คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 132/2548 เรื่อง การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามมาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5) มาตรา ๖๕ ทวิ (8) และมาตรา 79/4 แห่งประมวลรัษฎากร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

This item appears in the following Collection(s)