พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ฉบับเตรียมสอบ)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.creator บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), นามแฝง TH
dc.creator ศรายุทธ์ ตรีรมณ์ TH
dc.date.accessioned 2012-06-08T08:06:54Z
dc.date.available 2012-06-08T08:06:54Z
dc.date.issued 2552-00-00 TH
dc.identifier 60259.pdf TH
dc.identifier.ISBN 9786169031901 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/301387
dc.language th TH
dc.publisher ม.ป.พ. TH
dc.title พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ฉบับเตรียมสอบ) TH
dc.type สิ่งพิมพ์เผยแพร่เฉพาะวงงานรัฐสภา TH
dc.publisher.place กรุงเทพฯ TH
dc.format.page 208 TH
dc.description.tableofcontent ปกหน้า TH
dc.description.tableofcontent คำนำ TH
dc.description.tableofcontent สารบัญ TH
dc.description.tableofcontent ที่มาของการบริหารดิจการบ้านเมืองที่ดี TH
dc.description.tableofcontent ๑.วัตถุประสงค์และความจำเป็น TH
dc.description.tableofcontent ๒.ขอบเขตการใช้บังคับของพระราชกฤษฎีกา TH
dc.description.tableofcontent ๓.หน่วยงานที่ขับเคลื่อนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี TH
dc.description.tableofcontent ๔.สาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกา TH
dc.description.tableofcontent พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ TH
dc.description.tableofcontent พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ TH
dc.description.tableofcontent พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ TH
dc.description.tableofcontent พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ TH
dc.description.tableofcontent พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๖ TH
dc.description.tableofcontent พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓ TH
dc.description.tableofcontent พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๖ TH
dc.description.tableofcontent ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ TH
dc.description.tableofcontent แนวข้อสอบ TH
dc.description.tableofcontent เฉลย TH
dc.description.tableofcontent ปกหลัง TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps