พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.date.accessioned 2012-06-08T08:06:57Z
dc.date.available 2012-06-08T08:06:57Z
dc.date.issued 2552-00-00 TH
dc.identifier 61520.pdf TH
dc.identifier.ISBN 9789747710304 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/301401
dc.language th TH
dc.publisher คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา TH
dc.title พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ TH
dc.type สิ่งพิมพ์เผยแพร่เฉพาะวงงานรัฐสภา TH
dc.publisher.place กรุงเทพฯ TH
dc.format.page 196 TH
dc.description.tableofcontent ปกหน้า TH
dc.description.tableofcontent คำนำ TH
dc.description.tableofcontent สารบัญ TH
dc.description.tableofcontent ก. ความเป็นมาของการบัญญัติพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ TH
dc.description.tableofcontent ข. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม TH
dc.description.tableofcontent ค. คำอธิบายพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการรายงานมาตรา TH
dc.description.tableofcontent ง. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ TH
dc.description.tableofcontent ภาคผนวก TH
dc.description.tableofcontent กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง TH
dc.description.tableofcontent ก. พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 TH
dc.description.tableofcontent ข. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 TH
dc.description.tableofcontent ค. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 TH
dc.description.tableofcontent ง. ประกาศประทรางการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ TH
dc.description.tableofcontent - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 10 เมษายน 2551 TH
dc.description.tableofcontent - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 89 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2551 TH
dc.description.tableofcontent - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 121 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 TH
dc.description.tableofcontent จ. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 TH
dc.description.tableofcontent - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 90 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549 TH
dc.description.tableofcontent ฉ. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง TH
dc.description.tableofcontent - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 18 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 TH
dc.description.tableofcontent ช. ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศง 2539 TH
dc.description.tableofcontent - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 322 ลงวันที่ 24 กันยายน 2551 TH
dc.description.tableofcontent แนวตอบข้อหารือ TH
dc.description.tableofcontent 1. เงินสมนาคุณคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) และคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) TH
dc.description.tableofcontent 2. เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา TH
dc.description.tableofcontent 3. คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อดำรงตำแหน่งระดับ 9 และระดับ 10 ซึ่งแต่งตีฃั้งโดย อ.ก.พ. กระทรวงไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม TH
dc.description.tableofcontent 4. มหาวิทยาลัยจะออกระเบียบเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการโดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย TH
dc.description.tableofcontent 5. คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและจัดทำคำให้การแก้คำฟ้องกรณีส่วนราชการถูกฟ้องคดี TH
dc.description.tableofcontent 6. การปรับอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ TH
dc.description.tableofcontent 7. ผู้ช่วยรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมแทนรัฐมนตรีในคณะกรรมการต่างๆ TH
dc.description.tableofcontent 8. ขอทำความตกลงเกี่ยวกับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเป็นรายเดือน TH
dc.description.tableofcontent 9. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับที่ปรึกษา ประธานกรรมการ คณะกรรมการเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent 10. เบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี แต่งตั้ง TH
dc.description.tableofcontent 11. เบี้ยประชุมของคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ TH
dc.description.tableofcontent 12. เบี้ยประชุมกรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการการวิจัยและพัฒนา TH
dc.description.tableofcontent 13. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมประชุมแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง TH
dc.description.tableofcontent 14. เบี้ยประชุมของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่คณะกรรมการรการสิทธิมนุษยชนแห่งแต่งตั้ง TH
dc.description.tableofcontent 15. การขอตั้งงบประมาณเรื่องเบี้ยประชุมคณะกรรมการ TH
dc.description.tableofcontent 16. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการกรณีในวันเดียวกันมีการประชุม 2 คณะ TH
dc.description.tableofcontent 17. การมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนกรรมการโดยตำแหน่ง TH
dc.description.tableofcontent 18. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด TH
dc.description.tableofcontent 19. เบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ประจำกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดยะลา TH
dc.description.tableofcontent 20. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะทำงานที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐและสังคมแห่งชาติ แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี TH
dc.description.tableofcontent 21. เบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TH
dc.description.tableofcontent 22. การเบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน TH
dc.description.tableofcontent 23. การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา TH
dc.description.tableofcontent 24. เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ TH
dc.description.tableofcontent 25. การนับองค์ประชุมและจ่ายเบี้ยประชุมให้ผู้แทนกรรมการโดยตำแหน่ง TH
dc.description.tableofcontent 26. เบี้ยประชุมสำหรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงาน TH
dc.description.tableofcontent 27. การมอบหมายและมอบอำนาจของกรรมการโดยตำแหน่ง TH
dc.description.tableofcontent 28. คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่สภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแต่งตั้ง TH
dc.description.tableofcontent 29. เบี้ยประชุมสำหรับผู้ช่วยเลขานุการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง TH
dc.description.tableofcontent 30. การจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะทำงาน และค่าใช้จ่ายของคณะทำงานที่เป็นผู้แทนเกษตรกร TH
dc.description.tableofcontent 31. การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหับและตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา TH
dc.description.tableofcontent 32. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพยืที่ถูกเวนคืนฯ TH
dc.description.tableofcontent 33. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสภามหาวิทยาลัย TH
dc.description.tableofcontent 34. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม TH
dc.description.tableofcontent 35. เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างแผนจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานพลังงานนิวเคลียร์ TH
dc.description.tableofcontent 36. การมอบอำนาจให้เข้าประชุมแทนกรรมการที่แต่งตั้งโดยชื่อและตำแหน่ง TH
dc.description.tableofcontent 37. การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม TH
dc.description.tableofcontent 38. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจำจังหวัด TH
dc.description.tableofcontent 39. การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม TH
dc.description.tableofcontent 40. การเบิกเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก TH
dc.description.tableofcontent 41. เบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2543 TH
dc.description.tableofcontent 42. เบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข TH
dc.description.tableofcontent 43. การแต่งตั้งตำแหน่งรักษาราชการแทนเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง TH
dc.description.tableofcontent 44. การกำหนดเงินสมนาคุณให้แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงดรียนประถมศึกษา TH
dc.description.tableofcontent 45. การใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของจังหวัด TH
dc.description.tableofcontent 46. การเบิกเบี้ยประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา TH
dc.description.tableofcontent 47. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารการถ่ายโอนภารกิจ บุคลากร และงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด TH
dc.description.tableofcontent 48. เบี้ยประชุมคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง TH
dc.description.tableofcontent 49. เบี้ยประชุมคณะกรรมการประกันความเสี่ยงของพืชผลทางการเกษตร TH
dc.description.tableofcontent 50. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ TH
dc.description.tableofcontent 51. เบี้บประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและคณะกรรมการสอบสวนวินัยของข้าราชการ TH
dc.description.tableofcontent 52. เบี้ยประชุมเพื่อตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม TH
dc.description.tableofcontent 53. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร TH
dc.description.tableofcontent 54. การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมในคณะกรรมการความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนาม TH
dc.description.tableofcontent 55. การกำหนดเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนของคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศันแห่งชาติ TH
dc.description.tableofcontent 56. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 TH
dc.description.tableofcontent 57. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัยญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 TH
dc.description.tableofcontent 58. การประชุมโดยใช้วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่อง TH
dc.description.tableofcontent 59. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการร่วมภาคประชสชนในการบริหารราชการสำนักงานอัยการสูงสุด TH
dc.description.tableofcontent 60. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ TH
dc.description.tableofcontent 61. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2541 TH
dc.description.tableofcontent 62. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมรายเดือนสำหรับคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ TH
dc.description.tableofcontent 63. เบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการดำเนินการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 TH
dc.description.tableofcontent 64. การเบิกเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี TH
dc.description.tableofcontent 65. เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ TH
dc.description.tableofcontent 66. การจัดประชุมโดยวิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดภาพและสียงได้อย่างต่อเนื่อง TH
dc.description.tableofcontent 67. การเบิกเบี้ยประชุมรายครั้งสำหรับประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ TH
dc.description.tableofcontent 68. กรรมการที่ขาดคุณสมบัติการเป็นคณะกรรมการ TH
dc.description.tableofcontent 69. การนับองค์ประชุมคณะกรรมการ TH
dc.description.tableofcontent คำสั่งกรมบัญชีกลาง ที่ ก.79/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย TH
dc.description.tableofcontent ปกหลัง TH
dc.creator.organization กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps