ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้ที่สำเร็จวิชาการตำรวจ พ.ศ. .... (ครั้งที่ 33/2516-2517 ชุดที่ 2)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.date.accessioned 2012-05-02T17:08:50Z
dc.date.available 2012-05-02T17:08:50Z
dc.date.issued 2517-00-00 TH
dc.identifier 54173.pdf TH
dc.identifier.citation รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 33/วันที่ 17 พฤษภาคม 2517 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/289743
dc.publisher โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย TH
dc.subject ตำรวจ TH
dc.subject การกำหนดวิทยฐานะ TH
dc.title ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้ที่สำเร็จวิชาการตำรวจ พ.ศ. .... (ครั้งที่ 33/2516-2517 ชุดที่ 2) TH
dc.type รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(เรื่อง) TH
dc.publisher.place กรุงเทพมหานคร TH
dc.identifier.bibno 54173 TH
dc.parliament สภานิติบัญญัติแห่งชาติ TH
dc.parliament.series 2 TH
dc.contributor.propose คณะรัฐมนตรี TH
dc.contributor.propose สถาปน์ ศิริขันธ์ TH
dc.parliament.category ร่าง พ.ร.บ. TH
dc.parliament.sittingDate 2517-05-17 TH
dc.parliament.sittingNo 33 TH
dc.description.conclusion รับหลักการ TH
dc.contributor.debate กมล วรรณประภา TH
dc.contributor.debate นิรันดร ชัยนาม TH
dc.contributor.debate เกษม สุวรรณกุล TH
dc.contributor.debate ใหญ่ ศวิตชาติ TH
dc.contributor.debate มารุต บุนนาค TH
dc.contributor.debate กระมล ทองธรรมชาติ TH
dc.contributor.debate ประภาศน์ อวยชัย TH
dc.contributor.debate ถาวร ชนะภัย TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps