ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 299 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2515 พ.ศ. .... (ครั้งที่ 3/2515-2516 ชุดแรก)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.date.accessioned 2012-05-02T17:01:01Z
dc.date.available 2012-05-02T17:01:01Z
dc.date.issued 2515-00-00 TH
dc.identifier 54380.pdf TH
dc.identifier.citation รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 3/วันที่ 22 ธันวาคม 2515 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/287800
dc.publisher สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา TH
dc.subject การยกเลิกประกาศ TH
dc.subject ประกาศของคณะปฏิวัติ TH
dc.title ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 299 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2515 พ.ศ. .... (ครั้งที่ 3/2515-2516 ชุดแรก) TH
dc.type รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(เรื่อง) TH
dc.publisher.place กรุงเทพมหานคร TH
dc.identifier.bibno 54380 TH
dc.parliament สภานิติบัญญัติแห่งชาติ TH
dc.parliament.series 1 TH
dc.contributor.propose คณะรัฐมนตรี TH
dc.parliament.category ร่าง พ.ร.บ. TH
dc.parliament.sittingDate 2515-12-22 TH
dc.parliament.sittingNo 3 TH
dc.description.conclusion เห็นชอบ TH
dc.contributor.debate กมล วรรณประภา TH
dc.contributor.debate มารุต บุนนาค TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps