำเบิกความของผู้รับมอบอำนาจโจทก์ โจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลจำเลยที่ 1 ออกเช็ค 2 ฉบับ ชำระหนี้ค่าเช่าซื้อแก่โจทก์ TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างที่ 4 คำถาม-คำตอบพยานโจทก์ คำเบิกความตัวโจทก์กรณีจำเลยออกเช็คฉบับแรก แลกเงินสดแล้วธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยออกเช็คฉบับที่สอง TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างที่ 5 คำถาม-คำตอบพยานโจทก์ คำเบิกความของเจ้าหน้าที่ธนาคาร TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างที่ 6 คำถาม-คำตอบพยานโจทก์ กรณีโจทก์ฟ้องข้อหาฉ้อโกงด้วย TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างที่ 7 คำถาม-คำตอบพยานโจทก์ คำเบิกความของเจ้าหน้าที่ธนาคาร กรณีดจทก์ฟ้องข้อหาฉ้อโกงด้วย TH
dc.description.tableofcontent ภาค 9 การต่อสู้คดีอาญาเกี่ยวกับเช็คของจำเลย TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างคำถามค้านพยานโจทก์ในคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างที่ 1 คำถามค้านที่ใช้ได้ทุกคดี TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างที่ 2 คำถามค้านกรณีออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่าง 3 คำถามค้านกรณีออกเช็คเพื่อชำระค่าเล่นแชร์ TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่าง 4 คำถามค้านกรณีออกเช็คเพื่อชำระราคาสินค้า TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างที่ 5 กรณีโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คคนที่สองหรือคนสุดท้าย TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างที่ 6 คำถามค้านกรณีจำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้ซื้อขายสินค้า TH
dc.description.tableofcontent - ตัวอย่างที่ 7 คำถามค้านกรณีออกเช็คชำระค่าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent ภาค 10 คำพิพากษาฎีกาสำคัญฉบับเต็มบางเรื่อง TH
dc.description.tableofcontent - คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับวันที่ออกเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับผู้เสียหายคดีอาญาเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเช็คไม่มีมูลหนี้ TH
dc.description.tableofcontent - คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการออกเช็คชำระหนี้ที่บังคับตามกฎหมายไม่ได้ TH
dc.description.tableofcontent - คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการออกเช็คชำระหนี้ที่มีอยู่จริง TH
dc.description.tableofcontent คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ซึ่งมีสัญญากู้แต่ปิดอากรแสตมป์ไม่ครบ TH
dc.description.tableofcontent - คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดสำเร็จเมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ค่าเล่นแชร์ TH
dc.description.tableofcontent - คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการออกเช็คชำระหนี้แทนบุคคลที่ 3 มีความผิด TH
dc.description.tableofcontent - คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับคดีอาญาเช็คเลิกกันเพราะเช็คสิ้นผลผูกพัน TH
dc.description.tableofcontent - คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับกรณีคดีอาญายังไม่เลิกกัน TH
dc.description.tableofcontent - คำพิพากษาฎีกากรณีบรรยายฟ้องคดีเช็คไม่ชอบ TH
dc.description.tableofcontent ภาค 11 คำอธิบายระเบียบศาลยุติธรรมว่าด้วยการออกหมายจับและหมายค้นในคดีอาญา พ.ศ. 2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีเช็ค TH
dc.description.tableofcontent - ระเบียบศาลยุติธรรมว่าด้วยการออกหมายจับและหมายค้นในคดีอาญา พ.ศ. 2545 พร้อมด้วยแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง TH
dc.description.tableofcontent - ระเบียบศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2545 TH
dc.description.tableofcontent - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 TH
dc.description.tableofcontent - พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 TH
dc.description.tableofcontent - พระราชบัญญติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 TH
dc.description.tableofcontent ปกหลัง TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps