กฎหมายปกครอง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.creator กมลชัย รัตนสกาววงศ์ TH
dc.date.accessioned 2012-06-08T08:06:41Z
dc.date.available 2012-06-08T08:06:41Z
dc.date.issued 2551-00-00 TH
dc.identifier 57788.pdf TH
dc.identifier.ISBN 9789742886912 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/301348
dc.language th TH
dc.publisher วิญญูชน TH
dc.title กฎหมายปกครอง TH
dc.type สิ่งพิมพ์เผยแพร่เฉพาะวงงานรัฐสภา TH
dc.publisher.place กรุงเทพฯ TH
dc.publisher.edition พิมพ์ครั้งที่ 7 TH
dc.format.page 327 TH
dc.description.tableofcontent ปกหน้า TH
dc.description.tableofcontent คำนำ TH
dc.description.tableofcontent คำนำ (พิมพ์ครั้งที่ ๕) TH
dc.description.tableofcontent สารบาญ TH
dc.description.tableofcontent ๑. คำบรรยายสรุปวิชากฎหมายปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๑. บทนำ TH
dc.description.tableofcontent ๑.๑ การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน : ข้อพิจารณาในทางทฤษฎี TH
dc.description.tableofcontent ๑.๒ ความแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญของมหาชนกับกฎหมายเอกชน TH
dc.description.tableofcontent ๒. การกระทำทางปกครองและความหมายของการกระทำทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๒.๑ การนิยามเชิงปฏิเสธ (Negative Definition) ของการกระทำทางปกกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๒.๒ การนิยามในเนื้อหาของการกระทำทางปกครอง (Positive Definition) TH
dc.description.tableofcontent ๓. ที่มาของการใช้อำนาจทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๓.๑ การกระทำของฝ่ายปกครองที่รุกเข้าไปในสิทธิเสรีภาพของประชาชน TH
dc.description.tableofcontent ๓.๒ การกระทำที่ให้คุณประโยชน์แก่ประชาชน TH
dc.description.tableofcontent ๔. นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน TH
dc.description.tableofcontent ๕. รูปแบบการกระทำทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๕.๑ ปฏิบัติการทางปกครอง (Realakt) TH
dc.description.tableofcontent ๕.๒ นิติกรรมทางปกครอง หรืออาจเรียกว่าคำสั่งในทางปกครอง (Verwaltungsakt) TH
dc.description.tableofcontent ๕.๓ คำสั่งทั่วไปในทางปกครอง (Allgemeinverfuegung) TH
dc.description.tableofcontent ๕.๔ สัญญาทางปกครอง (verwaltungsvertrag) TH
dc.description.tableofcontent ๖. ผลบังคับและการสิ้นผลบุงคับของนิติกรรมทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๖.๑ ผลบังคับของนิติกรรมทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๖.๒ การสิ้นผลบังคับของนิติกรรมทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๗. ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๗.๑ เมื่อนิติกรรมทางปกครองมีลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเจ้าหน้าที่จะปฏิบัตอย่างไร TH
dc.description.tableofcontent ๗.๒ ข้อพิจารณาของเจ้าหน้าที่ในการยกเลิก เพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๘. ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๘.๑ ความหมายดุลพินิจของฝ่ายปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๘.๒ ข้อพิจารณาว่ากฎหมายฉบับใดให้อำนาจดุจพินิจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๘.๓ ดุลพินิจของฝ่ายปกครองจะอยู่ในส่วนของเงื่อนไขแห่งการใช้อำนาจได้หรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent ๘.๔ การตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาต่อการกระทำของเจ้าหน้าที่ระดับต้น หรือผู้ใต้บังคับบัญชา TH
dc.description.tableofcontent ๘.๕ ขอบเขตของการควบคุมดุลพินิจของฝ่ายปกครอง : การตรวจสอบโดยศาล TH
dc.description.tableofcontent ๙. พัฒนาการของพิพาทในคดีปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๑๐. หลักในการฟ้องคดีปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๑๐.๑ อำนาจฟ้องคดีอย่างกว้าง (Generalklausel) TH
dc.description.tableofcontent ๑๐.๒ อำนาจฟ้องคดีอย่างแคบ (Enumeration) TH
dc.description.tableofcontent ๑๑. บทสรุป TH
dc.description.tableofcontent ๒. การบังคับการตามนิติกรรมทางปกครองครองของไทย TH
dc.description.tableofcontent ๑. บทนำ TH
dc.description.tableofcontent ๒. นิติกรรมทางปกครองอาจแบ่งได้เป็นสองประเภท TH
dc.description.tableofcontent ๒.๑ นิติกรรมทางการปกครองที่มีลักษณะเป็นการเรียกให้ผู้รับนิติกรรมทางปกครองชำระเงินไม่ว่าจะเป็นเงินภาษีอากร หรือเงินค่าบริการต่าง ๆ หรือเงินสมทบที่กฎหมายกำหนดไว้ TH
dc.description.tableofcontent - มาตรการบังคับทางปกครองของนิติกรรมทางปกครองที่เกี่ยวกับการให้ชำระเงิน TH
dc.description.tableofcontent (ก) การเรียกเงินเพิ่ม TH
dc.description.tableofcontent (ข) เบี้ยปรับและค่าปรับ TH
dc.description.tableofcontent (ค) วิธีการในการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ที่มีหน้าที่จะต้องชำระเงินดังกล่าว TH
dc.description.tableofcontent ๒.๒ นิติกรรมทางการปกครองที่มีลักษณะเป็นการกำหนดให้ผู้รับนิติกรรมทางปกครองกระทำการยอมรับภาระบางอย่างหรือละเว้นกระทำการอย่างอย่างใด TH
dc.description.tableofcontent - ในกรณีที่ผู้รับนิติกรรมทางปกครองดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีมาตรการบังคับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ TH
dc.description.tableofcontent (ก) การให้บุคคลภายนอกเป็นผู้กระทำการแทนหรือเจ้าพนักงานกระทำการแทน TH
dc.description.tableofcontent (ข) การปรับ TH
dc.description.tableofcontent (ค) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้กำลังทางกายภาพเข้าปฏิบัติการด้วยตนเอง TH
dc.description.tableofcontent (ง) การจับคุมกักขังผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent (จ) การเพิกถอนใบอนุญาตต่าง ๆ ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ออกให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต่าง ๆ ปฏิบัติ TH
dc.description.tableofcontent ๓. ข้อเสนอแนะ TH
dc.description.tableofcontent ๓. มาตรการบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ TH
dc.description.tableofcontent ๑. บทนำ TH
dc.description.tableofcontent ๒. การบังคับทางปกครองใช้กับคำสั่งทางปกครองประเภทที่ต้องมีการบังคับการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการออกคำสั่งทางปกครองนั้น TH
dc.description.tableofcontent ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองในฐานะที่เป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐสามารถที่จะดำเนินการบังคับการให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองได้เอง โดยมิต้องฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล TH
dc.description.tableofcontent ๔. เงื่อนไขของการใช้อำนาจบังคับการปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๔.๑ ผู้รับคำสั่งทางปกครองที่จะถูกดำเนินการบังคับการทางปกครองจะต้องเป็นเอกชนเท่านั้น คำสั่งทางปกครองอาจออกให้แก่หน่วยงานของรัฐด้วยกันเองก็ได้ TH
dc.description.tableofcontent ๔.๒ คำสั่งทางปกครองตามข้อ ๑ จะต้องไม่มีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน TH
dc.description.tableofcontent ๕. ในกรณีที่วัตถุแห่งการบังคับตามคำสั่งทางปกครองเป็นการกำหนดให้ผู้รับคำสั่งทางปกครองชำระเงิน TH
dc.description.tableofcontent ๖. ในกรณีที่วัตถุแห่งการบังคับตามคำสั่งทางปกครองเป็นการกำหนดให้ผู้รับคำสั่งทางปกครองกระทำการหรือละเว้นกระทำการ TH
dc.description.tableofcontent ๖.๑ การใช้กำลังทางกายภาพเข้าดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๖.๒ การใช้มาตรการกำหนดค่าปรับทางปกครองรายวัน TH
dc.description.tableofcontent ๖.๓ ขั้นตอนและวิธีการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่กำหนดให้ผู้รับคำสั่งทางปกครองกระทำการหรือละเว้นกระทำการ TH
dc.description.tableofcontent ๗. มาตรการบังคับทางปกครองในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องบังคับโดยเร่งด่วนในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยทั่วไป TH
dc.description.tableofcontent ๘. ลักษณะของการใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่ว่าจะเป็นกรณีปกติหรือทั่วไปหรือกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน TH
dc.description.tableofcontent ๙. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองในตัวมันเองก็เป็น "คำสั่งทางปกครอง" อีกอันหนึ่งแยกเป็นเอกเทศจากคำสั่งทางปกครองที่จะต้องมีการบังคับการ TH
dc.description.tableofcontent ๑๐. สรุปความเห็น TH
dc.description.tableofcontent ๔. กฎหมายลำดับรองของประเทศไทย TH
dc.description.tableofcontent ๑. ความนำ TH
dc.description.tableofcontent ๒. กฎหมายลำดับรองในอดีต TH
dc.description.tableofcontent ๓. กฎหมายลำดับรองในปัจจุบัน TH
dc.description.tableofcontent ๓.๑ ประกาศพระบรมราชโองการ TH
dc.description.tableofcontent ๓.๒ พระราชกฤษฎีกา TH
dc.description.tableofcontent ๓.๓ ประกาศของคณะปฏิวัติ TH
dc.description.tableofcontent ๓.๔ กฎกระทรวงและกฎที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจัดอยู่ในประเภทเดียวกับกฎกระทรวง TH
dc.description.tableofcontent ๓.๕ กฎที่ตราโดยคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ๓.๖ ประกาศกระทรวง และประกาศที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจัดอยู่ในประเภทเดียวกับประกาศกระทรวง TH
dc.description.tableofcontent ๓.๗ ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ๓.๘ ระเบียบ TH
dc.description.tableofcontent ๓.๙ ข้อบังคับ ข้อกำหนด TH
dc.description.tableofcontent ๓.๑๐ กฎหมายลำดับรองที่ออกโดยองค์การปกครองท้องถิ่น TH
dc.description.tableofcontent ๔. การควบคุมตรวจสอบกฎหมายลำดับรอง TH
dc.description.tableofcontent ๕. บทสรุป TH
dc.description.tableofcontent ๕. อำนาจฟ้องคดีปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๑. ข้อพิจารณาทางวิชาการ TH
dc.description.tableofcontent ๑.๑ หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติเรื่องอำนาจฟ้องในคดีปกครองอำนาจฟ้องคดีปกครองพัฒนาตามวิวัฒนาการของแนวความคิดเสรีนิยม (Liberal Idee) TH
dc.description.tableofcontent ๑.๒ ขั้นตอนการคุ้มครองสิทธิของประชาชน (Rechtsschutz) ต่อการกระทำของเจ้าที่ฝ่ายปกครองภายใต้หลักนิติรัฐ TH
dc.description.tableofcontent ๑.๒.๑ การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในเชิงป้องกัน (Praventiver Rechtsschutz) TH
dc.description.tableofcontent ๑.๒.๒ การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในเชิงแก้ไข (Repressiver Rechtsschutz) TH
dc.description.tableofcontent ๒. แนวกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของประชาชนภายใต้กฎหมายปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๒.๑ การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในเชิงป้องกัน TH
dc.description.tableofcontent ๒.๒ การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในเชิงแก้ไข TH
dc.description.tableofcontent ๒.๒.๑ การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในเชิงแก้ไขภายในอำนาจบริหาร (ฝ่ายปกครอง) TH
dc.description.tableofcontent ๒.๒.๒ การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในเชิงแก้ไขในส่วนของอำนาจตุลาการ : อำนาจฟ้องคดีปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๓. การคุ้มครองสิทธิของประชาชนภายใต้กฎหมายปกครองตามแนวกฎหมายไทย TH
dc.description.tableofcontent ๓.๑ บทบัญญัติของกฎหมาย TH
dc.description.tableofcontent ๓.๑.๑ กฎหมายรัธรรมนูญ TH
dc.description.tableofcontent ๓.๑.๒ พระราชบัญญัติ TH
dc.description.tableofcontent ๓.๒ แนวคำพิพากษาของศาล TH
dc.description.tableofcontent ๓.๓ ความเห็นต่อสภาวะทางวิชาการกฎหมายปกครองไทย TH
dc.description.tableofcontent ๓.๓.๑ กฎหมายปกครองภาคทั่วไปว่าด้วยเรื่องนิติกรรมทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๓.๓.๒ กฎหมายวิธีพิจารณาความปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ว่าด้วยเรื่องวิธีพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการวินิจฉัยสั่งการหรือการออกนิติกรรมทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๓.๓.๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความปกครองในขั้นศาล (ปกครอง) ว่าด้วยเรื่องหลักวิธีพิจารณาความปกครองที่แตกต่างไปจากวิธีพิจารณาความแพ่ง TH
dc.description.tableofcontent ๓.๓.๔ กฎหมายปกครองพิเศษ TH
dc.description.tableofcontent ๖. ปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องอำนาจฟ้องคดีปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๑. บทนำ TH
dc.description.tableofcontent ๒. แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องอำนาจฟ้องคดีปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๓. ปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดจากแนวคำพิพากษาของศาล TH
dc.description.tableofcontent ๓.๑ ปัญหาความลักลั่นกันของคดีปกครองที่จะต้องผ่านและไม่จำป็นต้องผ่านขั้นตอนการอุธรณ์ภายในอำนาจบริหารก่อนฟ้องร้องคดีศาล TH
dc.description.tableofcontent ๓.๑.๑ พระราชบัญญัติที่ไม่ได้กำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ภายในอำนาจบริหารไว้ TH
dc.description.tableofcontent ๓.๑.๒ พระราชบัญญัติที่ได้กำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ภายในอำนาจบริหารแต่กำหนดผลของการอุทธรณ์ไว้แตกต่างกัน TH
dc.description.tableofcontent ปัญหาเรื่องการบัญญัติให้๓.๒ นำข้อพิพาทไปฟ้องยังศาลปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๓.๓ ปัญหาเรื่องอายุความในการฟ้องคดีปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๓.๔ ปัญหาการพิจารณา "บุคคล" เป็นคู่ความในคดีปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๓.๕ ปัญหาเรื่องการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ TH
dc.description.tableofcontent ๓.๖ ปัญหาในการฟ้องขอให้ยกเลิก เพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๓.๗ ปัญหาการขอให้ศาลตรวจสอบกฎหมายลำดับรอง TH
dc.description.tableofcontent ๔. บทสรุป TH
dc.description.tableofcontent ๗. รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่ององค์กรวินิจฉัยคดีปกครอง TH
dc.description.tableofcontent - คณะกรรมาธิการบริหารและการยุติธรรม วุฒิสภา TH
dc.description.tableofcontent ๑. วิธีการพิจาณาศึกษา TH
dc.description.tableofcontent ๑.๑ พิจารณาศึกษาข้อมูลจากหนังสือ บทความ เอกสาร กฎหมายและคำพิพาทศาลฎีกา TH
dc.description.tableofcontent ๑.๒ พิจารณาศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงโดยเชิญผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์มาแถลงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น TH
dc.description.tableofcontent ๑.๓ พิจารณาศึกษาถึงความจำเป็น รูปแบบ และวิธีดำเนินงานขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองจากการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านศาลปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๑.๔ "องค์กรวินิจฉัยคดีปกครอง" หมายความถึง การศึกษาถึงการจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน TH
dc.description.tableofcontent ๒. ผลการพิจารณาศึกษา TH
dc.description.tableofcontent ๒.๑ แนวความคิดในการจัดตั้งศาลปกครองของประเทศไทย TH
dc.description.tableofcontent (๑) การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองในระบบศาลเดี่ยวโดยกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบงานธุรการ TH
dc.description.tableofcontent (๒) การดำเนินงานจัดตั้งศาลปกครองในระบบศาลคู่ โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับผิดชอบงานธุรการ TH
dc.description.tableofcontent ๒.๒ ข้อพิพาททางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent (๑) ลักษณะของข้อพิพาททางปกครองของประเทศไทย TH
dc.description.tableofcontent (๒) ลักษณะของข้อพิพาททางปกครองของต่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent ๒.๓ ศึกษาองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางปกครองในระบบศาลเดี่ยวและระบบศาลคู่ TH
dc.description.tableofcontent (๑) ระบบศาลเดี่ยว TH
dc.description.tableofcontent (๒) ระบบศาลคู่ TH
dc.description.tableofcontent ๒.๔ ข้อพิจารณาแนวทางจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองของประเทศไทย TH
dc.description.tableofcontent (๑) ข้อดีข้อเสียของการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองโดยกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบงานธุรการ (ระบบศาลเดี่ยว) TH
dc.description.tableofcontent (๒) ข้อดีข้อเสียของการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับผิดชอบงานธุรการ (ระบบศาลคู่) TH
dc.description.tableofcontent ๓. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ TH
dc.description.tableofcontent ๘. แนวความคิดในทางทฤษฎีเกี่ยวกับ "วิธีพิจารณาของศาลปกครอง" TH
dc.description.tableofcontent ๑. อำนาจฟ้องในคดีปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๒. ประเภทของคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้อง TH
dc.description.tableofcontent ๓. หลักการรับฟังข้อเท็จจริงซึ่งเป็นพยานหลักฐานในคดีปกครองใช้หลักการพิสูจน์ความจริง (Der Untersuchungsgrundsatz) TH
dc.description.tableofcontent ๔. การพิจารณาคดีด้วยวาจา TH
dc.description.tableofcontent ๕. การพิจารณาคดีจะต้องกระทำโดยเปิดเผย TH
dc.description.tableofcontent ๖. หลักการรับฟังคู่ความ TH
dc.description.tableofcontent ๗. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองในการตรวจสอบบรรดาการกระทำต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๘. การทำคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาของศาลปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๙. ผลของคำพิพากษาและคำสั่ง TH
dc.description.tableofcontent ๙. ความพยายามในการนำแนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของต่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศในภาพรวม TH
dc.description.tableofcontent ส่วนที่ ๑ ลักษณะของสัญญาทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๑. หลักเกณฑ์ของต่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent ๑.๑ สัญญาทางปกครองจะต้องมีพื้นฐานของนิติสัมพันธ์ในขอบเขตของกฎหมายมหาชน สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาจะต้องเกิดจากกฎหมายมหาชนมิใช่กฎหมายแพ่ง TH
dc.description.tableofcontent ๑.๒ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องเป็นฝ่ายปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๑.๓ อำนาจในการทำสัญญาทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๑.๔ เนื้อหาของสัญญาทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๒. สัญญาต่าง ๆ ที่ฝ่ายปกครองของไทยได้กระทำอยู่ซึ่งอาจปรับเข้าหลักเกณฑ์ของลักษณะสัญญาทางปกครองของต่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent ๒.๑ สัญญาซื้อขาย จ้างทำของ จ้างแรงงาน เช่าหรือให้เช่าที่ฝ่ายปกครองได้กระทำโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ TH
dc.description.tableofcontent ๒.๒ สัญญาสัมปทาน TH
dc.description.tableofcontent ๒.๓ การจ่ายเงินทดแทนพิเศษเพื่อให้ได้รับอนุญาตตั้งโรงงานหรือขยายกำลังการผลิต TH
dc.description.tableofcontent ๓. การยอมรับสัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายไทย TH
dc.description.tableofcontent ส่วนที่ ๒ หลักกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๑. หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของต่างประเทศ TH
dc.description.tableofcontent ๑.๑ รูปแบบของสัญญาทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๑.๒ ความสมบูรณ์ของสัญญาทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๑.๓ การปฏิบัติตามสัญญา TH
dc.description.tableofcontent ๑.๔ การปรับปรุงแก่ไขสัญญาและการเลิกสัญญา TH
dc.description.tableofcontent ๑.๕ การบังคับการตามสัญญา TH
dc.description.tableofcontent ๑.๖ การนำหลักกฎหมายวิธีพิจารณาในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปใช้กับกระบวนการทำสัญญาทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๑.๗ การนำหลักฐานกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ในการอุดช่องว่างของสัญญาทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๑.๘ หลักการใช้สิทธิฟ้องคดีพิพาทตามสัญญาทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๒. ข้อสรุป TH
dc.description.tableofcontent ๑๐. สาระสำคัญและหลักกฎหมาย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๗ TH
dc.description.tableofcontent ๑. หลักทฤษฎีทั่วไปทางสารบัญญัติ TH
dc.description.tableofcontent ๑.๑ คำสั่งทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๑.๒ เงื่อนไขประกอบคำสั่งทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๑.๓ ความสมบูณ์ของคำสั่งทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๑.๔ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๑.๕ ความมีผลบังคับของคำสั่งทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๑.๖ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่อยู่ในรูปของคณะกรรมการ TH
dc.description.tableofcontent ๑.๗ ระยะเวลาและอายุความ TH
dc.description.tableofcontent ๑.๘ การใช้อำนาจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๒. หลักวิธีสบัญญัติในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๒.๑ สถานะของผู้ร่วมในการพิจารณาทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๒.๒ เขตอำนาจของเจ้าหน้าที่ TH
dc.description.tableofcontent ๒.๓ กระบวนการพิจารณาต้องยึดหลักเรียบง่าย รวดเร็วและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ TH
dc.description.tableofcontent ๒.๔ กระบวนพิจารณาต้องยึดหลักไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน TH
dc.description.tableofcontent ๒.๕ หลักความไม่มีส่วนได้เสียของเจ้าหน้าที่ TH
dc.description.tableofcontent ๒.๖ หลักการดำเนินการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่และการดำเนินการพิจารณาโดยประชาชนผู้ยื่นคำร้อง TH
dc.description.tableofcontent ๒.๗ หลักการพิสูจน์ความจริงโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและการควบคุมดูแลการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๒.๘ กระบวนพิจารณาจะต้องพิจารณาในเนื้อหาให้ตรงประเด็นและพิจารณาต่อเนื่องให้เรื่องทางปกครองเสร็จสิ้นในคราวเดียว (Verfahrenskonzentration) TH
dc.description.tableofcontent ๒.๙ หลักการรับฟังผู้ที่จะถูกกระทบสิทธิและสิทธิในการขอตรวจดูเอกสาร TH
dc.description.tableofcontent ๒.๑๐ หลักการให้เหตุผลประกอบคำวินิจฉัยสั่งการ TH
dc.description.tableofcontent ๒.๑๑ การประกาศและการแจ้งคำสั่งทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๒.๑๒ การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ และการอุทธณ์คำสั่งทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ๒.๑๓ การขอให้พิจารณาใหม่ TH
dc.description.tableofcontent ๒.๑๔ ค่าธรรมเนียม TH
dc.description.tableofcontent ๒.๑๕ การบังคับทางปกครอง TH
dc.description.tableofcontent ปกหลัง TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps