หนังสือเปรียบเทียบคำพิพากษาศาลฎีกา กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 กับประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ฉบับปัจจุบัน) รวมติดต่อกันถึง 70 ปี (ตอน 1)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.creator อุทัย ศุภนิตย์ TH
dc.date.accessioned 2012-06-08T08:08:35Z
dc.date.available 2012-06-08T08:08:35Z
dc.date.issued 2522-00-00 TH
dc.identifier 19020.pdf TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/301612
dc.language th TH
dc.publisher โรงพิมพ์จรัญสนิทวงศ์ TH
dc.title หนังสือเปรียบเทียบคำพิพากษาศาลฎีกา กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 กับประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ฉบับปัจจุบัน) รวมติดต่อกันถึง 70 ปี (ตอน 1) TH
dc.type สิ่งพิมพ์เผยแพร่เฉพาะวงงานรัฐสภา TH
dc.publisher.place กรุงเทพฯ TH
dc.format.page 623 TH
dc.description.tableofcontent ปกหน้า TH
dc.description.tableofcontent คำนำ TH
dc.description.tableofcontent สารบาญ TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ ๑ ว่าด้วยความหมาย TH
dc.description.tableofcontent กฏหมายลักษณะอาญา คำอธิบาย มาตรา (๖) TH
dc.description.tableofcontent (๗) ความผิดต่อส่วนตัว TH
dc.description.tableofcontent (๑๔) ที่อาศัย TH
dc.description.tableofcontent (๑๕) สาตราวุธ TH
dc.description.tableofcontent (๑๙) หนังสือราชการ TH
dc.description.tableofcontent (๒๐) หนังสือสำคัญ TH
dc.description.tableofcontent ประมวลกฏหมายอาญา บทนิยาม มาตรา (๑) TH
dc.description.tableofcontent คำว่า (๑) "โดยทุจริต" มาตรา ๑ TH
dc.description.tableofcontent (๒) "ทางสาธารณะ" TH
dc.description.tableofcontent (๓) "สาธารณสถาน" TH
dc.description.tableofcontent (๔) "เคหสถาน" TH
dc.description.tableofcontent (๖) "ใช้กำลังประทุษร้าย" TH
dc.description.tableofcontent (๗) "เอกสาร" TH
dc.description.tableofcontent (๘) "เอกสารราชการ" TH
dc.description.tableofcontent (๙) "เอกสารสิทธิ" TH
dc.description.tableofcontent (๑๒) "คุมขัง" TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ ๒ การใช้กฏหมาย TH
dc.description.tableofcontent กฏหมายลักษณะอาญา การใช้กฏหมายลักษณะอาญา มาตรา (๗-๑๑) TH
dc.description.tableofcontent - บุคคลควรรับอาญา ฯลฯ มาตรา ๗ TH
dc.description.tableofcontent - เมื่อกฏหมายใช้อยู่ในเวลากระทำผิดต่างกันกับกฏหมายที่ใช้อยู่ในขณะเมื่อพิจารณา มาตรา ๘ TH
dc.description.tableofcontent - ผู้กระทำผิดภายนอกประเทศจะต้องรับอาญาในคดีที่กำหนดไว้ มาตรา ๑๐ TH
dc.description.tableofcontent - กฏหมายลักษณะอาญาใช้ได้ทั่วสรรพคดี ฯลฯ มาตรา ๑๑ TH
dc.description.tableofcontent ประมวลกฏหมายอาญา การใช้กฏหมายอาญา (๒-๑๗) TH
dc.description.tableofcontent - บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญา ฯลฯ มาตรา ๒ TH
dc.description.tableofcontent - กฏหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดแตกต่างกับกฏหมายที่ใช้ภายหลัง มาตรา ๓ TH
dc.description.tableofcontent - ผู้กระทำความผิดนอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร ฯลฯ มาตรา ๗ TH
dc.description.tableofcontent - ผู้กระทำความผิดนอกราชอาณาจักรที่เป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว จะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่ระบุความผิดไว้ TH
dc.description.tableofcontent - ในกรณีที่มีผู้ถูกใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยใดอยู่ ฯลฯ มาตรา ๑๔ TH
dc.description.tableofcontent - กฏหมายในภายหลังให้โทษใดเปลี่ยนมาเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัย ฯลฯ มาตรา ๑๕ TH
dc.description.tableofcontent - บทบัญญัติในภาค ๑ นี้ให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดตามกฏหมายอื่นด้วย ฯลฯ มาตรา ๑๗ TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ ๓ โทษและการลงโทษ TH
dc.description.tableofcontent กฏหมายลักษณะอาญา ก. อาญาและการลงอาญา มาตรา (๑๒-๔๒) TH
dc.description.tableofcontent - อาญาลงโทษผู้กระทำผิดมี ๖ สถาน มาตรา ๑๒ TH
dc.description.tableofcontent - โทษปรับนั้นเป็นจำนวนเงิน มาตรา ๑๗ TH
dc.description.tableofcontent - โทษปรับนั้นถ้ามิใช้ภายใน ๑๕ วัน ฯลฯ TH
dc.description.tableofcontent - ความผิดอย่างเดียวกันในคดีอันเดียวกัน แม้ศาลพิพาทษาให้ปรับ จะให้เสียค่าปรับทุกคน หรือจะให้คนใดเสียค่าปรับจนครบก็ได้ ฯลฯ มาตรา ๒๒ TH
dc.description.tableofcontent - เมื่อมีโทษทั้งจำคุกและปรับ จะยกโทษปรับเสียคงให้รับโทษจำคุกก็ได้ มาตรา ๒๓ TH
dc.description.tableofcontent - โทษสถานให้อยู่ภายในเขตที่อันมีกำหนด จะให้เป็นโทษเพิ่มโทษสถานอื่นก็ได้ TH
dc.description.tableofcontent - สิ่งของที่ใช้หรือมีไว้จะใช้สำหรับกระทำผิดให้ริบ ฯลฯ มาตรา ๑๗ TH
dc.description.tableofcontent - ผู้ใดทำหรือใช้หรือมีไว้หรือขายหรือทอดตลาดที่กฏหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้น ฯลฯ มาตรา ๒๘ TH
dc.description.tableofcontent - เมื่อผู้ใดไม่นำทรัพย์ที่ต้องยึดมาส่งศาล มาตรา ๒๙ TH
dc.description.tableofcontent - แสดงความอาฆาตมาดร้ายผู้อื่น ฯลฯ มาตรา ๓๐ TH
dc.description.tableofcontent - การกำหนดเวลาที่ผู้กระทำความผิดต้องจำคุกตามคำพิพากษา มาตรา ๓๒ TH
dc.description.tableofcontent - การนับกำหนดเวลาที่ผู้กระทำความผิดต้องจำคุกตามคำพิพากษา มาตรา ๓๓ TH
dc.description.tableofcontent - ห้ามมิให้เพิ่มกำหนดเวลาต้องจำคุกเดิมและกำหนดที่จะเพิ่มใหม่รวมกันเกินกว่า ๒๐ ปีขึ้นไป มาตรา ๓๖ TH
dc.description.tableofcontent - โทษเพิ่มและลดเสมอกันก็ให้หักหลบลบกันไป ฯลฯ มาตรา ๓๙ TH
dc.description.tableofcontent - ยกอาญาจำคุกแต่คงปรับสถานเดียว มาตรา ๔๐ TH
dc.description.tableofcontent - การรอการกำหนดโทษหรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ มาตรา ๔๑ TH
dc.description.tableofcontent - ถ้าและภายใน ๕ ปี ไม่ได้กระทำความผิด หรือกระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ มาตรา ๔๒ TH
dc.description.tableofcontent ข. เหตุอันตรายควรยกเว้นอาญา หรือลดหย่อนผ่อนอาญาแก่ผู้กระทำผิด มาตรา (๔๓-๕๙) TH
dc.description.tableofcontent - กระทำโดยเจตนาควรรับอาญา ถ้ามิได้มีเจตนามิให้ลงอาญา เว้นแต่กระทำโดยประมาท มาตรา ๔๓ TH
dc.description.tableofcontent ก. กระทำโดยเตนา TH
dc.description.tableofcontent ข. กระทำโดยไม่เจตนา TH
dc.description.tableofcontent ค. กระทำโดยประมาท TH
dc.description.tableofcontent - ผู้กระทำความผิดไม่รู้กฏหมายจะเอาความที่ไม่รู้กฏหมายมาแก้ตัวเพื่อให้พ้นมิได้ มาตรา ๔๕ TH
dc.description.tableofcontent - ผู้กระทำความผิดด้วยความจำเป็นไม่เอาโทษ เว้นแต่กระทำผิดคิดประทุษร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัว หรือต่อราชอาณาจักร TH
dc.description.tableofcontent - กระทำแต่พอสมควรแก่เหตุ ฯลฯ TH
dc.description.tableofcontent ก. ป้องกันชีวิต TH
dc.description.tableofcontent ข. ป้องกันเกีตรติยศชื่อเสียง TH
dc.description.tableofcontent ค. ป้องกันทรัพย์ของตนหรือของผู้อื่น TH
dc.description.tableofcontent - กระทำการตามคำสั่งอันชอบด้วยกฏหมาย ไม่ควรรับอาญา มาตรา ๔๒ TH
dc.description.tableofcontent - กระทำเกินไปกว่าสมควรแก่เหตุ ฯลฯ มาตรา ๕๓ TH
dc.description.tableofcontent - ความผิดฐานประทุษร้ายต่อทรัพย์ที่กำหนดไว้ ฯลฯ มาตรา ๕๔ TH
dc.description.tableofcontent - ถูกกดขี่ข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุด้วยเหตุไม่เป็นธรรมและบันดาลโทสะขึ้นในขณะนั้น ฯลฯ มาตรา ๕๕ TH
dc.description.tableofcontent ก. กรณีถือว่าเป็นการบันดาลโทสะ TH
dc.description.tableofcontent ข. กรณีไม่ถือว่าเป็นการบันดาลโทสะ TH
dc.description.tableofcontent - เด็กอายุกว่าเจ็ดขวบแต่ยังไม่เกินสิบสี่ขวบกระทำผิด มาตรา ๕๗ TH
dc.description.tableofcontent - เด็กอายุกว่าสิบสี่ขวบแต่ยังไม่เกินสิบเจ็บขวดกระทำผิด ฯลฯ และมาตรา ๕๘ ทวิ มาตรา ๕๘ TH
dc.description.tableofcontent - เหตุควรปรานีแก่ผู้กระทำผิด มาตรา ๕๙ TH
dc.description.tableofcontent ประมวลกฏหมายอาญา ก. โทษ (๑๘-๓๘) TH
dc.description.tableofcontent - โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำผิดมี ๕ อย่าง มาตรา ๑๘ TH
dc.description.tableofcontent - การคำนวณระยะเวลาจำคูก มาตรา ๒๑ TH
dc.description.tableofcontent - โทษจำคุกเริ่มแต่มีคำพิพากษา ฯลฯ มาตรา ๒๒ TH
dc.description.tableofcontent - ผู้ได้รับโทษกักขังอยู่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ มาตรา ๒๗ TH
dc.description.tableofcontent - ผู้ต้องโทษปรับจะต้องชำระเงินตามคำพิพากษาต่อศาล มาตรา ๒๘ TH
dc.description.tableofcontent - กรณีต้องโทษปรับและไม่ชำระค่าปรับ มาตรา ๒๙ TH
dc.description.tableofcontent - การกักขังแทนค่าปรับ มาตรา ๓๐ TH
dc.description.tableofcontent - ในกรณีที่ศาลจะพิพากษาให้ปรับผู้กระทำความผิดหลายคนในความผิดอันเดียวกัน ฯลฯ มาตรา ๓๑ TH
dc.description.tableofcontent - ทรัพย์สินที่กฏหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดให้ริบเสียทั้งสิน ฯลฯ มาตรา ๓๒ TH
dc.description.tableofcontent - นอกจากศาลจะมีอำนาจริบทรัพย์ตามกฏหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สินเหล่านี้อีก ฯลฯ มาตรา ๓๓ TH
dc.description.tableofcontent ก. กรณีทรัพย์สินที่ต้องริบ TH
dc.description.tableofcontent ข. กรณีทรัพย์สินที่ไม่ควรริบ TH
dc.description.tableofcontent - ทรัพย์สินซึ่งศาลพิพากษาให้ริบให้ตกเป็นของแผ่นดิน ฯลฯ มาตรา ๓๕ TH
dc.description.tableofcontent - ทรัพย์สินที่ริบไปแล้ว ภายหลังเจ้าของอันแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดมาขอคืน TH
dc.description.tableofcontent - ถ้าผู้ที่ศาลสั่งให้ส่งทรัพย์สินที่ริบ ไม่ส่งภายในเวลาที่ศาลกำหนด มาตรา ๓๗ TH
dc.description.tableofcontent ข. วิธีการเพื่อความปลอดภัย (๓๙-๕๐) TH
dc.description.tableofcontent - วิธีการต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย มาตรา ๓๙ TH
dc.description.tableofcontent - ความผิดติดนิสัย มาตรา ๔๑ TH
dc.description.tableofcontent - การร้องขอให้กักกันเป็นอำนาจของพนักงานอัยการโดยเฉพาะ มาตรา ๔๓ TH
dc.description.tableofcontent ค. วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ (๕๑-๕๘) TH
dc.description.tableofcontent - การเพิ่มโทษประหารชีวิตและเพิ่มโทษจำคุกตลอดชีวิต มาตรา ๕๑ TH
dc.description.tableofcontent - การลดโทษประหารชีวิต มาตรา ๕๒ TH
dc.description.tableofcontent - การคำนวณการเพิ่มโทษหรือลดโทษที่จะลง มาตรา ๕๔ TH
dc.description.tableofcontent - ถ้าโทษจำคุกจะต้องได้รับมีกำหนดเพียงสามเดือนหรือน้อยกว่า มาตรา ๕๕ TH
dc.description.tableofcontent - เมื่อศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินสองปี ฯลฯ TH
dc.description.tableofcontent ก. กรณีรอการกำหนดโทษไว้ หรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ TH
dc.description.tableofcontent ข. กรณีไม่รอการกำหรดโทษ หรือไม่รอการลงโทษ TH
dc.description.tableofcontent - ผู้กระทำผิดได้กระทำขึ้นอีกภายในกำหนด หรือมิได้กระทำภายในกำหนดตาม มาตรา ๕๖ TH
dc.description.tableofcontent ง. ความรับผิดในทางอาญา (๕๙-๗๙) TH
dc.description.tableofcontent - บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญา ฯลฯ มาตรา ๕๙ TH
dc.description.tableofcontent ๑. กระทำโดยเจตนา TH
dc.description.tableofcontent ก. ฆ่าคนโดยเจตนา TH
dc.description.tableofcontent ข. ในความผิดอื่น ๆ TH
dc.description.tableofcontent ๒. กระทำโดยไม่เจตนา TH
dc.description.tableofcontent ก. ฆ่าคนโดยไม่เจตนา TH
dc.description.tableofcontent ข. ในความผิดอื่น ๆ TH
dc.description.tableofcontent ๓. กระทำโดยประมาท TH
dc.description.tableofcontent ๔. กระทำโดยไม่ประมาท TH
dc.description.tableofcontent - เจตนาที่จะกระทำต่อบุคคลหนึ่ง แต่ผลของการกระทำเกิดแก่อีกคนหนึ่งโดยพลาดไป มาตรา ๖๐ TH
dc.description.tableofcontent - เจตนาจะกระทำต่อบุคคลหนึ่ง แต่ได้กระทำต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิด มาตรา ๖๑ TH
dc.description.tableofcontent - ผู้กระทำสำคัญผิด มาตรา ๖๒ TH
dc.description.tableofcontent - ผลกระทำผิดทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้น จะต้องเป็นผลที่ตามธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้ มาตรา ๖๓ TH
dc.description.tableofcontent - บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฏหมาย ฯลฯ มาตรา ๖๔ TH
dc.description.tableofcontent - กระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ ฯลฯ มาตรา ๖๕ TH
dc.description.tableofcontent - ความมึนเมาเพราะเสพสุราหรือสิ่งเมาจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัว มาตรา ๖๖ TH
dc.description.tableofcontent - กระทำความผิดเพราะความจำเป็น มาตรา ๖๗ TH
dc.description.tableofcontent - กระทำการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ มาตรา ๖๘ TH
dc.description.tableofcontent ก. กรณีที่ถือว่าเป็นการกระทำโดยป้องกันพอสมควรแก่เหตุ TH
dc.description.tableofcontent ข. กรณีที่ถือว่าไม่เป็นการกระทำเพื่อป้องกันโดยชอบ TH
dc.description.tableofcontent - การกระทำเกินสมควรแก่เหตุ หรือเกินความจำเป็น มาตรา ๖๙ TH
dc.description.tableofcontent - กระทำตามคำสั่งเจ้าพนักงาน มาตรา ๗๐ TH
dc.description.tableofcontent - ความผิดบางอย่างที่สามีกระทำต่อภริยาหรือภริยากระทำต่อสามี หรือกระทำต่อบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา มาตรา ๗๑ TH
dc.description.tableofcontent - บันดาลโทสะ มาตรา ๗๒ TH
dc.description.tableofcontent ก. กรณีที่ถือว่าเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ TH
dc.description.tableofcontent ข. กรณีที่ถือว่าไม่เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ TH
dc.description.tableofcontent - เด็กอายุกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่เกินสิบปีกระทำผิด มาตรา ๗๔ TH
dc.description.tableofcontent - ผู้ใดอายุกว่าสิบสี่ปีแต่ยังไม่เกินยี่สิบปีกระทำผิด มาตรา ๗๕ TH
dc.description.tableofcontent - ผู้ใดอายุกว่าสิบเจ็ดปีแต่ยังไม่เกินยี่สิบปีกระทำผิด มาตรา ๗๖ TH
dc.description.tableofcontent - ข้อกำหนดให้บิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ ระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้าย มาตรา ๗๗ TH
dc.description.tableofcontent - เหตุบรรเทาโทษที่ศาลเห็นสมควรลดโทษแก่ผู้กระทำผิด มาตรา ๗๘ TH
dc.description.tableofcontent ก. เหตุบรรเทาโทษ TH
dc.description.tableofcontent ข. หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน TH
dc.description.tableofcontent ค. กรณีไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษ TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ ๔ พยายามกระทำความผิด TH
dc.description.tableofcontent กฏหมายลักษณะอาญา พยายามกระทำความผิด มาตรา (๖๐-๖๒) TH
dc.description.tableofcontent - ผู้ใดพยายามจะกระทำความผิด ฯลฯ มาตรา ๖๐ TH
dc.description.tableofcontent ก. เข้าขั้นพยายามกระทำความผิดแล้ว TH
dc.description.tableofcontent ข. ยังไม่เข้าขั้นพยายามกระทำความผิด TH
dc.description.tableofcontent - พยายามจะกระทำความผิด แต่ยับยั้งเสียด้วยใจตนเอง มาตรา ๖๑ TH
dc.description.tableofcontent ประมวลกฏหมายอาญา การพยายามกระทำความผิด มาตรา (๘๐-๘๒) TH
dc.description.tableofcontent - ผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอด หรือกระทำไปตลอดแล้ว แต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล มาตรา ๘๐ TH
dc.description.tableofcontent ก. กรณีถือว่าเป็นความผิดฐานพยายาม TH
dc.description.tableofcontent ข. กรณีไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานพยายาม TH
dc.description.tableofcontent - กระทำการใดมุ่งต่อผลซึ่งกฏหมายบัญญัติเป็นความผิดแต่การกระทำนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ มาตรา ๘๑ TH
dc.description.tableofcontent ก. การกระทำนั้นไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ TH
dc.description.tableofcontent ข. กรณีที่ไม่ถือว่าการกระทำนั้นไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ TH
dc.description.tableofcontent มาตรา ๘๒ พยายามกระทำความผิด หากยังยั้งเสียเองไม่กระทำการให้ตลอด มาตรา ๘๒ TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ ๕ ตัวการและผู้สนับสนุน TH
dc.description.tableofcontent กฏหมายลักษณะอาญา บุคคลหลายคนกระทำความผิดอย่างเดียวกัน มาตรา (๖๓-๖๙) TH
dc.description.tableofcontent - ในคดีตั้งแต่สองคนกระทำผิดอย่างเดี่ยวกัน ถือว่าผู้ที่ได้ลงมือเป็นตัวการ มาาตรา ๖๓ TH
dc.description.tableofcontent - ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด มาตรา ๖๔ TH
dc.description.tableofcontent - กระทำการอุดหนุนแก่ผู้กระทำความผิด มาตรา ๖๕ TH
dc.description.tableofcontent - ผู้กระทำความผิดมีเหตุส่วนตัวอันยกเว้นอาญา ลดหย่อนหรือเพิ่มอาญา มาตรา ๖๘ TH
dc.description.tableofcontent ประมวลกฏหมายอาญา ตัวการและผู้สนับสนุน (๘๓-๘๙) TH
dc.description.tableofcontent - กระทำความผิดของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมด้วยเป็นตัวการ มาตรา ๘๓ TH
dc.description.tableofcontent ก. กรณีถือว่าเป็นผู้ที่ได้ร่วมกระทำผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ TH
dc.description.tableofcontent ๑. ฆ่าคน พยายามฆ่าคน TH
dc.description.tableofcontent ๒. ปล้นทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent ๓. ชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ลักทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent ๔. ทำร้ายร่างกายกาย TH
dc.description.tableofcontent ๕. ฉ้อโกง TH
dc.description.tableofcontent ๖. ฉุดคร่า อนาจาร ข่มขืนกระทำชำเรา TH
dc.description.tableofcontent ๗. นิติบุคคลร่วมกระทำผิด TH
dc.description.tableofcontent ๘. ร่วมกระทำผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค TH
dc.description.tableofcontent ๙. อื่น ๆ TH
dc.description.tableofcontent ข. กรณีที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ร่วมกระทำผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ TH
dc.description.tableofcontent ๑. ฆ่าคน พยายามฆ่าคน TH
dc.description.tableofcontent ๒. ปล้นทรัพย์ วิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ลักทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent ๓. ทำร้ายร่างกาย TH
dc.description.tableofcontent ๔. ฉุดคร่า อนาจาร ข่มขืนกระทำชำเรา TH
dc.description.tableofcontent ๕. อื่น ๆ TH
dc.description.tableofcontent - ความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด มาตรา ๘๔ TH
dc.description.tableofcontent - กระทำการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความคิด ฯลฯ TH
dc.description.tableofcontent ก. กรณีถือว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด TH
dc.description.tableofcontent ข. กรณีไม่ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด TH
dc.description.tableofcontent - ความผิดเพราะมีผู้ใช้ให้กระทำเพราะมีผู้โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไป มาตรา ๘๗ TH
dc.description.tableofcontent - เหตุส่วนตัวอันควรยกเว้นโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษแก่ผู้กระทำผิด มาตรา ๘๙ TH
dc.description.tableofcontent ก. กรณีเป็นเหตุในลักษณะคดี TH
dc.description.tableofcontent ข. กรณีไม่เป็นเหตุในลักษณะคดี TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ ๖ บท กระทง TH
dc.description.tableofcontent กฏหมายลักษณะอาญา คน ๆ เดียวกระทำความผิดหลายอย่าง (๗๐-๗๑) TH
dc.description.tableofcontent - ผู้กระทำการอย่างใดเป็นการละเมิดกฏหมายหลายบท มาตรา ๗๐ TH
dc.description.tableofcontent - คำพิพากษาอันเดียวกันจะลงโทษตามกระทงความผิดทุกกระทงก็ได้ ฯลฯ มาตรา ๗๑ TH
dc.description.tableofcontent ประมวลกฏหมายอาญา การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง (๙๐-๙๑) TH
dc.description.tableofcontent - การกระทำใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฏหมายหลายบท มาตรา ๙๐ TH
dc.description.tableofcontent ก. กรณีเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฏหมายหลายบท TH
dc.description.tableofcontent ๑. ฆ่าคน ทำร้ายร่างกาย ประมาททำให้คนตายและบาดเจ็บ TH
dc.description.tableofcontent ๒. ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ลักทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent ๓. อื่น ๆ TH
dc.description.tableofcontent ข. กรณีเป็นกรรมเดียวไม่เป็นความผิดต่อกฏหมายหลายบท TH
dc.description.tableofcontent ๑. ฆ่าคน ทำร้ายร่างกาย TH
dc.description.tableofcontent ๒. ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ลักทรัพย์ TH
dc.description.tableofcontent ๓. ฉุดคร่า อนาจาร ข่มขืนกระทำชำเรา TH
dc.description.tableofcontent ๔. อื่น ๆ TH
dc.description.tableofcontent - การกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ๙๑ TH
dc.description.tableofcontent ก. กรณีเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน TH
dc.description.tableofcontent ๑. ฆ่าคน ทำร้ายร่างกาย ประมาททำให้คนตายและสาหัส TH
dc.description.tableofcontent ๒. ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ รับของโจร TH
dc.description.tableofcontent ๓. ฉุดคร่า อนาจาร ข่มขืนกระทำชำเรา TH
dc.description.tableofcontent ๔. ยาเสพติด ยา TH
dc.description.tableofcontent ๕. อื่น ๆ TH
dc.description.tableofcontent ข. กรณีไม่เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ ๗ กระทำความผิดอีกไม่เข็ดหลาบ TH
dc.description.tableofcontent กฏหมายลักษณะอาญา กระทำความผิดหลายครั้งไม่เข็ดหลาบ (๗๒-๗๖) TH
dc.description.tableofcontent - กระทำผิดเมื่อพ้นโทษไปแล้วกระทำความผิดขึ้นอีกภายในกำหนด มาตรา ๗๒ TH
dc.description.tableofcontent - กระทำตามความผิดที่จำแนกไว้นี้ขึ้นอีกภายในสามปี มาตรา ๗๓ TH
dc.description.tableofcontent - กระทำผิดตามความผิดที่จำแนกไว้นี้อย่างเดียวซ้ำกันเป็นสองครั้งภายในห้าปี มาตรา ๗๔ TH
dc.description.tableofcontent - การเพิ่มโทษตามมาตรา ๗๒, ๗๓, ๗๔ นั้น ไม่ให้ใช้เพิ่มโทษในความผิดลหุโทษหรือด้วยความประมาท มาตรา ๗๕ TH
dc.description.tableofcontent ประมวลกฏหมายอาญา การกระทำความผิดอีก (๙๒-๙๔) TH
dc.description.tableofcontent - ในระหว่างต้องโทษจำคุกอยู่ หรือภายในห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ หากกระทำผิดครั้งหลังถึงจำคุก มาตรา ๙๒ TH
dc.description.tableofcontent - กระทำความผิดที่ได้จำแนกไว้ในอนุมาตราซ้ำในอนุมาตรเดียวกันอีกระหว่างรับโทษอยู่ หรือภายในเวลาสามปีนับแต่วันพ้นโทษ มาตรา ๙๓ TH
dc.description.tableofcontent ตอนที่ ๘ อายุความฟ้องและจะลงโทษและบทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ TH
dc.description.tableofcontent กฏหมายลักษณะอาญา ก. กำหนดเวลาที่จะฟ้องความและจะลงโทษในคดีทางอาญา (๗๗-๘๖) TH
dc.description.tableofcontent - การร้องฟ้องผู้กระทำผิดหรือลงอาญาแก่ผู้ใดตามคำพิพากษาเป็นอันระงับด้วยความมรณภาพของผู้นั้น มาตรา ๗๗ TH
dc.description.tableofcontent - อายุความกำหนดไว้ตามประเภทคดี มาตรา ๗๘ TH
dc.description.tableofcontent - คดีอยู่ในโรงศาลเป็นเวลาหยุดอายุความ มาตรา ๗๙ TH
dc.description.tableofcontent - ความผิดต่อส่วนตัวถ้าผู้ควรร้องทุกข์รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิดแล้ว มิได้ร้องทุกข์พ้นสามเดือน ถือว่าคดีนั้นขาดอายุความ มาตรา ๘๐ TH
dc.description.tableofcontent - การตั้งต้นนับกำหนดอายุความไปใหม่แต่วันที่หยุดนั้น มาตรา ๘๕ TH
dc.description.tableofcontent ประมวลกฏหมายอาญา ก. อายุความ (๙๕-๑๐๑) TH
dc.description.tableofcontent - คดีอาญาถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำผิดมายังศาลภายในกำหนดไว้ มาตรา ๙๕ TH
dc.description.tableofcontent - ความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือน มาตรา ๙๖ TH
dc.description.tableofcontent ข. บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ (๑๐๒-๑๐๖) TH
dc.description.tableofcontent - การกระทำความผิดลหุโทษตามประมวลกฏหมายนี้ แม้กระทำโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิด ฯลฯ มาตรา ๑๐๔ TH
dc.description.tableofcontent ปกหลัง TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps